English version
Halldis Breidlid

Halldis Breidlid

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Kristendomskunnskap   Religionsvitenskap, religionshistorie

Emner

Kjønn   Religionsdialog   Kristendom   Fortelling   Pluralitet   Sikhisme   Identitet   Afrikansk religion   Flerkulturalitet

Regioner

Øst-Afrika   Sørlige Afrika   Sør-Amerika   Sør-Asia   Europa

Land

Chile   Cuba   Storbritannia   India   Kenya   Norge   Sør-Sudan   Sør-Afrika   Etiopia

Vitenskapelige publikasjoner

Breidlid, Halldis (2020). Sikher. ISBN: 9788215030111. 294 s. Universitetsforlaget.

Breidlid, Halldis; Nicolaisen, Tove (2016). Fortelling i religions- og livssynsundervisning. En kommentar til Fridunn Tørå Karsruds artikkel om fortelling i Religion og Livssyn 2016/2. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . Vol. 3.

Breidlid, Halldis (2014). Tekstkompetanse og metabevissthet i RLE: Funn fra en kvalitativ studie i to flerkulturelle 10. klasser. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Red.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel 5. s. 106-148. Novus Forlag.

Breidlid, Halldis; Breidlid, Anders (2013). Women in South Sudan: Education, Empowerment and Identity Construction. Holmarsdottir, Halla; Nomlomo, Vuyokazi; Farag, Alawia I; Desai, Zubeida (Red.). Gendered voices: reflections on gender and education in South Africa and Sudan. Chapter 7. s. 99-115. Sense Publishers.

Breidlid, Halldis (2012). Et ekskluderende "vi"? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet. 18 s. Acta Didactica Norge . Vol. 6.

Breidlid, Halldis (2011). Fortelling i sikhistisk tradsjon. I begynnelsen var fortellingen. kapittel 9. s. 281-323. Universitetsforlaget.

Breidlid, Halldis (2009). Fortellingen i tilpasset opplæring. Stålsett, Unn; Storhaug, Marit; Sandal, Ruth (Red.). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. kapittel 5. s. 125-143. Fagbokforlaget.

Breidlid, Halldis (2005). Sikhismen i norsk kontekst - mellom synlighet og usynliggjøring: identitetsforvaltning og identitetsforhandlinger blant sikhbarn i Osloskolen. Germeten, Sidsel (Red.). Kvalitative metoder.10 essays om forskningsmetoder til bruk i klasserom og barnehager. kapittel.

Nicolaisen, Tove; Breidlid, Halldis (2004). Multi-faith Religious Education in a Religiously-mixed Context: Some Norwegian Perspectives. Gustavsson, Caroline; Larsson, Rune (Red.). Towards a European Perspective on Religious Education. Kapittel 5. s. 69-79.

Breidlid, Halldis; Nicolaisen, Tove (2004). Religionenes fortellinger. Eidhamar, Levi Geir (Red.). Religioner og livssyn. kapittel 13. s. 377-385. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig