PPU for yrkesfag

Videreutdanning - PPU

Vil du bli lærer i fag- eller yrkesopplæring? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for yrkesfag tilbys som heltids-, deltids- eller delvis nettbasert studium. Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe i skolens trinn 8-13. Studiesteder: Kjeller, Sandefjord eller Sandvika.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars

  Vi har utvidet søknadsfrist til 15. april på enkelte utdanningsprogrammer. Studiene med utvidet frist er tilgjengelige på Søknadsweb.

  Opptakskrav

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag bygger på en av følgende utdanninger

  • relevant profesjonsrettet bachelorutdanning* og minimum to års relevant yrkespraksis
  • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse og to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minimum fire års yrkesrelevant praksis

  OsloMet vurderer også søknader på grunnlag av realkompetanse.

  *Utdanningene som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

 • Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæring (trinn 8-13). Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving.

  Utdanningen er profesjonsrettet, relevant og praksisnær.


  Praktisk-pedagogisk utdanning er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

  • Skolen i samfunnet
  • Ledelse av læringsprosesser
  • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
  • Faglig kompetanse
  • Etikk
  • Samhandling og kommunikasjon
  • Endring og utvikling

  OsloMet tilbyr PPU med yrkesdidaktikk til alle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Design/medieproduksjon
  • Elektrofag
  • Helse- og oppvekstfag
  • Restaurant- og matfag
  • Service og samferdsel
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Naturbruk

  Studiesidene til PPU for yrkesfag

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsdatoer for kommende studieår (oppdateres fortløpende), og seneste timeplan for utdanningen.

 • Stipend

  Skoleeier kan søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2019.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Obligatorisk oppmøte

  Studentenes praksiserfaringer står sentralt i studiet og danner grunnlag for læreprosesser i klassen, i grupper og individuelt. Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det obligatorisk oppmøte på samlingene. 

  Arbeidskrav

  I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som beskrives i programplanen, disse knyttes til læringsfellesskapet på samlinger og pedagogisk praksis i skolen. Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for læreryrket. Studiet legger stor vekt på at studentene utvikler evnen til å være aktive deltakere i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

  Ved oppstart gis studentene informasjon om studiets organisering og innhold, arbeidskrav mellom samlingene, samt lover og retningslinjer.

  Heltidvariant

  Heltidsstudiet har samling 3 dager pr uke på Kjeller og de resterende 2 dager brukes som studiedager enten individuelt eller i gruppe. Undervisningen foregår på dagtid.

  Deltidsvariant

  Deltidsstudiet er samlingsbasert med 10-12 dager i semesteret. Undervisningen foregår på dagtid. Mellom samlingene jobber studentene med ulike arbeidskrav og andre læringsaktiviteter individuelt eller i gruppe.

  Delvis nettbasert variant

  Den delvis nettbaserte varianten av studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år. Det innebærer at det per studieår er to samlinger på campus Kjeller og 15 dager med samlinger via nett. Samlingene på campus varer i henholdsvis tre og to dager.

 • Pedagogisk praksis

  Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag inneholder totalt 60 dager veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksisopplæring.

  Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket. I praksisopplæringen får studenten innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag, samt prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet.

  Vær oppmerksom på følgende:

  • Politiattest for studiet må leveres ved studiestart.
  • Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i ordinær videregående opplæring i eget studieprogram, fordelt på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn).
  • Det er OsloMet – storbyuniversitetet som inngår avtale med egnede praksissteder om tilgjengelige plasser for yrkespedagogisk praksis.
  • Yrkespedagogisk praksis på eget arbeidssted kan gjennomføres etter gjeldende rammer for studiet, med forbehold om at praksisstedet er egnet og har kvalifisert praksislærer.
  • Det vil i de fleste tilfeller være mulig å gjennomføre praksis i nærheten av studentens bostedsadresse, med forbehold om tilgjengelige egnede praksissteder. Det må påregnes noe reisevei, og studenter må selv dekke eventuelle reise- og boutgifter.
  • Studenten må sørge for fri fra eventuell jobb slik at all praksisopplæring kan gjennomføres til oppsatte tidspunkt og når praksisstedet er tilgjengelig. Fritidsaktiviteter som reiser og lignende må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter.
  • All praksis er obligatorisk og skal dokumenteres.  Eventuelt fravær må tas igjen. Praksis må gjennomføres og godkjennes før studenten kan avlegge eksamen i emnet.
  • Fritak for praksis og lignende må det søkes formelt om via studieadministrasjonen. Kontakt  infosenter-lui@oslomet.no.

  Det er utarbeidet nettsider som gir utfyllende informasjon om yrkespedagogisk praksis. Her finnes eksempelvis rammer, praksiskalender, praksisguide og retningslinjer.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no). 

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema