Helsesykepleie, master i helsevitenskap

Masterprogram

Helsesykepleiere møter barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  3-årig bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 1 års yrkespraksis som sykepleier.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er klinisk yrkespraksis som sykepleier. Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogiske fag og psykologi.

  Det kan i tillegg gis ytterligere inntil 1 tilleggspoeng for sykepleiepraksis ved avdelinger/institusjoner hvor barn og unge er eneste pasientgruppe. Det gis 1 tilleggspoeng til mannlige søkere.

  Poenggrenser ved siste opptak

  5,6 (med tilleggspoeng)
  4,18 (kun karakterpoeng)

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her 

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6268

 • Hva lærer du?

  Helsesykepleie handler om å videreutvikle det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget innen folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier og omsorgsgivere på befolknings-, gruppe- og individnivå.

  Arbeidet foregår primært i kommunehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (6-20 år), samt miljørettet helsevern, smittevern og i flyktningehelsetjenesten.

  Praksisstudier inngår i spesialiseringen.
  Utdanningen bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanningen (Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2021).

  Fullført helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i helsesykepleie. Mastergraden kvalifiserer deg til arbeid som helsesykepleier. Kandidater som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i helsesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som helsesykepleier.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Spesialiseringen innenfor helsesykepleie gir to mulige utdanningsløp:

  • Ett og et halvt års utdanningsløp på 90 studiepoeng, som resulterer i en avsluttende karakterutskrift som kvalifiserer til utførelse av helsesykepleierarbeid.
  • Toårig utdanningsløp på 120 studiepoeng resulterer i en mastergrad. 
  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering. Se punktet "studiets oppbygging" for mer informasjon.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer. Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser, seminarer og forelesninger kan også være digitale. Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet. Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Undervisning i fellesemnene kan foregå ved begge studiesteder.

  Praksis inngår i undervisningen.

 • Hva kan du jobbe som?

  Med en spesialisering i helsesykepleie kan du jobbe på:

  • helsestasjon for barn og deres familier og omsorgsgivere
  • innenfor skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
  • innenfor miljørettet helsevern, smittevern og flyktningehelsetjenesten
 • Praksis

  Utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i Østlandsområdet.

  Hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke varierer fra år til år. Studenter må derfor være fleksible og kan ikke regne med å få praksisplass i nærheten av hjemstedet sitt. Det gis ikke tilskudd til reise og boutgifter. Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv, bortsett fra i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av OsloMet etter formelt opptak.

 • Hva koster det?

 • Utveksling

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Ung kvinne i hvit skjorte med navneskilt snakker og ler mot en eldre kvinne i vanlige klær.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap. Blant spesialiseringene er ernæringskompetanse for helsepersonell, rehabilitering og psykisk helsearbeid.