To barnesykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Barnesykepleie

Masterprogram

Er du sykepleier og ønsker å videreutvikle din kompetanse innen sykepleie til barn? En mastergrad i barnesykepleie er for deg som ønsker å arbeide med akutt og /eller kritisk syke barn, deres omsorgspersoner og søsken.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for master i barnesykepleie (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  3

  Opptakskrav

  Tre-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  Tilleggspoeng og rangering for opptak til master i barnesykepleie.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Ved fullført videreutdanning i sykepleie på minst ett år / 60 studiepoeng, kan gjennomsnittskarakteren fra denne også legges til grunn for opptak.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars 2021. Søknadsweb åpner 1. januar. 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Hovedopptak. 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Innpassing

  Har du allerede videreutdanning og ønsker en mastergrad?

  Deler av tidligere avlagt videreutdanning kan innpasses i masterstudiet.

  Les mer om innpassing her.

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet gir deg spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn og unge. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, derfor er familiefokusert sykepleie viktig. Du lærer bl.a om viktigheten av å inkludere omsorgspersonene som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleien, og får også kunnskap om hvordan du skal ivareta søsken og øvrig familie.

  Studiet vektlegger kunnskapsbasert sykepleie. Du lærer å bedømme akutte situasjoner, iverksette nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge og å opprettholde eller gjenopprette livsviktige funksjoner. Videre lærer du å begrense omfanget av lidelse, smerte og traumatiske opplevelser – og hvordan man forebygger utviklingsskader hos barn.

  Ved fullført masterstudium har du inngående kunnskap om blant annet:

  • Avansert medisinsk behandling
  • Sykepleiens vitenskapelige teori og metoder
  • Barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling
  • Barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder
  • Gjennomføring av et selvstendig forsknings- eller kvalitetsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • Observere, vurdere og identifisere barnets generelle og spesielle behov
  • Forebygge komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom
  • Redusere barnets og foreldres stress, smerte og ubehag
  • Identifisere tegn på omsorgssvikt og barnemishandling

  Som barnesykepleier med mastergrad kan du analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og barnesykepleie. Du kan også bidra til nytenkning, innovasjonsprosesser og ta initiativ til kvalitetsutvikling og forskning for å utvikle og forbedre praksis.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert i 9 obligatoriske emner og gjennomføres i løpet av 2,5 år.

  • De første 8 emnene gjennomføres på heltid på 1,5 år med 30 studiepoeng per semester
  • Det siste emnet er masteroppgaven og skrives på deltid over 1 år

  Ved å strekke arbeidet med masteroppgaven over to semestre, legges det til rette for at du kan arbeide som barnesykepleier parallelt med masteroppgaven.

  Studiet består av ulike arbeids- og undervisningsformer:

  • Forelesninger
  • Gruppearbeid
  • Seminarer
  • Selvstudier
  • Praksisstudier
  • Simulering

  Du må levere ulike arbeidskrav underveis i studiet. Disse består av skriftlige oppgaver, dokumentasjon av selvvalgt pensum, gjennomføring av undervisning og veiledning, samt konkretisering av læringsutbyttet og selvvurdering i praksisstudier.

  Praksis

  50 %

  Forelesninger

  30 %

  Selvstudier

  10 %

  Veiledning

  10 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som?

  Barnesykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og/eller kritisk sykdom hos barn.

  Spesialisthelsetjenesten krever i økende grad spesialisering og etterspør barnesykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for sin yrkesutøvelse. I dag behandles en rekke sykdommer og skader som tidligere var umulig å behandle, blant annet behandles flere for tidlig fødte barn.

  Barn som behandles i spesialisthelsetjenesten i dag, er sykere enn før. En konsekvens av denne utviklingen er nye og økte krav til barnesykepleierne.

  Som barnesykepleier jobber du primært innen:

  • Barnemedisinske avdelinger
  • Barnekirurgiske avdelinger
  • Intermediæravdelinger for barn
  • Nyfødtintensiv- og intensivavdelinger for større barn
  • Barnemottak
  • Poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn
  • Habiliteringsavdelinger
  • Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger
  • Kommunehelsetjenesten

  Med masterstudium kan du også gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid.

  Masterstudiet kvalifiserer også til relevante ph.d.-studier inne helsefag og sykepleievitenskap.

 • Praksisplass

  Praksis er en svært viktig arena for utvikling av kompetanse og kunnskap i barnesykepleie.

  Når barn er akutt og/eller kritiske syke må beslutningen ofte fattes raskt.

  Gjennom praksisemner vil du få praktisk erfaring for å utvikle en umiddelbar forståelse av komplekse pasientsituasjoner, samt å handle faglig forsvarlig i situasjonen.  Du vil få oppleve hvordan det er når barn er akutt og/eller kritisk syke og når man må ta raske avgjørelser.

  Praksisstudiene utgjør minst 50% og maksimum 60% av studietiden.

  Aktuelle praksissteder er:

  • Nyfødtintensiv avdeling
  • Intensivavdeling for store barn
  • Barnekirurgisk avdeling/intermediæravdeling
  • Postoperativ avdeling med barn
  • Medisinsk barneavdeling/intermediæravdeling

  Les mer om praksisplass i programplanen.

 • Utveksling

  Du kan søke om å ta deler av utdanningen i utlandet, primært i studiets 2. og 3. semester. Det er først og fremst praksisstudiene som egner seg for utveksling.

  For å kunne gjennomføre disse emnene i utlandet, kreves det at studenten har bestått alle eksamener så langt i studiet og ikke står i fare for å få "ikke bestått" ved vurdering i praksisstudier.

  Les mer om utveksling i barnesykepleie her.

 • Videre studiemuligheter

  Du kan være kvalifisert for ph.d.-studier ved andre universiteter og høgskoler.

 • Spesielle hensyn

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema