Masterstudenter i barnesykepleie øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke som er på størrelse med et lite barn.

Barnesykepleie, master i spesialsykepleie

Masterprogram

Er du sykepleier og ønsker å videreutvikle kompetansen din innen sykepleie til barn? Barnesykepleie er for deg som ønsker å arbeide med akutt og kritisk syke barn, deres omsorgspersoner og søsken.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Noen av emnene på studiet er felles for alle spesialiseringene.

De tre første semestrene studerer du på heltid. Masteroppgaven på 30 studiepoeng tar du på deltid i fjerde og femte semester.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din. Hvis du ikke dekker kravet med bachelorgraden, kan fullført videreutdanning eller annen mastergrad innen helsefag regnes inn i karaktersnittet.

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet. Relevant yrkespraksis er arbeid som sykepleier ved barneavdeling i spesialisthelsetjenesten eller tilsvarende.  

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 2,75.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6276.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke om innpassing av fullført videreutdanning i spesialsykepleie?

 • Hva lærer du?

  Med en master i barnesykepleie får du spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og kritisk syke barn og unge. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, derfor er familiesentrert sykepleie viktig.

  Du lærer om viktigheten av å inkludere omsorgspersonene som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleien. Du får også kunnskap om hvordan du skal ivareta søsken og øvrig familie.

  Studiet vektlegger kunnskapsbasert praksis. Du lærer å bedømme akutte situasjoner, iverksette nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge og å opprettholde eller gjenopprette livsviktige funksjoner.

  Videre lærer du å begrense omfanget av lidelse, smerte og traumatiske opplevelser og hvordan man forebygger utviklingsskader hos barn.

  Som barnesykepleier med mastergrad kan du analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og barnesykepleie.

  Du kan også bidra til nytenkning, innovasjonsprosesser og ta initiativ til kvalitetsutvikling og forskning for å utvikle og forbedre praksis.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at du integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

  Dette bidrar til at du stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder.

  Målet med arbeidsformene er å oppmuntre til selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksisstudier
 • Praksis

  Faglig forsvarlig barnesykepleie innen spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte kontakt med pasienter.

  På denne måten får du som student erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at du kan nå læringsutbyttet for studiet.

  Derfor er det obligatorisk å være til stede når du har praksis.

  I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte tas raskt. Gjennom praksisstudiene får du klinisk erfaring for å utvikle forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling som kreves.

  Praksisstudier gjennomføres ved

  • avdelinger som tilbyr intensivbehandling til premature- og nyfødte barn og barn i alderen 0-18 år
  • kirurgisk barneavdeling / barneovervåkning
  • medisinsk barneavdeling / barneovervåkning
  • postoperativ avdeling eller poliklinikker

  Du må regne med noe reisevei i praksisperiodene.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hvor kan du jobbe?

  Barnesykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom hos barn.

  Spesialisthelsetjenesten krever i økende grad spesialisering og etterspør barnesykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for sin yrkesutøvelse. Økende behandlingsmuligheter for barn medfører nye og høye krav til barnesykepleierne. 

  Som barnesykepleier jobber du primært innen:

  • Barnemedisinske avdelinger
  • Barnekirurgiske avdelinger
  • Intermediæravdelinger for barn
  • Nyfødtintensiv- og intensivavdelinger for større barn
  • Barnemottak
  • Poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn
  • Habiliteringsavdelinger
  • Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger
  • Kommunehelsetjenesten

  Med fullført master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å sette i gang og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for at du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Du kan også ha et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester.

  Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

 • Spesielle hensyn

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Fem sykepleierstudenter står rundt en sykeseng med en dukke. En av de gjør kompresjons øvelser på dukken.
Handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner

Spesialsykepleiere er uunnværlige i alt fra store ulykker, kompliserte operasjoner til pleie av premature barn. Nå opprettes det flere studieplasser for å møte den økende etterspørselen etter denne kompetansen.