!
Dette studiet har ikke opptak i 2024.

Kreftsykepleie, master i helsevitenskap

Masterprogram

Studiet kvalifiserer deg til å utføre avansert sykepleie til pasienter med kreft og deres pårørende før, under og etter behandling og ved livets slutt.

Kreftsykepleie er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,02.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6269.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære hvordan du skal kunne delta i samhandling og koordinering på tvers av faggrupper og tjenestenivå i oppfølging av kreftpasienter og deres pårørende, samt undervise og veilede kolleger og annet relevant helsepersonell.

  I starten av studiet vil du også få kunnskaper og ferdigheter i pleie og behandling av andre pasientgrupper med alvorlig og livstruende sykdom. 

  Gjennom utdanningen vil du studere hvordan yrket utøves innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

  Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i kreftsykepleie og kvalifiserer til arbeid som kreftsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

  Studenter som fullfører utdanningen etter 120 studiepoeng, vil ved å skrive en masteroppgave (30 studiepoeng) lære å arbeide systematisk og selvstendig med en problemstilling knyttet til kreftsykepleie.

  Denne kunnskapen vil gjøre deg kvalifisert til å bidra og utvikle kunnskapsbasert praksis samt initiere og lede forbedringsarbeid. 

  Praksis inngår i spesialiseringen.

  Forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleie (lovdata.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • To utdanningsløp

  Dette studiet har to mulige utdanningsløp.

  Gjennomført 90 studiepoeng resulterer i en avsluttende karakterutskrift som kvalifiserer til utførelse av kreftsykepleie.

  Du kan etter 90 studiepoeng medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde. 50 studiepoeng er spesifikke for kreftsykepleie. 40 studiepoeng er fellesemner med de andre spesialiseringene.

  Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir graden master i helsevitenskap – spesialisering i kreftsykepleie. Foruten å bli kvalifisert for arbeid som kreftsykepleier, får du kompetanse til å utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

  Du skal være i stand til å initiere og lede forbedringsarbeid samt bidra til at resultat fra forskning omsettes i praksis.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du følge emner i din valgte spesialisering.

  Fellesundervisningen er i hovedsak digital. Undervisning i spesialiseringene gjennomføres stort sett på campus. Undervisning på campus kan foregå både ved studiested Pilestredet og Kjeller. Veiledning av masteroppgavearbeidet kan gjennomføres digitalt. 

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisningen legges det vekt på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser. Seminarer og forelesninger kan også være digitale.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Praksis inngår i spesialiseringen.

 • Praksis

  Praksisstudiene er avgjørende for å kunne oppnå handlingskompetanse i spesialiseringen.

  I praksisstudiene videreutvikler du ferdigheter i kreftsykepleie gjennom samhandling med pasienter og pårørende og med ulike aktører i helsevesenet.

  Vekslingen mellom teoretiske og praktiske studier danner et viktig grunnlag for videre teoretiske analyser og drøftinger.

  Praksisstudiene er veiledet.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en spesialisering i kreftsykepleie kan du jobbe med

  • pasienter og pårørende i alle aldre og faser av kreftsykdommen innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • pasienter og pårørende når livet går mot slutten
  • kreftrelaterte problemstillinger i offentlige og private institusjoner/organisasjoner 

  Ønsker du en forskerkarriere vil masterutdanningen kvalifisere deg til opptak på Ph.d.-studier, nasjonalt og internasjonalt. 

 • Utveksling

  Ønsker du å gjennomføre arbeidet med hele, eller deler av, masteroppgaven utenlands, bør du gjøre det ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Har du noen spørsmål?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Intervju med tidligere student

Jorun Marstein Kristoffersen er kreftsykepleier og jobber til daglig i Palliativt team, ambulerende tjeneste ved Ahus. Hør intervjuet med Jorun i podkasten Kreftkompasset (soundcloud.com).

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.