Norsk-russisk helsesamarbeid suksess mot alle odds

Sykepleier setter kanyle på pasient

Det er konklusjonen på en evaluering gjort av forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR, utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Mot alle odds har det altså vært mulig å oppnå gode resultater. Hva kommer det av?

Forskerne gjorde en tilsvarende evaluering i 2007, som de har sammenlignet systematisk med funnene fra årets undersøkelse. De fant at betydelig flere norske prosjektledere og russiske partnere anser at prosjektene deres har vært mer vellykket nå enn i 2007. Det gjelder langs de fleste resultatindikatorene.

– Særlig siden Vladimir Putin tok over som president for tredje gang i 2012, har Russland blitt det man med litt overdreven velvilje kan kalle omstendelig i sine rutiner, og særlig i omgangen med utenlandske aktører. Derfor er det temmelig oppsiktsvekkende at andelen som sier de har opplevd byråkratiske hindringer, er mer enn halvert – fra 81 prosent til 37 prosent, sier Aadne Aasland og Jørn Holm-Hansen, NIBR-forskerne bak evalueringen. 

Særlig blant de norske prosjektpartnerne ble det framhevet at samarbeidet hadde vært rent faglig og helt apolitisk og at de var motiverte for videre samarbeid hvis det igjen blir mulig.

Mindre kommunikasjonsproblemer

Mens én av fire i 2007 mente det var kommunikasjonsproblemer mellom russisk og norsk partner, var det nå bare seks prosent som hadde erfart dette. Også engasjementet blant prosjektdeltagerne har økt. Nå er det knapt noen som svarer at de har erfart manglende engasjement hos de norske deltakerne mens bare fem prosent mener å ha erfart noe lignende blant de russiske.

Det er betydelig flere nå som svarer at de har fått gode råd fra partnerne gjennom prosjektene. Prosjektsamarbeidet har ført til utveksling av kompetanse når det gjelder nye måter å behandle pasienter på og hvordan man kan nå pasienter i spredtbygde strøk. Blant andre temaer som blir framhevet, er etablering av nye retningslinjer, primærhelsetjenestens rolle, tverrsektorielt samarbeid, utvikling av helseinformasjons-systemer og helsekommunikasjon samt styrking av forebyggende innsats.

Konkret nytte

Norsk helsevesen har hatt konkret nytte av samarbeidet på flere områder. En del sykdommer er mer utbredt i Russland enn her hjemme. Gjennom prosjektarbeidet har norsk helsepersonell opparbeidet kunnskap og ferdigheter om sykdommer de ellers sjelden kommer i befatning med, men som kan slå ut sterkere, også i Norge. Også når det gjelder redningsoperasjoner og syketransport på tvers av grensene, har prosjektene vært til nytte.

– Det er bygget opp betydelig kompetanse i deler av norsk helse- og velferdssektor i å samarbeide med russere – og vice versa. Det er å håpe at dette kan komme til anvendelse igjen snart. Men da må Putin ut av Ukraina, sier forskerne. 

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Lærer hjelper to elever i barneskolen i et klasserom.
Færre barn fikk spesialpedagogisk hjelp under korona

Skolestarterne fikk mindre spesialpedagogisk hjelp i områder med mye smitte under pandemien.

Fire barn på tur i skogen en solskinnsdag
Hvordan utjevne sosial ulikhet i barn og unges helse?

NIBR-forsker Nora Gotaas studerte hvordan Oslo jobber for å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge.

Trykk av to barn som holder hender
Kommune-Norge vil jobbe bedre med unges helse

Hvordan ligger myndighetenes satsing på bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge egentlig an?

En mann jobber foran pcen på kontoret.
Hvem i Skandinavia er best på å få flyktninger i jobb?

Sverige seiler opp på nivå med Norge i en ny rapport om integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet i Skandinavia.

Publisert: 06.09.2022
Sist oppdatert: 06.09.2022
Tekst: Tone C. S. Thorgrimsen
Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet