To sykepleierstudenter som studerer anestesisykepleie øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke. Det er en kvinnelig student til venstre i bildet og en mannlig til høyre. De er kledd i sykepleieuniform.

Anestesisykepleie

Masterprogram

Anestesisykepleieren har ansvar for pasientens bedøvelse under kirurgiske inngrep og er ressursperson ved hjerte-lunge redning, respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, akutt kritisk sykdom og ved andre akutte omsorgsbehov i og utenfor sykehus. Anestesisykepleie er en spesialisering i Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet.  

  Relevant yrkespraksis er yrkespraksis som sykepleier ved akuttmottak, intensivavdeling, medisinsk overvåking, postoperativ avdeling eller yrkespraksis i prehospitalt arbeid etter autorisasjon som sykepleier.

  Poenggrense ved siste opptak

  4,33

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6275

  Innpassing

  Les mer om innpassing i masterstudiet i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

 • Hva lærer du?

  Du får avansert kunnskap innen anestesisykepleie, anestesiologi og akuttmedisin. Du vil lære hvordan man gir bedøvelse og smertelindring til pasienter i ulike situasjoner. Det kan være en operasjon, undersøkelse eller prosedyre hvor det er ulike behov for anestesi.

  Hvordan man håndterer akutt sykdom og uforutsette situasjoner og komplikasjoner er også en viktig del av studiet. Du vil også lære hvordan du deltar ved avansert livredning.

  Gjennom utdanningen lærer du å gi anestesi og monitorere pasienten underveis. Som anestesisykepleier vil du samarbeide med anestesileger og andre i helseteamet.

  Et masterstudium i anestesisykepleie vil også gi deg ferdigheter til å kunne jobbe videre med forsknings- og kvalitetsarbeid.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterprogrammet er organisert som et heltidsstudium med 90 studiepoeng i de tre første semestrene. Masteroppgaven på 30 studiepoeng fordeler seg over ett år. Studiets normerte tid er til sammen to og et halvt år.

  Etter å ha gjennomført de første 90 studiepoeng, har du kompetanse som anestesisykepleier. Masteroppgaven skrives over to semestre og tilrettelegger dermed for at du skal kunne arbeide ved siden av, parallelt med oppgaveskriving. 

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studentene integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Dette bidrar til at studentene stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesinger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksistudier
 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Anestesisykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten. Det er mange arbeidsmuligheter, blant annet ved:

  • sykehus
  • ambulansetjenesten
  • offshore
  • internasjonal bistand
  • smerteklinikker
  • røntgenavdelinger
  • forskningsarbeid

  Med fullført masterstudium i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Praksisplass

  Det kliniske feltet er en avgjørende kvalifiseringsarena for utvikling av kompetanse for spesialsykepleiere og utøvelse av kunnskapsbasert praksis. Utøvelse av faglig forsvarlig spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte samhandling med pasienter. Bare på denne måten får studenten erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at læringsutbyttet for studiet kan nås. Det er derfor obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene.

  I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte fattes raskt, og gjennom praksisstudiene tilegner studenten seg klinisk erfaring for å utvikle en umiddelbar forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling disse krever. 

  Praksisstudiene organiseres slik at studenten får erfaring med og utvikler kompetanse i anestesisykepleie ved alle hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner. Som et minimum kreves det at studenten får erfaring med ulike anestesiformer som total intravenøs anestesi, inhalasjonsanestesi, regional og lokal anestesi.  Det bør tilstrebes at studenten får erfaring med de anestesiologiske utfordringene ved ulike kirurgiske metoder som større bløtdels-, ortopedisk-, obstetrisk-, øre-nese-hals-kirurgi og anestesi ved ulike undersøkelser og behandlinger i og utenfor operasjonsavdelinger. Studenten skal også få erfaring med anestesi til barn og akutt kirurgi, samt håndtering av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus. 

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Andre muligheter kan være et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester. Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter

  Du kan søke opptak til blant annet doktorgradsprogram innen helsefag og sykepleievitenskap. 

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?