To sykepleiere som studerer til operasjonssykepleie står rundt sykesengen til en pasient. De holder på kvinnen i sengen og smiler til henne.

Operasjonssykepleie

Masterprogram

Som operasjonssykepleier møter du pasienter i alle aldersgrupper som trenger kirurgiske undersøkelser og inngrep. Operasjonssykepleie er en spesialisering i Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav:

  3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon. 

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet.  

  Relevant yrkespraksis er yrkespraksis som sykepleier ved somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Poenggrense ved siste opptak

  3,55

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6278

  Bruk studiekode 215 6283 dersom du søker om innpassing av tidligere fullført videreutdanning i spesialsykepleie.

  Innpassing

  Les mer om innpassing i masterstudiet i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Hva lærer du?

  Master i operasjonssykepleie kvalifiserer deg til å kunne ivareta pasienter som gjennomgår kirurgisk undersøkelse og/eller behandling i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag.

  Utøvelse av operasjonssykepleie krever et handlingsrepertoar hvor praktiske ferdigheter, problemanalyse- og håndtering og samarbeidsferdigheter inngår som viktige elementer.

  Utdanningen gir deg spesialkompetanse til å arbeide i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter, kirurgiske poliklinikker, sterilsentral, akuttmottak og legevakter. Du kan også reise til utlandet for å jobbe, blant annet i katastrofe- og krigsområder.

  Utdanningen kvalifiserer for yrkestittelen operasjonssykepleier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen

  Masterprogrammet er organisert som et heltidsstudium med 90 studiepoeng i de tre første semestrene. Masteroppgaven på 30 studiepoeng fordeler seg over ett år. Studiets normerte tid er til sammen to og et halvt år. 

  Etter å ha gjennomført de første 90 studiepoeng, har du kompetanse som operasjonssykepleier. Masteroppgaven skrives over to semestre og tilrettelegger dermed for at du skal kunne arbeide ved siden av, parallelt med oppgaveskriving. 

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studentene integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Dette bidrar til at studentene stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesinger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksistudier
 • Praksis

  Det kliniske feltet er en viktig kvalifiseringsarena for utvikling av handlingskompetanse for spesialsykepleiere og bruk av kunnskapsbasert praksis. Faglig forsvarlig intensivsykepleie innen spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte kontakt med pasienter. På denne måten får du som student erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at læringsutbyttet for studiet kan nås. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene. I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte tas raskt, og gjennom praksisstudiene får du klinisk erfaring for å utvikle forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling som kreves. 

  Aktuelle praksisplasser er innen:

  • karkirurgi
  • thoraxkirurgi
  • gastrokirurgi 
  • urologisk kirurgi
  • ortopedisk kirurgi 
  • øre-nese-hals-kirurgi
  • obstetrikk og gynekologisk kirurgi
  • plastikkirurgisk avdeling
  • endokrinkirurgi
  • øyekirurgi
  • dagkirurgi

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Hva koster det

 • Hva kan du jobbe som

  Operasjonssykepleiere er etterspurt i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom.

  Operasjonssykepleieren arbeider primært i sykehusenes operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/kirurgiske poliklinikker, akuttmottak/skadestuer, legevakt, katastrofeteam, sterilsentral, offshore og i katastrofe- og krigsområder. I kommunehelsetjenesten er behovet for spesialisert kompetanse innen sykepleie økende. Operasjonssykepleieres kompetanse vil derfor også være etterspurt i kommunehelsetjenesten.

  Med fullført masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for at du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Andre muligheter kan være et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester eller å reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, der det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Stipend

  Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad.

  Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra OsloMet på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

 • Videre studiemuligheter

  Du kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap. 

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?