PPU for yrkesfag

Videreutdanning - PPU

Har du yrkesfaglig kompetanse og ønsker å bli lærer? Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y) er for deg som ønsker kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset fag- og yrkesopplæring.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag bygger på en av følgende utdanninger

  • relevant profesjonsrettet bachelorutdanning* og minimum to års relevant yrkespraksis
  • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse og to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og minimum fire års yrkesrelevant praksis

  OsloMet vurderer også søknader på grunnlag av realkompetanse. Les mer i programplanen

  *Utdanningene som godkjennes må være relevant i henhold til kompetansemålene i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader her

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  1. mars: Ordinær søknadsfrist. 

  Når får du svar på søknaden?

  15. mai: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er profesjonsrettet, relevant og praksisnær. Studiet gjør deg kvalifisert for å arbeide som lærer på ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæring (trinn 8-13). Utdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig jobber med yrkesopplæring eller annen yrkesfaglig kompetanseheving. 

  Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse i å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sin profesjonsutvikling, slik at de opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og utdanningssystemet som helhet. Videre skal studentene utvikle kompetanse i å utføre endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon. PPU-Y vil også være nyttig i forhold til ledelse av opplæringsaktiviteter i bedrifter og i tilknytning til voksenopplæring. 

  Trenger du grunnleggende lærerkompetanse for arbeid i fagskolen, kan studiet Praktisk pedagogikk for fagskolen være noe for deg.

  Praktisk-pedagogisk utdanning er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

  • Skolen i samfunnet
  • Ledelse av læringsprosesser
  • Pedagogikk og yrkesdidaktikk
  • Faglig kompetanse
  • Etikk
  • Samhandling og kommunikasjon
  • Endring og utvikling

  OsloMet tilbyr PPU med yrkesdidaktikk til alle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole:

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Håndverk, design og produktutvikling
  • Elektro og datateknologi
  • Frisør-, blomster-, interiør og eksponeringsdesign
  • Helse- og oppvekstfag
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  • Restaurant- og matfag 
  • Salg, service og reiseliv 
  • Teknologi- og industrifag
  • Naturbruk
  Studiesidene til PPU for yrkesfag

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også finne samlingsdatoer og timeplan.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  • PPU for yrkesfag, deltid Sandefjord

   Valgfritt emne Løper over flere semestre

   2. studieår

   3. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert som:

  • Heltidsstudium på Campus Kjeller over ett år.
  • Deltidsstudium i Sandefjord og på Campus Kjeller med 10-12 samlingsdager i semesteret. Undervisningen foregår på dagtid. Mellom samlingene jobber studentene med ulike arbeidskrav og andre læringsaktiviteter individuelt eller i gruppe. 
  • Delvis nettbasert over to år med to samlinger på Campus Kjeller og 15 samlingsdager på nett per studieår. Samlingene på campus varer i henholdsvis tre og to dager. 
  Undervisning og arbeidskrav

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer: 

  • Forelesninger 
  • Diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling 
  • Prosessuell undervisning 
  • Individuelt arbeid 
  • Arbeidskrav

  I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav som beskrives i programplanen, disse knyttes til læringsfellesskapet på samlinger og pedagogisk praksis i skolen. Arbeidskravene skal utvikle studentenes evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for læreryrket. Studiet legger stor vekt på at studentene utvikler evnen til å være aktive deltakere i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

  Obligatorisk oppmøte

  Studentenes praksiserfaringer står sentralt i studiet og danner grunnlag for læreprosesser i klassen, i grupper og individuelt. Studiet krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det obligatorisk oppmøte på samlingene. 

 • Praksis

  Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag inneholder totalt 60 dager veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksisopplæring. For studenter som tar studiet på deltid er praksisen fordelt på begge studieårene. Se mer informasjon i programplanen. 

  Vær oppmerksom på følgende:

  • Politiattest for studiet må leveres ved studiestart.
  • Yrkespedagogisk praksis skal i hovedsak gjennomføres i ordinær videregående opplæring i eget studieprogram, fordelt på ulike trinn. Minst ti dager skal gjennomføres på ungdomstrinnet (8.–10. trinn).
  • Det er OsloMet – storbyuniversitetet som inngår avtale med egnede praksissteder om tilgjengelige plasser for yrkespedagogisk praksis.
  • Yrkespedagogisk praksis på eget arbeidssted kan gjennomføres etter gjeldende rammer for studiet, med forbehold om at praksisstedet er egnet og har kvalifisert praksislærer.
  • Det vil i de fleste tilfeller være mulig å gjennomføre praksis i nærheten av studentens bostedsadresse, med forbehold om tilgjengelige egnede praksissteder. Det må påregnes noe reisevei, og studenter må selv dekke eventuelle reise- og boutgifter.
  • Studenten må sørge for fri fra eventuell jobb slik at all praksisopplæring kan gjennomføres til oppsatte tidspunkt og når praksisstedet er tilgjengelig. Fritidsaktiviteter som reiser og lignende må planlegges slik at de ikke kommer i konflikt med praksis og studieaktiviteter.
  • All praksis er obligatorisk og skal dokumenteres.  Eventuelt fravær må tas igjen. Praksis må gjennomføres og godkjennes før studenten kan avlegge eksamen i emnet.
  • Fritak for praksis og lignende må det søkes formelt om via studieadministrasjonen. Kontakt  infosenter-lui@oslomet.no.

  Praksisopplæringen bidrar til at studentene oppnår relevant og god kompetanse for sin framtidige utøvelse av læreryrket. I praksisopplæringen får studenten innsikt i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag, samt prøve ut og bearbeide egne erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttene i studiet.

  Les mer om praksisplass her.

 • Utdanningsstipend

  Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend fra Utdanningsdirektoratet for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Både ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring kan få utdanningsstipend. 

  Se mer informasjon om hvordan du søker utdanningsstipend, retningslinjer for stipend og søknadsbehandlingen på Utdanningsdirektoratets nettsider (www.udir.no). 

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no). 

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).