Masterstudenter på akuttsykepleie øver seg på en treningsdukke. Alle har på seg sykepleieuniform.

Akuttsykepleie, master i spesialsykepleie

Masterprogram

Akuttsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde pasienter i alle aldre, fortrinnsvis i akuttmottak.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Noen av emnene på studiet er felles for alle spesialiseringene.

De tre første semestrene studerer du på heltid. Masteroppgaven på 30 studiepoeng tar du på deltid i fjerde og femte semester.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din. Hvis du ikke dekker kravet med bachelorgraden, kan fullført videreutdanning eller annen mastergrad innen helsefag regnes inn i karaktersnittet.

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet. Relevant yrkespraksis er arbeid som sykepleier ved somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,59.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6274.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke om innpassing av fullført videreutdanning i spesialsykepleie?

 • Hva lærer du?

  Akuttsykepleie omfatter blant annet

  • å utføre triagering og vurdering av akutt og/eller kritisk syke eller skadde pasienter
  • å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner
  • å yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  5. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studentene integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

  Dette bidrar til at studentene stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder.

  Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover. 

  Studiet vektlegger studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder.

  Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesinger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksistudier
 • Praksis

  Det kliniske feltet er en avgjørende kvalifiseringsarena for utvikling av handlingskompetanse for spesialsykepleiere og utøvelse av kunnskapsbasert praksis.

  Utøvelse av faglig forsvarlig spesialsykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter må læres i direkte samhandling med pasienter.

  Bare på denne måten får du erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at du kan nå læringsutbyttet for studiet.

  Det er derfor obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene.

  I sykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter må beslutninger ofte fattes raskt, og gjennom praksisstudiene tilegner du deg klinisk erfaring for å utvikle en umiddelbar forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling disse krever. 

  Du skal primært ha praksisstudier ved akuttmottak. Andre aktuelle avdelinger og læresteder for praksisstudier kan være:

  • overvåkingsavdelinger
  • intermediæravdelinger
  • postoperativ avdeling
  • prehospitale tjenester/ambulansetjenesten
  • akuttpsykiatrisk avdeling

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som

  Master i akuttsykepleie skal bidra til å dekke det økende behovet samfunnet har for spesialisert sykepleiekompetanse ved akuttmottak i spesialisthelsetjenesten.

  Akuttsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp i akuttmottak.

  Spesialisthelsetjenesten etterspør akuttsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin.

  Med fullført master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Du kan også ha et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester.

  Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

 • Spesielle hensyn

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Fem sykepleierstudenter står rundt en sykeseng med en dukke. En av de gjør kompresjons øvelser på dukken.
Handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner

Spesialsykepleiere er uunnværlige i alt fra store ulykker, kompliserte operasjoner til pleie av premature barn. Nå opprettes det flere studieplasser for å møte den økende etterspørselen etter denne kompetansen.