Fem sykepleiere på akuttsykepleie øver seg på en treningsdukke. Det er fire kvinnelig student en mannlig til. De er kledd i sykepleieruniform.

Akuttsykepleie

Masterprogram

Akuttsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde pasienter i alle aldre, fortrinnsvis i akuttmottak. Akuttsykepleie er en spesialisering i Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger.

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet.

  Med relevant yrkespraksis menes yrkespraksis som sykepleier ved somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Poenggrense ved siste opptak

  3,69

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6274

  Bruk studiekode 215 6282 dersom du søker om innpassing av tidligere fullført videreutdanning i spesialsykepleie.

  Innpassing

  Les mer om innpassing i masterstudiet i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Hva lærer du?

  Akuttsykepleie omfatter blant annet å utføre triagering og retriagering av akutt og/eller kritisk syke eller skadde pasienter, å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner og yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer.

  Studentaktivt studium

  I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

  Nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten

  Master i akuttsykepleie skal bidra til å dekke det økende behovet samfunnet har for spesialisert sykepleiekompetanse ved akuttmottak i spesialisthelsetjenesten.

  Akuttsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp i akuttmottak. Spesialisthelsetjenesten etterspør akuttsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen

  Masterprogrammet er organisert som et heltidsstudium med 90 studiepoeng i de tre første semestrene. Masteroppgaven på 30 studiepoeng fordeler seg over ett år. Studiets normerte tid er til sammen to og et halvt år.

  Etter å ha gjennomført de første 90 studiepoeng, har du kompetanse som akuttsykepleier. Masteroppgaven skrives over to semestre og tilrettelegger dermed for at du skal kunne arbeide ved siden av, parallelt med oppgaveskriving.

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studentene integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Dette bidrar til at studentene stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover. 

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesinger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksistudier
 • Praksisplass

  Det kliniske feltet er en avgjørende kvalifiseringsarena for utvikling av handlingskompetanse for spesialsykepleiere og utøvelse av kunnskapsbasert praksis. Utøvelse av faglig forsvarlig spesialsykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter må læres i direkte samhandling med pasienter. Bare på denne måten får studenten erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at læringsutbyttet for studiet kan nås. Det er derfor obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene. I sykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter må beslutninger ofte fattes raskt, og gjennom praksisstudiene tilegner studenten seg klinisk erfaring for å utvikle en umiddelbar forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling disse krever. 

  Studenten skal primært ha praksisstudier ved akuttmottak. Andre aktuelle avdelinger og læresteder for praksisstudier kan være:

  • overvåkingsavdelinger
  • intermediæravdelinger
  • postoperativ avdeling
  • prehospitale tjenester/ambulansetjenesten
  • akuttpsykiatrisk avdeling

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Kostnader

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Andre muligheter kan være et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester. Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Hva kan du jobbe som

  Akuttsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp i akuttmottak. Spesialisthelsetjenesten etterspør akuttsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin. 

  Med fullført masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.  

 • Videre studiemuligheter

  Du kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap. 

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?