Kvinner med lav sosioøkonomisk status hadde dårligere fødselsopplevelser

Gravid kvinne i smerter inne på en fødeavdeling.

Forskerne Carina Vedeler og Kjetil van der Wel har jobbet med den norske delen av den internasjonale undersøkelsen Babies Born Better Survey.  

Vedeler og van der Wel har i undersøkelsen brukt data fra 8 317 kvinner. Blant disse har 917 rapportert om negative fødselserfaringer, og blant disse er det en sterk overvekt av kvinner med lav sosioøkonomisk status.  

– En dårlig fødselsopplevelse kan få mange ulike konsekvenser. Det kan påvirke ønsket om flere barn,  noen kan utsette neste fødsel,  få fødselsangst, ønske keisersnitt  ved neste fødsel, utvikle fødselsdepresjon eller oppleve vanskeligheter i overgangen til å bli foreldre. Opplevelser knyttet til fødsel setter dype spor i kvinners liv, sier Vedeler. 

Sosioøkonomisk status

Sosioøkonomisk status refererer til en ulik tilgang til ressurser i den sosiale fordelingen av goder og byrder. Eksempelvis inngår utdanningsnivå, inntekt og arbeidsledighet i en persons sosioøkonomiske status.

– Sosioøkonomisk status i denne sammenhengen er viktig å studere fordi det er en nasjonal og internasjonal målsetting om likeverdige helsetjenester og Verdens helseorganisasjon (WHO) fremhever  at alle fødende skal ha en positiv fødselsopplevelse, sier Vedeler. 

Erfaringen med fødsel kan ha en stor innvirkning på kvinner og deres familiers helse både på kort og på lang sikt.  

Personer i lavere sosiale lag har dårligere forutsetninger for å benytte seg av ulike offentlige tjenester – Kjetil van der Wel

Og ettersom forskerne har funnet en overvekt av kvinner med lav sosioøkonomisk status blant de med negative erfaringer vil også ettervirkningene slå skjevt ut.

– Fødselsopplevelsen har innvirkning på helse på kort og lang sikt, ikke bare for mor, men også for barnet. Når vi ser at risikoen for slike dårlige opplevelser er skjevfordelt mellom ulike grupper, gir det grunn til å anta at de spiller en rolle for reproduksjon av sosial ulikhet mellom generasjonene, sier van der Wel.

Van der Wel legger til at om man skal utjevne disse uønskede forskjellene mellom ulike sosiale grupper, er det viktig å tenke på at de også har ulike behov for oppfølging.

– Personer i høyere sosioøkonomiske lag vil ofte lettere ta til seg relevant informasjon og gjøre sine ønsker gjeldende. De har generelt mer overskudd, mentalt og fysiologisk. Personer i lavere sosiale lag samlet sett er utsatt for mer usunt kronisk stress og har dårligere forutsetninger for å benytte seg av ulike offentlige tjenester, sier han.

Undersøkelsen

Stipendiat og jordmor Carina Vedeler og professor og faggruppeleder Kjetil van der Wel har sammen med forskerne Tine Schauer Eri (OsloMet), Roy Miodini Nilsen (Høgskulen på Vestlandet), Ellen Blix (OsloMet), Soo Downe (University of Central Lancashire) og Anne Britt Vika Nilsen (Høgskulen på Vestlandet) jobbet med den norske delen av den internasjonale undersøkelsen Babies Born Better Survey (babiesbornbetter.org)

Dette har de sett på: 

  • hvor man er født
  • sivilstatus
  • utdanningsnivå
  • arbeidsledighet
  • studentstatus
  • subjektiv levestandard (hva kvinnene selv rapporterte)

Dette opplever kvinnene som negativt

– Undersøkelsen viser at det er mange som ikke føler de blir møtt på en god måte og ikke får den støtten og omsorgen de trenger, sier Vedeler.

De opplever at de ikke får den støtten og omsorgen de trenger både i møte med enkelte helsepersonell og gjennom  organiseringen av fødetilbudet.

– Kvinnene forteller at de ikke blir sett og hørt og at det er for lite tid til omsorg. Noen kvinner opplever at de føler at de er på et samlebånd, at det er travelt og få ressurser. Andre kan føle at de blir møtt med lite omsorg og forståelse, og at deres følelsesmessige behov ikke blir tatt hensyn til, sier Vedeler.

Å bli atskilt fra barnet sitt når det er på nyfødtintensiv kan også gjøre at kvinnen har behov for ekstra oppfølging.

– Noen kvinner beskriver det som en stor påkjenning dersom de blir atskilt fra barnet. Disse kvinnene har behov for ekstra omsorg, sier Vedeler.

Noen kvinner beskrev hvordan de ble atskilt fra barnet sitt uten at det kom noen og spurte hvordan de hadde det.

– Slike erfaringer kan innvirke sterkt på selvfølelsen og får en til å føle seg ekstra sårbar, forteller Vedeler.

Alle indikatorene som henger sammen med lav sosial status hadde en sammenheng med en negativ opplevelse av fødselen.

– Denne studien viser at arbeidsledighet og selvrapportert levestandard kan ha betydning for kvinnens fødselsopplevelse. Det kan tyde på at økonomisk usikkerhet og stress kan ha mye å si for økt sårbarhet, sier Vedeler.

Bakgrunnen til kvinnene kan ha noe å si for hvordan de kommuniserer med helsepersonellet.

Forskerne Kjetil van der Wel og Carina Vedeler.

Kjetil van der Wel og Carina Vedeler. Foto: Pål Arne Kvalnes

– Utdanning er en av indikatorene som inngår i den sosioøkonomiske statusen. Og det kan jo tenkes at helsepersonell synes det er enklere å kommunisere med en som er likere seg selv, sier van der Wel.

Høyere utdanning kan bety at kvinnene oppsøker informasjon i forkant og kan ha lettere for å forstå hva som skjer underveis, mener han.

– De kan også ha større trygghet i å kommunisere hva som er sitt behov i situasjonen, sier van der Wel.

Levestandard og sivilstatus gir utslag

Levestandard i seg selv er en av indikatorene som har sterkest innvirkning på fødselsopplevelsen.

– Hvorvidt du opplever å ha høy eller lav levestandard er den indikatoren som har sterkest innvirkning, ved siden av hvorvidt du er singel, sier Vedeler.

Og det at kvinnen er i et forhold eller har med seg en partner på fødselen kan være en stor ressurs.

– Vi vet at det å få barn alene er en sårbarhetsfaktor, sier Vedeler. 

– Sivilstatus kan være betegnende for tilgjengelige sosiale ressurser, sier van der Wel.

Hvilken livsfase kvinnene var i hadde også en innvirkning på fødselsopplevelsen.

– For eksempel rapporterte studenter oftere om negative fødselsopplevelser enn andre, sier Vedeler.

Nyetablerte har det oftere trangere økonomisk og er dermed mer sårbare enn andre mer bedre økonomi.

– Hvis du opplever din materielle situasjon som trang har du også med deg stress inn i fødselssituasjonen, som i seg selv er en stor påkjenning. Det er sannsynlig at økonomisk stress og usikkerhet kan gjøre fødende mer sårbare for dårlige erfaringer, sier van der Wel.

Skal gi det samme tilbudet til alle

– Helsepersonell skal gi den samme tjenesten til alle kvinner på en fødeavdeling. Jeg tror det er viktig med en bevisstgjøring om at man ikke nødvendigvis møter alle likt, selv om man ønsker det, sier Vedeler.

Hun understreker at de ikke har sett på hvordan helsepersonellet faktisk møter kvinnene.

– Vi vet jo ikke om helsepersonellet møter kvinnene forskjellig. Det vi har undersøkt er kvinnenes erfaringer. Vi må gjøre videre undersøkelser for å vite mer, sier hun.

Men undersøkelsen viser at det er en forskjell i hvordan kvinnene opplever at de blir møtt.

– Det kan hende at kvinnene møtes likt av helsepersonellet, men har behov for å møtes ulikt. Lav sosioøkonomisk status kan bety høyere sårbarhet og mer behov for oppfølging. Det kan være en plausibel forklaring, sier van der Wel.

– Kvinnene kan ha behov for en mer individuelt tilpasset oppfølging, legger Vedeler til.

Referanse

Women’s negative childbirth experiences and socioeconomic factors: Results from the Babies Born Better survey (sciencedirect.com).

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Fire barn på tur i skogen en solskinnsdag
Hvordan utjevne sosial ulikhet i barn og unges helse?

NIBR-forsker Nora Gotaas studerte hvordan Oslo jobber for å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge.

Illustrasjonsbilde av ungdommer som spiser sammen i kantina
Unge med diabetes: «Jeg vil ikke være annerledes»

Forskere har intervjuet ungdommer som nylig har fått diabetes type 1. En ny studie forteller om erfaringene deres og hvordan de lærer seg å leve med sykdommen.

Fem glade barn leker i et klasserom.
Første skolestart uten korona: - Viktigere enn noen gang å bygge gode klassemiljøer

I år er det ekstra viktig å jobbe med fellesskap og gode klassemiljøer, mener forskerne Selma Therese Lyng og Frode Restad.

I klasserommet: Ung jente med stripete t-skjorte og blyant ser i kamera.
Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen

De aller fleste 10–12-åringer i Norge sier de har det veldig bra, viser den første Ungdata junior-rapporten som er gitt ut på nasjonalt nivå.

Publisert: 23.05.2023
Sist oppdatert: 26.05.2023
Tekst: Pål Arne Kvalnes | Kamilla Brandal
Foto: Jimmy Conover, Unsplash