To sykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Intensivsykepleie

Masterprogram

Intensivsykepleie er pleie til akutt og kritisk syke som har manifest eller potensiell svikt i vitale funksjoner. Som intensivsykepleier er du spesialisert i livreddende behandling i spesialavdelinger på sykehus. Intensivsykepleie er en spesialisering i Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet.  

  Relevant yrkespraksis er yrkespraksis som sykepleier ved somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Poenggrense ved forrige opptak

  3,7

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6277

  Innpassing

  Les mer om innpassing i masterstudiet i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å gi helsehjelp til akutt og kritisk syke mennesker i alle aldere. Det kan være pasienter med akutt sykdom, eller pasienter som har en akutt forverring av en kronisk sykdom. Noen pasienter har også behov for akutthjelp etter kirurgi og anestesi.

  Som intensivsykepleier får du avansert kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser og reaksjoner. Du vil vurdere pasientens behov gjennom kommunikasjon og samhandling, i et alders- og flerkulturelt perspektiv.

  Utdanningen i intensivsykepleie bygger på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Du vil lære å analysere og forholde deg kritisk til eksisterende teori innenfor avansert medisinsk behandling. Du vil også kunne bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser i praksis.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterprogrammet er organisert som et heltidsstudium med 90 studiepoeng i de tre første semestrene. Masteroppgaven på 30 studiepoeng fordeler seg over ett år. Studiets normerte tid er til sammen to og et halvt år. 

  Etter å ha gjennomført de første 90 studiepoengene, har du kompetanse som intensivsykepleier. Masteroppgaven skrives over to semestre og det er lagt opp til at du skal kunne arbeide ved siden av, parallelt med oppgaveskriving.

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studentene integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Dette bidrar til at studentene stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover. 

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • Forelesninger
  • Gruppearbeid
  • Seminarer
  • Simulering
  • Selvstudier
  • Praksisstudier
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som

  Intensivsykepleiere er etterspurt nøkkelpersoner i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp ved akutt og kritisk sykdom.

  Som intensivsykepleier arbeider du primært i spesialavdelinger som intensivavdelinger, overvåkningsavdelinger, postoperativavdelinger og akuttmottak. Det er mange mulige arbeidssteder, blant annet ved:

  • Spesialavdelinger ved sykehus
  • Intermediæravdelinger
  • Kommunehelsetjenesten
  • Ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten
  • Katastrofe- og krigsområder
  • Undervisnings- og fagutviklingsstillinger

  Også i kommunehelsetjenesten er behovet for spesialisert kompetanse innen sykepleie økende. Intensivsykepleiere vil derfor også være etterspurt her.

  Med fullført masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Praksisplass

  Det kliniske feltet er en viktig kvalifiseringsarena for utvikling av handlingskompetanse for spesialsykepleiere og bruk av kunnskapsbasert praksis. Faglig forsvarlig intensivsykepleie innen spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte kontakt med pasienter. På denne måten får du som student erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at læringsutbyttet for studiet kan nås. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene. I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte tas raskt, og gjennom praksisstudiene får du klinisk erfaring for å utvikle forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling som kreves.

  Det legges til rette for at studentene får erfaring med ulike typer avdelinger hvor intensivsykepleieren har sitt virke. Praksisstudier kan gjennomføres ved intensivavdelinger på alle intensivnivå.

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Andre muligheter kan være et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester. Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

  Du kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap. 

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

 

Du er kanskje også interessert i disse?