To sykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Intensivsykepleie

Masterprogram

Intensivsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Som intensivsykepleier er du spesialisert i livreddende behandling i spesialavdelinger i sykehus.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Tre-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  Tilleggspoeng og rangering for opptak til master i intensivsykepleie.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Ved fullført videreutdanning i sykepleie på minst ett år / 60 studiepoeng, kan gjennomsnittskarakteren fra denne også legges til grunn for opptak.

  Poenggrense ved forrige opptak

  4,17

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. september: Søknadsfrist for studietilbud som starter i januar. 

  Når får du svar på søknaden?

  • 15. oktober: Hovedopptak for studietilbud med oppstart i januar.

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

   

 • Innpassing

  Har du allerede videreutdanning og ønsker en mastergrad?

  Deler av tidligere avlagt videreutdanning kan innpasses i masterstudiet.

  Les mer om innpassing her.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å gi helsehjelp til akutt og kritisk syke mennesker i alle aldere. Det kan være pasienter med akutt sykdom, eller pasienter som har en akutt forverring av en kronisk sykdom. Noen pasienter har også behov for akutthjelp etter kirurgi og anestesi.

  Som intensivsykepleier får du avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser og reaksjoner. Du vil vurdere pasientens behov gjennom kommunikasjon og samhandling, i et alders- og flerkulturelt perspektiv.

  Utdanningen i intensivsykepleie bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Du vil lære å analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori innenfor avansert medisinsk behandling. Du vil også kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i praksis.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er på 90 studiepoeng og gjennomføres på heltid over 1 ½ år. Teoretiske studier utgjør 45 studiepoeng, og praksisstudier utgjør 45 studiepoeng.

  Gjennom hele studiet benyttes studieformer som fremmer kunnskapsbasert praksis. Studentaktive metoder vektlegges, noe som skal bidra til at du som student aktivt søker relevante og pålitelige kunnskapskilder.

  Læringsformen vil veksle mellom:

  • Forelesninger
  • Gruppearbeid
  • Seminarer
  • Simulering
  • Selvstudier
  • Praksis
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

 • Hva kan du jobbe som

  Intensivsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom.

  Intensivsykepleieren arbeider primært i spesialavdelinger som intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger, postoperativavdelinger og akuttmottak. Det er mange mulige arbeidssteder, blant annet ved:

  • Spesialavdelinger ved sykehus
  • Intermediæravdelinger
  • Kommunehelsetjenesten
  • Ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten
  • Katastrofe- og krigsområder
  • Undervisnings- og fagutviklingsstillinger.

  Også i kommunehelsetjenesten er behovet for spesialisert kompetanse innen sykepleie økende. Intensivsykepleiere vil derfor også være etterspurt her.

 • Praksisplass

  Praksis er en svært viktig del av studiet. Halvparten av utdanningen er praksis ved ulike spesialavdelinger.  I praksis tilegner du deg kompetanse som er nødvendig for å utøve forsvarlig intensivsykepleie.

  I intensivsykepleie må beslutninger ofte fattes raskt. Gjennom praksis utvikler du en umiddelbar forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kompetanse som er nødvendig.

  Bare på denne måten kan du få erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at læringsutbyttet for studiet kan nås. Utøvelse av faglig forsvarlig intensivsykepleie må læres i direkte samhandling med pasienter.

  Praksisstudiene skal omfatte spesialavdelinger der pasienten har truende eller reell svikt i vitale funksjoner. Du skal primært ha praksis ved:

  • Intensivavdelinger som tilbyr respiratorbehandling
  • Postoperativ- eller recoveryavdelinger
  • Overvåkningsavdelinger
  • Anestesi- eller operasjonsavdelinger
 • Utveksling

  Du kan søke om å ta deler av praksisstudiet i utlandet. Det bør fortrinnsvis skje ved institusjoner OsloMet - storbyuniversitetet samarbeider med. Ønsker du utveksling med andre institusjoner, må du selv organisere utvekslingen, og det må godkjennes av universitetet.

  Det er først og fremst i praksisstudiene i 2. og 3. semester som egner seg for utveksling. For å kunne gjennomføre disse emnene i utlandet, kreves det at du har bestått alle eksamener så langt i studiet og ikke står i fare for å få "ikke bestått" ved vurdering i praksisstudier.

 • Videre studiemuligheter

  Du kan være kvalifisert for Ph.d. studier ved andre universiteter og høgskoler.

 • Spesielle hensyn

  Stipend

  Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad. Det er lurt å ta kontakt med sykehusene på et tidlig tidspunkt i søkeprosessen. Det anbefales å undersøke hvilke muligheter og vilkår for økonomisk støtte de ulike sykehusene/foretak tilbyr.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema