Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Ph.d.

Ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning er en forskerutdanning som tar for seg fagområder som oppvekst, kultur, barnehage, skole og lærer- og yrkesutdanning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

 • Søknadsprosess og opptakskrav

  Søknadsfrist

  Løpende opptak. Søknader behandles i Doktorgradsutvalget (DGU-LUI) ved fakultetet, som har møte en gang i måneden.  Frist for å levere søknad om opptak til hvert enkelt møte finner du på nettsiden til doktorgradsutvalget.

  Opptakskrav

  For å bli tatt opp til studiet må søkeren normalt ha fullført femårig (treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.

  Det stilles normalt krav til at søker har B eller bedre på masteroppgaven.

  Søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak, vil kunne bli tatt opp dersom det dokumenters at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

  Krav om finansiering

  For å kunne søke opptak til ph.d.-programmet må du ha finansiering. Finansiering betyr normalt at du:

  • har fått tilbud om stipendiatstilling fra egen arbeidsgiver og/eller forskningsinstitusjon
  • har fått innvilget minimum 50 prosent FoU-tid, samt driftsmidler
  • er i prosess med å søke offentlig sektor-ph.d. eller nærings-ph.d.-ordning 
  • har fått ph.d.-stipend via forskningsprosjekt (størrelsen på stipendet og tilgang til driftsmidler kan ha betydning for om man får opptak eller ikke)

  For søkere med finansiering fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet

  Tilsetting som stipendiat og opptak på doktorgradsprogrammet utgjør to ulike og separate prosesser. Men alle som får tilbud om stipendiatstilling på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier vil få dette under forutsetning av at de får opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Alle som søker stipendiatstilling hos oss, vil få egen informasjon om søknadsprosessen for søknad om opptak til ph.d.-programmet. Tilsvarende gjelder de som får tilsagn på ph.d.-stipend fra forskningsprosjekter i regi av ett eller flere institutter på fakultetet.

  For å søke om stipendiatstilling sjekk eventuelle ledige stillinger ved OsloMet.

  For søkere med finansiering utenfor Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

  Alle søkere som har stipendiatstilling/ph.d.-stipend eller 50 prosent FoU-tid finansiert av et annet fakultet/høgskole/universitet eller annen forskningsinstitusjon kan søke opptak til programmet når som helst. Det samme kan søkere som er i prosess for å få offentlig sektor-ph.d. eller nærings-ph.d.-finansiering. Les mer om offentlig sektor-ph.d. og nærings-ph.d.

  Så snart søknaden har vært igjennom intern dokumentsjekk, og er komplett med alle vedlegg, vil den bli behandlet på neste møte i Doktorgradsutvalget (DGU-LUI) ved fakultetet.

  Før du leverer søknaden

  Sekretær for doktorgradsutvalget er den som skal ha søknaden din. Ta kontakt med sekretær for doktorgradsutvalget så tidlig som mulig, slik at vi vet at det kommer en søknad fra deg. Da kan du få orientering om søknadsprosessen, svar på spørsmål du lurer på, og sikre at søknaden blir behandlet på det første mulige møte i doktorgradsutvalget.

  Veiledere

  Veilederne dine er viktige for ph.d.-prosjektet ditt, og du skal ha forslag til veiledere når du søker om opptak til ph.d.-programmet. Minimum en av veilederne dine skal være ansatt på OsloMet. Ta kontakt med programansvarlig Kristin Walseth på e-post for å diskutere veiledere, da dette må være på plass før søknaden om opptak til programmet sendes inn.

  Avgjørelse om opptak til programmet

  Avgjørelse om opptak til programmet baseres på en samlet vurdering av søknaden. Opptaket foretas av det lokale doktorgradsutvalget (DGU-LUI) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.

  Opptak formaliseres i en avtale (UHR-avtalen) mellom ph.d.-kandidaten, veilederen og OsloMet, eventuelt også med andre fagmiljøer og institusjoner. Avtalen regulerer partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser for avtaleperioden. Studentene knyttes til et forskningsmiljø på relevant fagområde.

  Søknad om opptak til ph.d.-programmet eller eventuelle spørsmål sendes på e-post til ph.d.-koordinator

  Søknadsskjema

  Last ned søknadsskjema på hioa.no 

  Relevante lenker

 • Om programmet

  Programmet legger til rette for forskningsinnsats på fagområder der universitetet har et særskilt samfunnsmandat og har bygd opp en særlig kompetanse. Utdanningsvitenskapelig forskning for lærerutdanning er et flerfaglig forskningsfelt. Studiet legger til rette for både disiplinforankret og tverrvitenskapelig forskning.

  Studiet kjennetegnes ved teori- og metodemangfold og ved dets komparative karakter. Studiet tematiserer institusjonelle og samfunnsmessige forutsetninger for håndtering av utfordringer og dilemmaer i utdanning og yrke i lærerutdanning, skole og barnehage. Programmet skal bidra til at de fenomenene som utforskes analyseres i historisk, sosial og kulturell kontekst. Et internasjonalt og komparativt perspektiv er gjennomgående i studiet.

  Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng.

  Programmet skal

  • tilby undervisning på høyt faglig nivå
  • bidra til utvikling av original forskning av høy kvalitet
  • bidra til kompetanseheving innenfor utdanningsvitenskap for lærerutdanning
  • bidra til at stipendiatene doktorerer innen normert tid
  • skape et attraktivt, godt og internasjonalt læringsmiljø for stipendiater
 • Programplan

  Se programplanen for programmets innhold og oppbygging (student.oslomet.no). Emnetilbudet varierer noe fra semester til semester. Opplæringsdelen på 30 studiepoeng kan tas over flere semestre.

 • Emneoversikt

  Emner høsten 2019

  Emner våren 2020

  Mer informasjon om undervisningsdatoer o.l. kommer senere.

  Tidligere emner

  Se oversikt over tidligere tilbudte ph.d.-emner knyttet til programmet på hioa.no

 • Ph.d.-prosjekter

 • Karrieremuligheter

  Programmet utvikler kunnskapsteori for lærerutdanning som et eget forskningsfelt.

  Programmet har en særegen utdanningsvitenskapelig profil.  Det kobler forskning i og på lærerutdanning og profesjonskvalifisering med forskning i og på yrkesutøvelse i barnehage og skole i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  Det er stigende etterspørsel etter personer med førstestillingskompetanse både til undervisnings- og forskerstillinger ved høgskolene og universitetene og til forskerstillinger ved forskningsinstitutter. Forvaltningen etterspør ansatte med utdanningsvitenskapelig forskningskompetanse knyttet til lærerutdanning, skole og barnehage, og yrkesfeltet etterspør forskningsbasert viten og kompetanse.

Spørsmål om opptak til programmet:

Øvrige spørsmål:

Mer om forskerutdanning ved OsloMet

Informasjon om forskerutdanning ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)

Ressurssider for ph.d.-kandidater ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (ansatt.oslomet.no)

Doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier