Musikk 1, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning
For utvekslingsstudenter

Musikk er både et teoretisk og et praktisk fag, og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist i begynnelsen av mai.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet. 

  Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisningen i musikkfaget. 

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre lærerutdanningen sin.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage»  eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer»  enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Videreutdanning i musikk innebærer både musikalsk egenutvikling og fagdidaktisk opplæring, og skal gjøre deg i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning i tråd med gjeldende læreplan. 

  Gjennomgående tema er arbeid med sang, spill på instrumenter, musikkskaping, musikkopplevelse, kulturforståelse, digital musikkskaping og musikkutøvelse, dans, lytting og refleksjon over musikkdidaktiske problemstillinger. Inkluderende musikkundervisning der vi ser på ulike tilnærminger til tilpasset opplæring i faget er sentralt for å sikre alle elevers likeverdige deltakelse og utvikling i faget.  

  I emne1 er grunnleggende musikkopplæring med vekt på musikalsk deltakelse og mangfold hovedområder for emnet. Sentrale emner er barn og ungdoms utvikling av musikalske ferdigheter, musikk i barne- og ungdomskultur og musikalsk klasseledelse. I tillegg lærer studentene om praktisk arbeid med musikk i skolen og får økt kompetanse til å vurdere elevarbeider.  

  I emne 2 videreutvikles studentens selvstendighet i ledelse av og veiledning i musikalske læringsprosesser bl.a. gjennom arbeid med arrangering av musikk, utarbeiding av egne undervisningsopplegg og opplæring i bandinstrumenter. Studentene vil få utforske ulike improvisasjons- og komposisjonsteknikker, både digitalt og med instrumenter, kropp og stemme. Studentene vil få innsikt i hvordan arbeid med musikk kan ha betydning for utvikling av gode fellesskap og den enkeltes identitetsutvikling, tråd med musikkfagets rolle i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. 

  Studieside for Musikk 1 (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon, samlinger og timeplan for dette studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studentportalen (student.oslomet.no).

  Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer.

  I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet. 

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det". Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). 

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Bli kjent med fagansvarlig

Studenter synger og spiller i klasserom.
Ny videreutdanning i musikk

Er du musikklærer i grunnskolen eller kulturskolen med mindre enn 30 studiepoeng i musikk? Da er denne videreutdanningen noe for deg.