To barnesykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Barnesykepleie

Masterprogram

Er du sykepleier og ønsker å videreutvikle din kompetanse innen sykepleie til barn? Barnesykepleie er for deg som ønsker å arbeide med akutt og kritisk syke barn, deres omsorgspersoner og søsken. Barnesykepleie er en spesialisering i Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet.  

  Relevant yrkespraksis er yrkespraksis som sykepleier ved barneavdeling i spesialisthelsetjenesten eller tilsvarende.  

  Poenggrense ved siste opptak

  4,18

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6276

  Innpassing

  Les mer om innpassing i masterstudiet i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Hva lærer du?

  Med en master i barnesykepleie får du spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og kritisk syke barn og unge. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, derfor er familiefokusert sykepleie viktig. Du lærer blant annet om viktigheten av å inkludere omsorgspersonene som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleien. Du får også kunnskap om hvordan du skal ivareta søsken og øvrig familie.

  Studiet vektlegger kunnskapsbasert sykepleie. Du lærer å bedømme akutte situasjoner, iverksette nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge og å opprettholde eller gjenopprette livsviktige funksjoner. Videre lærer du å begrense omfanget av lidelse, smerte og traumatiske opplevelser og hvordan man forebygger utviklingsskader hos barn.

  Ved fullført masterstudium har du inngående kunnskap om blant annet:

  • avansert medisinsk behandling
  • sykepleiens vitenskapelige teori og metoder
  • barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling
  • barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder
  • gjennomføring av et selvstendig forsknings- eller kvalitetsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • observere, vurdere og identifisere barnets generelle og spesielle behov
  • forebygge komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom
  • redusere barnets og foreldres stress, smerte og ubehag
  • identifisere tegn på omsorgssvikt og barnemishandling

  Som barnesykepleier med mastergrad kan du analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og barnesykepleie. Du kan også bidra til nytenkning, innovasjonsprosesser og ta initiativ til kvalitetsutvikling og forskning for å utvikle og forbedre praksis.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterprogrammet er organisert som et heltidsstudium med 90 studiepoeng i de tre første semestrene. Masteroppgaven på 30 studiepoeng fordeler seg over ett år. Studiets normerte tid er til sammen to og et halvt år.

  Etter å ha gjennomført de første 90 studiepoengene, har du kompetanse som barnesykepleier. Masteroppgaven skrives over to semestre og det er lagt opp til at du skal kunne arbeide ved siden av, parallelt med oppgaveskriving.

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studentene integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Dette bidrar til at studentene stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksisstudier
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Barnesykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom hos barn.

  Spesialisthelsetjenesten krever i økende grad spesialisering og etterspør barnesykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for sin yrkesutøvelse. Økende behandlingsmuligheter for barn medfører nye og økte krav til barnesykepleierne. 

  Som barnesykepleier jobber du primært innen:

  • Barnemedisinske avdelinger
  • Barnekirurgiske avdelinger
  • Intermediæravdelinger for barn
  • Nyfødtintensiv- og intensivavdelinger for større barn
  • Barnemottak
  • Poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn
  • Habiliteringsavdelinger
  • Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger
  • Kommunehelsetjenesten

  Med fullført masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Praksisplass

  Det kliniske feltet er en viktig kvalifiseringsarena for utvikling av handlingskompetanse for spesialsykepleiere og bruk av kunnskapsbasert praksis. Faglig forsvarlig intensivsykepleie innen spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte kontakt med pasienter. På denne måten får du som student erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at læringsutbyttet for studiet kan nås. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene. I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte tas raskt, og gjennom praksisstudiene får du klinisk erfaring for å utvikle forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling som kreves.

  Praksisstudier gjennomføres ved avdelinger som tilbyr intensivbehandling til premature- og nyfødte barn og barn i alderen 0-18 år, kirurgisk barneavdeling/barneovervåkning, medisinsk barneavdeling/barneovervåkning, postoperativ avdeling eller poliklinikker.

  Reisevei i praksisperioder må påregnes. 

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Andre muligheter kan være et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester. Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

  Du kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap. 

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?