Mange eldre er ikke forberedt på en alderdom i egen bolig

En eldre dame står og kikker ut av vinduet.

Det norske samfunnet er i endring og snart blir vi flere eldre enn barn og unge, noe som vil øke presset på de kommunale omsorgstjenestene. Dette kan ikke alene løses med bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser og økt rekruttering av helsepersonell. 

I et intervju med NRK i januar i år uttalte helseminister Ingvild Kjerkol følgende til NRK:

– Hver enkelt av oss må gjøre mer for å planlegge for en alderdom.

I tråd med dette lanserte regjeringen i sommer «Bo trygt hjemme»-reformen, hvor målet er å gjøre det enklere for eldre å bo i egen bolig så lenge de kan og vil. 

Nå har forskere ved OsloMet sett nærmere på boligsituasjonen og boligønskene blant hjemmeboende innbyggere som er 75 år og eldre – en aldersgruppe hvor sykdom og funksjonsnedsettelser i økende grad gjør seg gjeldende. 

– For eldre som bor i lite egnete boliger, er det kun to valg som gjelder. Enten utbedre boligen slik at det er mulig å bo der selv om alderen øker og helsa skranter, eller flytte til en mer egnet bolig, forteller forskningsleder Hans Christian Sandlie.

Han har sammen med forskerkollegene Maja Flåto og Lars Gulbrandsen ved NOVA og OsloMet skrevet rapporten: Eldres boligønsker og bosituasjon. 

Studien viser at nesten halvparten av de som forteller at de selv eller personen de bor med har minst én funksjonsnedsettelse, ikke har gjort noen tilpasninger i boligen.

De fleste ønsker å bo hjemme

– De aller fleste i utvalget vårt har et ønske om å bo hjemme, også hvis det skulle oppstå et hjelpebehov, sier Sandlie.

Undersøkelsen viser at bosituasjonen blant hjemmeboende i alderen 75 år og over er preget av at mange bor i en bolig som ikke oppleves tilgjengelig.

Dette gjelder også blant de som oppgir at de selv eller den de bor sammen med har minst én funksjonsnedsettelse, der omkring halvparten sier at de ikke bor i en spesielt tilrettelagt bolig.

Overrasket over at mange ikke har tilrettelagt boligen

På spørsmål om hvorfor de ikke har tilrettelagt bosituasjonen sin, svarer 10 prosent av disse at de ikke har råd. Tre ganger så mange svarer at det ikke lar seg gjøre eller er lite hensiktsmessig i dagens bolig.

– Det som overrasket oss mest, var nok at forholdsvis mange av de med funksjonsnedsettelser i husholdet ikke opplever det som nødvendig eller ikke har valgt og prioriterer å tilpasse boligsituasjonen til dette, sier Sandlie.

– Dette betyr sannsynligvis at de ikke opplever at funksjonsnedsettelsene begrenser dem veldig i dagliglivet.

Ifølge forskeren kan det også være et uttrykk for at de undervurderer det fremtidige behovet for tilpasning.

Store utfordringer

Forskerne mener det er flere store utfordringer knyttet til at eldre bor i boliger som ikke er tilrettelagt for alderdom og nedsatt funksjonsevne.

Dette kan gi redusert bo- og livskvalitet for den enkelte, mens det for kommunene kan innebære økt etterspørsel etter omsorgsboliger og sykehjemsplasser. 

Det vil også være vanskeligere – og dermed dyrere å yte omsorgstjenester i en dårlig tilrettelagt bolig.

Hva er en aldersvennlig bolig?

– Aldersvennlige boliger kan defineres ut fra i hvilken grad boligen er tilpasset beboernes kompetanse. Egen helse og i hvilken grad boligen er tilpasset helsesituasjonen, er med andre ord avgjørende for om boligen kan karakteriseres som aldersvennlig eller ikke, forteller Maja Flåto. 

Ofte vil tilpasninger av hjemmet dreie seg om tilrettelegging for alle hovedfunksjoner på ett plan, fjerning av terskler, sette opp håndlister og støttehåndtak og bruk av tekniske hjelpemidler, legger hun til. 

Flytt mens du kan!

Tidligere studier har vist at en del eldre flytter etter fylte 60 år. I denne studien finner forskerne også at en god del flytter etter fylte 70, mens svært få flytter etter fylte 80 år. 

– En viktig lærdom fra studien kan uttrykkes som «Flytt mens du kan!». Flytting innebærer store transaksjonskostnader, både økonomisk, mentalt og ikke minst fysisk, sier Flåto.

Undersøkelsen viser at de fleste som flytter seint i livet, flytter til boliger som de opplever som tilgjengelige.

Omtrent halvparten av de som flytter seint i livet, flytter til nybygg, særlig i storbyene, mens den andre halvparten tilpasser bosituasjonen sin ved å finne aldersvennlige boliger i bruktmarkedet. 

Forskjeller mellom by og bygd

Ifølge forskerne er det stor forskjell mellom eldre som bor i byer og de som bor i spredtbygde kommuner. Eldre i byene flytter mer, og de bor i større grad i tilgjengelige boliger, sammenlignet med eldre i mer spredtbygde strøk. 

– Dette skyldes at tilbudet av tilgjengelige boliger er større i byene, samt at dynamikken på det lokale boligmarkedet i byene bidrar til at eldre kan flytte til disse boligene, sier Lars Gulbrandsen. 

– Vi ser likevel at tre av fire av de eldre som har flyttet fra en bolig i spredtbygde strøk, har flyttet til et mer urbant område, særlig til tettsted i en kommune eller en småby.

En sammensatt gruppe

Sandlie understreker at det er viktig å få frem at fremtidens eldre er en sammensatt gruppe med ulike behov og ønsker og ikke minst ressurser.

Mange vil planlegge og tilpasse bosituasjonen ut fra egne behov og egne ressurser. Dette forutsetter imidlertid at de har informasjonen om mulighetene som finnes og at det eksisterer et lokalt tilbud av aldersvennlige boliger.

Bosituasjonen handler om mer enn bolig

Forskerne understreket at en trygg og god bosituasjon handler om mer enn bare bolig også andre forhold spiller inn. Her er de viktigste forholdene som de eldre selv trakk fram: 

Anbefaler disse tiltakene

Forskerne anbefaler følgende tiltak:

– Det siste er særlig aktuelt i spredtbygde kommuner, der både tilbudet av aldersvennlige boliger er lite og etterspørselen etter boligene de eldre bor i dag er liten.

Om prosjektet

Prosjektets formål er å fremskaffe kunnskap om hvordan hjemmeboende innbygger som er 75 år eller eldre bor i dag, hvordan de ønsker å bo, hvordan de planlegger for fremtiden, og hvilke initiativ de har tatt for å tilrettelegge for en god bosituasjon for fremtiden. 

Rapporten bygger på data fra en representativ surveyundersøkelse blant personer 75 år og eldre, der det ble brukt en kombinasjon av digitale og postale invitasjoner. Det ble også benyttet fokusgruppeintervjuer for å utfylle og få en bredere forståelse av svarene fra spørreundersøkelsen.

Mer om prosjektet boligønsker og bosituasjon blant eldre

Referanse

Sandlie, H.C., Flåto, M. & Gulbrandsen, L. (2023). Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år. NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

overlevering av nøkler ved boligkjøp
En av fem kjøpere av brukte boliger er misfornøyde med kjøpet

Lite kunnskap om regelverket kan bidra til økt konfliktnivå, viser ny rapport.

Eldre kvinnelig professor snakker med to elever
Flere trapper ned i jobben før de går av

Stadig færre går fra å være i full jobb én dag til å bli heltidspensjonist den neste. Veien ut av arbeidslivet er i endring, viser en fersk NOVA-rapport.

Et eldre ektepar står foran et hus med ryggen mot kameraet
Økt flytting blant eldre de siste ti årene

Stadig flere eldre velger å flytte til mer hensiktsmessige boliger. Dette bidrar til å redusere utgifter til omsorgstjenester, hevder forskere bak en ny rapport.

Gul fasade på et eldre boligbygg med mange leiligheter og parabolantenner på balkongene.
– På tide å reformere den kommunale boligsektoren i Oslo

– Det er mange dilemmaer og utfordringer knyttet til den kommunale boligsektoren.

Publisert: 25.09.2023
Sist oppdatert: 18.10.2023
Tekst: Halvard Dyb
Foto: Colourbox