– Studiet handler om livsvalg og identitet

Laia og Maren står utendørs på campus Kjeller og smiler til kameraet.

Maren Moe (25) er fersk som lærer i videregående skole. Hun begynte som norsklærer ved Tyrifjord videregående skole i Hole i fjor høst.

– Da jeg begynte å jobbe som lærer i videregående skole, merket jeg at elevene var veldig yrkesorienterte. Men mange aner ikke hva de vil gjøre etter videregående, forteller Maren, som selv er utdannet grunnskolelærer og i tillegg har tatt en masterutdanning i Skolerettet utdanningsvitenskap. Nå tar hun videreutdanningen i Karrierelæring og utdanningsvalg.

Mer oppmerksom på elevenes interesser og drømmer

– Etter et halvt år med Karrierelæring og utdanningsvalg, har jeg allerede brukt den kompetansen jeg har fått om karrierelæring i egen klasseromundervisning, forteller Maren. Hun sier at hun er i ferd med å få en mye større bevissthet rundt elevenes interesser og fremtidsdrømmer. 

– Jeg har begynt å ordlegge meg annerledes i klasserommet. Jeg vet for eksempel at mange elever har lyst til å ta et friår, jobbe, eller lignende etter videregående skole, og er nå mer oppmerksom på at det er mange faktorer som bidrar til valgene deres, forteller hun.

Maren synes det hadde vært spennende å jobbe som rådgiver en gang fremtiden, men mener også at det hun lærer på studiet kan brukes i alle skolefag, og i alle yrker hvor man jobber med mennesker.

Ungdoms identitet og egenutvikling

Karrierelæring og utdanningsvalg er en videreutdanning for de som jobber med ungdoms identitet og egenutvikling. Det kan selvfølgelig være lærere på ungdomstrinnet, eller som i Marens tilfelle på videregående skole, men også yrkesgrupper som rådgivere, karriereveiledere, veiledere og skoleledere er i studiets målgruppe.

For å bli tatt opp må man ha godkjent lærerutdanning, annen treårig høyere pedagogisk utdanning eller tre års høyere utdanning der arbeid med ungdom inngår.

Etter et halvt år med Karrierelæring og utdanningsvalg, har jeg allerede brukt den kompetansen jeg har fått om karrierelæring i egen klasseromundervisning. – Maren Moe

–  Mange videreutdanninger som omhandler karrierelæring og rådgivning er erfaringsbaserte, og ettersom jeg ikke hadde jobbet så mye som lærer ennå, var jeg ikke kvalifisert for disse, sier Maren. – Dette studiet ved OsloMet er derimot ikke erfaringsbasert, og jeg kunne søke. 

Hun mener det er en styrke for studentgruppa at de som går på videreutdanningen har forskjellig bakgrunn, og at studiet ikke bare er for de med lærerbakgrunn. 

– Karrierelæring handler om livsvalg og identitet. Tematikken i studiet overlapper med studier innen karrierevalg, men karrierelæring er noe litt bredere, sier Maren.

Livsmestring på vei inn i skolen

En av Marens medstudenter, Laila Lerum Thunes (58) har en variert bakgrunn. Hun har studert både sosiologi, markedsøkonomi, idéhistorie og kunstfotografi, og tatt praktisk-pedagogisk-utdanning. I tillegg har hun tidligere tatt videreutdanningen i Veiledning og coaching ved OsloMet.

Utover det at Karrierelæring og utdanningsvalg er direkte relevant for faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet, påpeker Laila at tematikken som tas opp på studiet også er svært aktuell med tanke på det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring, som skal inn i de nye læreplanene for grunnopplæringen. 

– Elevene må bli kjent med seg selv for at de skal kunne gjøre livsvalg, og i så måte er tematikken i dette studiet svært relevant, sier Laila. Hun poengterer også at det hun lærer på videreutdanningen, er med på å profesjonalisere hennes arbeid i tråd med overordnede rammeverk og lover.

– Denne videreutdanningen hjelper oss til å profesjonalisere arbeidet vårt i tråd med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Det utvider forståelsen vår av kvalitetsrammeverket, og av selve Skolens formålsparagraf, sier hun.

Å ta hele eleven i betraktning

Laila jobber som kunst- og håndverkslærer ved Nyskolen i Oslo, med særlig fokus på kreativ prosessjobbing. Hun forteller at studiet har vært spennende sett opp imot hennes daglige arbeid med kartlegging av elevers interesser og identitet. Laila hjelper elevene med å uttrykke identitet visuelt, og derigjennom bli bedre kjent med seg selv og bedre i stand til å gjøre livsvalg. Hun er åpen for at tiden vil vise hva og hvordan hun skal jobbe fremover.

Elevene må bli kjent med seg selv for at de skal kunne gjøre livsvalg, og i så måte er tematikken i dette studiet svært relevant. – Laila Lerum Thunes

– Studiet har gjort meg mer åpen for å utforske den enkelte elevs indre motivasjon, og jeg er mer mottakelig for å ta hele eleven i betraktning. Jeg er også blitt mer oppmerksom på hva rådgivere og karriereveiledere faktisk gjør. Jeg er ikke sikker på om jeg skal jobbe som rådgiver, men det jeg gjør på studiet nå, er i tråd med det jeg vil drive med videre, forteller Laila.

Tegning, rollespill og utviklingsarbeid

Studentene forteller om varierte samlinger hvor de prøver ut ulike teknikker for å jobbe med karrierlæring. Det kan for eksempel være teknikker som tegning og visualisering, og rollespill hvor de øver på samtaler i par. De er samstemte i at de får god og tett oppfølging fra fagansvarlig lærer. Denne våren skal de utføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, med fokus på karrierelæring og livsmestring som hele skolens ansvar.

– Utviklingsarbeidet skal skje på både systemnivå - for hele arbeidsplassen og på individnivå - for den enkelte eleven, forklarer Laila, som selv skal se på skolens arbeid med valgkompetanse – hva skolen gjør i dag for å styrke elevenes valgkompetanse, og hvordan skolen kan gjøre det i fremtiden.

Tre studenter går sammen gjennom en park. De smiler.
Bachelor ved OsloMet - bli noe som betyr noe!

Vil du helst jobbe med mennesker? Mest glad i tall? Lage ting? Finne på noe nytt? Bruke hendene? En kombinasjon

Tre masterstudenter ved OsloMet sitter sammen og jobber rundt en laptop. De smiler.
Master eller ikke master?

Er master det neste for deg? Finn ut hva en master kan bety for deg og karrieren din.

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.