English version

Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Ph.d.-program

Ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning er en forskerutdanning som tar for seg fagområder som oppvekst, kultur, barnehage, skole og lærer- og yrkesutdanning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  • Søknadsprosess og opptakskrav

    Søknadsfrist

    Løpende opptak.

    Opptakskrav

    1. For å bli tatt opp til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning må søkeren normalt ha fullført femårig masterutdanning (treårig + toårig) eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå i fagområder som er relevant for lærerutdanning.
       
    2. Det stilles normalt krav om at søkere til programmet har karakter B eller bedre på masteroppgaven. 
       
    3. Søkere som har karakter C på masteroppgaven kan få opptak dersom følgende tilleggskrav er innfridd:
      Søkeren har et snitt på karakter B eller bedre på øvrige emner i masterprogrammet. For femårige, integrerte masterstudier gjelder kravet om snittkarakter B eller bedre for de to siste årene i studieprogrammet (syklus 2).
      Søkeren må i tillegg møte minst ett av to følgende kriterier:
      a): søker må kunne dokumentere vitenskapelig publisering
      b): søker må kunne dokumentere FoU-relatert arbeidserfaring

    4. Karakterkravet gjelder ikke for søknader om opptak til enkeltemner.

    5. Søkere med en mastergrad av mindre omfang enn 120 studiepoeng kan etter individuell vurdering tas opp til programmet. Den aktuelle mastergraden må formelt kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammer i det landet hvor mastergraden er avlagt. Det er et krav at søkeren har skrevet en masteroppgave som del av mastergraden og har fått karakteren B eller bedre på denne. Kravet til karakter B eller bedre på masteroppgaven kan ikke fravikes for denne kategorien søkere. Prosjektskissens kvalitet, relevans og originalitet tillegges stor vekt.

    Beskrivelse av krav til innholdet i søknader om opptak framkommer i kap. 2 i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet (heretter forskriften). Søknad om opptak skal dokumentere det utdanningsmessige opptaksgrunnlaget, inneholde beskrivelser av forskningsoppgaven, plan for gjennomføring, finansiering, formidling og opphold ved andre institusjoner. Videre skal søker redegjøre for nødvendig veiledningsbehov og infrastruktur, opplysninger om hvilket språk avhandlingen ønskes skrevet på og eventuell rettighetsproblematikk. 

    Doktorgradsutvalget ved fakultetet avgjør søknad om opptak basert på en samlet vurdering av søknaden. 

    Ved opptak oppnevner doktorgradsutvalget veileder(e). Hovedveileder skal fortrinnsvis være knyttet til OsloMet. Opptak formaliseres i en avtale mellom ph.d.-student, veileder og universitetet, eventuelt også med andre fagmiljøer og institusjoner. Avtalen regulerer partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser for avtaleperioden, jf. kap. 2 i forskriften, og følger den mal som er utarbeidet av universitets- og høgskolerådet (UHR). Studentene knyttes til et forskningsmiljø på relevant fagområde. 

    Fullført grad gir tittel Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. På engelsk: PhD of Educational Sciences for Teacher Education.

  • Om programmet

    Programmet legger til rette for forskningsinnsats på fagområder der universitetet har et særskilt samfunnsmandat og har bygd opp en særlig kompetanse. Utdanningsvitenskapelig forskning for lærerutdanning er et flerfaglig forskningsfelt. Studiet legger til rette for både disiplinforankret og tverrvitenskapelig forskning.

    Studiet kjennetegnes ved teori- og metodemangfold og ved dets komparative karakter. Studiet tematiserer institusjonelle og samfunnsmessige forutsetninger for håndtering av utfordringer og dilemmaer i utdanning og yrke i lærerutdanning, skole og barnehage. Programmet skal bidra til at de fenomenene som utforskes analyseres i historisk, sosial og kulturell kontekst. Et internasjonalt og komparativt perspektiv er gjennomgående i studiet.

    Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng.

    Programmet skal

    • tilby undervisning på høyt faglig nivå
    • bidra til utvikling av original forskning av høy kvalitet
    • bidra til kompetanseheving innenfor utdanningsvitenskap for lærerutdanning
    • bidra til at stipendiatene doktorerer innen normert tid
    • skape et attraktivt, godt og internasjonalt læringsmiljø for stipendiater
  • Programplan

    Se programplanen (student.oslomet.no) for mer informasjon om programmets oppbygging.

  • Studiets oppbygging

  • Emneoversikt

    Emnetilbudet varierer noe fra semester til semester.

    Se oversikt over ph.d.-emner ved fakultetet.

  • Ph.d.-prosjekter

  • Karrieremuligheter

    Programmet utvikler kunnskapsteori for lærerutdanning som et eget forskningsfelt.

    Programmet har en særegen utdanningsvitenskapelig profil.  Det kobler forskning i og på lærerutdanning og profesjonskvalifisering med forskning i og på yrkesutøvelse i barnehage og skole i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

    Det er stigende etterspørsel etter personer med førstestillingskompetanse både til undervisnings- og forskerstillinger ved høgskolene og universitetene og til forskerstillinger ved forskningsinstitutter. Forvaltningen etterspør ansatte med utdanningsvitenskapelig forskningskompetanse knyttet til lærerutdanning, skole og barnehage, og yrkesfeltet etterspør forskningsbasert viten og kompetanse.

    OsloMet tilbyr karriereveiledning til våre doktorgradskandidater (ansatt.oslomet.no).

Leder for ph.d.-programmet

Laster inn ...

Assisterende leder ph.d.-programmet

Laster inn ...

Spørsmål om opptak til programmet

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet og LUI