Ny rapport: Ingen økning i unges psykiske plager

Ung jente utenfor skole med mørkt langt hår, sort jakke og hvit genser. Foto: S.B. Vold / Ungdata

Etter en lengre periode hvor stadig flere ungdommer har rapportert om psykiske helseutfordringer, ser det ut som om utviklingen nå flater ut.

– Selv om tallene fortsatt er for høye, er det positivt at norsk ungdom ikke nok en gang rapporterer om ytterligere økning i psykiske helseplager, sier Anders Bakken, som er leder av Ungdatasenteret (ungdata.no) ved NOVA på OsloMet.  

Ungdomskriminaliteten flater ut

De siste årene har også omfanget av ungdomskriminalitet og cannabisbruk økt blant ungdom. 

– Årets tall viser at det heller ikke på disse områdene har vært noen særlige endringer det siste året, sier Bakken. 

Forskeren håper at dette er et tegn på at den negative utviklingen nå er i ferd med å snu. Han utelukker likevel ikke at funnene kan ha sammenheng med at undersøkelsen i 2020 ble mer begrenset på grunn av koronasituasjonen.

– Hvorvidt vi ser starten på en ny utvikling eller ikke, vil vi få sikrere svar på når tallene for neste år foreligger, legger han til.

Forskning viser at pandemien har påvirket mange ungdommer, og alle målingene i årets rapport er gjort før pandemien slo til med full kraft.

Om Ungdata

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.–7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Se ungdata.no for mer informasjon.

Færre trives på skolen

På ett område viser årets rapport en fortsatt negativ utvikling. Dette gjelder ungdoms forhold til skolen. Selv om skoletrivselen er høy, har det vært fallende kurver på dette området i Ungdata gjennom hele den siste tiårsperioden.

– Årets tall viser at denne negative trenden fortsetter, sier Bakken, som også kan vise til en økning i andelen ungdommer som skulker skolen og at stadig flere kjeder seg på skolen. 

Selv om størsteparten av ungdom fortsatt trives i norsk skole, gir tallene signaler om en utvikling i feil retning. 

– Det er viktig å finne mer ut av hva som ligger bak endringen i norsk ungdoms forhold til skolen, understreker Bakken.

Ni av ti ungdommer har nære og fortrolige venner, og nesten alle har venner å være sammen med både på skolen og i fritiden. – Forsker Anders Bakken, NOVA
Portrettfoto av Anders Bakken

Om rapporten

Rapporten «Ungdata 2020. Nasjonale resultater» baserer seg på lokale ungdataundersøkelser gjennomført i 321 kommuner og på Svalbard i årene 2018 til 2020.

I datamaterialet inngår svar fra 211.500 elever fra 8. trinn til Vg3 ved de aller fleste ungdomsskoler og videregående skolene i landet. 79 prosent av elevene på ungdomsskolen og 65 prosent av elevene på videregående deltok i undersøkelsen. Alle målingene er foretatt før covid-19-pandemien slo til med full kraft i Norge. Halvparten av den planlagte datainnsamlingen i 2020 ble stoppet på grunn av pandemien. Det er tatt høyde for dette i analysene.

Det går fortsatt bra med de fleste unge

Årets undersøkelse bekrefter likevel mye av det som har kommet fram tidligere om norsk ungdom. Det store flertallet har gode oppvekstsvilkår og et liv preget av god livskvalitet.

Studien viser for eksempel at hele 85 prosent av ungdommene er tilfreds med livet sitt, og 80 prosent mener at de har alt de ønsker seg. 

De aller fleste er også godt fornøyd med foreldrene sine, med lærerne sine og med lokalmiljøet der de bor. Ni av ti har nære og fortrolige venner ─ og nesten alle har venner å være sammen med både på skolen og i fritiden. De fleste lever en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være sammen med venner preger hverdagen. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, og framtidsoptimismen er stor.

Fortsatt stabile mobbetall

Rapporten avdekker også noen områder som gir grunn til bekymring, og som forskeren mener må følges tettere opp i årene som kommer.

– For mange ungdommer opplever seksuell trakassering, sier Bakken.

Særlig gjelder dette jenter, men det er også en god del gutter som er utsatt.

Fire prosent av ungdommene har blitt slått av en voksen i familien. – Anders Bakken

Mobbetallene er også fortsatt stabile på rundt sju prosent, og det er rundt hver femte ungdom som har blitt utsatt for trusler eller direkte vold fra jevnaldrende. Fire prosent har opplevd å bli slått av en voksen i familien.

Nye nettsider – bedre tilgang til lokale resultater

Ungdatasenteret har nå lansert nye nettsider der flere av resultatene enn tidligere formidles på nye måter. Her er det enkelt å klikke seg fram til resultater fra alle kommunene som er med i Ungdata. Det er også det lett å finne lokale ungdatarapporter fra bydeler, kommuner og fylker, og med lenker til forskningsbaserte publikasjoner som bruker data fra Ungdata.

– Med de nye nettsidene mener vi at vi har et godt verktøy som kan hjelpe oss med å styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk oppvekstpolitikk lokalt og nasjonalt, sier Anders Bakken.

Finn flere ungdataresultater på nye ungdata.no.

Last ned og les rapporten:

Bakken, A. (2020). Ungdata 2020. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 16/20 (oda.oslomet.no)

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Tenåringsjente sitter og ser på telefonen sin.
Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer

Hvordan gikk det med ungdommen under nedstengingen av samfunnet i vår? Dette har NOVA-forskere undersøkt i en ny studie.

Ungdom gjør skolearbeid mens hun har medelev på pc-skjerm foran seg.
Disse ungdommene slet med hjemmeskole

Selv om de fleste elever klarte seg bra gjennom hjemmeskole-perioden, fortalte 6 av 10 ungdommer i Oslo at de lærte mindre.

En ung gutter sitter og hører på musikk i en trapp
Smittevern: Innvandrerungdom på Oslo øst viser vei

Kronikk: Koronasmitten kan når som helst blusse opp igjen. En ny studie av Oslo-ungdom har overraskende funn om hvor smitten mest effektivt er blitt bekjempet.

Illustrasjonsbilde av skoleelever som sitter og jobber.
Hvordan påvirker foreldrene norske ungdommers skolestress?

NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen har intervjuet norske ungdommer om skolestress og foreldrepress.

Publisert: 21.09.2020
Sist oppdatert: 22.09.2020
Tekst: Halvard Dyb
Foto: Skjalg B. Vold / Ungdata