Norwegian version
Halldis Breidlid

Halldis Breidlid

Scientific publications

Breidlid, Halldis ; Nicolaisen, Tove (2024). I begynnelsen var fortellingen 3. utgave. ISBN: 978-82-15-05566-4. 600 p. Universitetsforlaget.

Breidlid, Halldis (2020). Sikher. ISBN: 9788215030111. 294 p. Universitetsforlaget.

Breidlid, Halldis ; Nicolaisen, Tove (2016). Fortelling i religions- og livssynsundervisning. En kommentar til Fridunn Tørå Karsruds artikkel om fortelling i Religion og Livssyn 2016/2. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 3.

Breidlid, Halldis (2014). Tekstkompetanse og metabevissthet i RLE: Funn fra en kvalitativ studie i to flerkulturelle 10. klasser. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Ed.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. p. 106-148. Novus Forlag.

Breidlid, Halldis ; Breidlid, Anders (2013). Women in South Sudan: Education, Empowerment and Identity Construction. Holmarsdottir, Halla; Nomlomo, Vuyokazi; Farag, Alawia I; Desai, Zubeida (Ed.). Gendered voices: reflections on gender and education in South Africa and Sudan. p. 99-115. Brill|Sense.

Breidlid, Halldis (2012). Et ekskluderende "vi"? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet. 18 p. Acta Didactica Norge. Vol. 6.
https://doi.org/10.5617/adno.1084

Breidlid, Halldis (2011). Fortelling i sikhistisk tradsjon. Breidlid, Halldis; Nicolaisen, Tove (Ed.). I begynnelsen var fortellingen. p. 281-323. Universitetsforlaget.

Breidlid, Halldis (2009). Fortellingen i tilpasset opplæring. Stålsett, Unn; Storhaug, Marit; Sandal, Ruth (Ed.). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. p. 125-143. Fagbokforlaget.

Breidlid, Halldis (2005). Sikhismen i norsk kontekst - mellom synlighet og usynliggjøring: identitetsforvaltning og identitetsforhandlinger blant sikhbarn i Osloskolen. Germeten, Sidsel (Ed.). Kvalitative metoder.10 essays om forskningsmetoder til bruk i klasserom og barnehager. OsloMet - storbyuniversitetet.

Nicolaisen, Tove ; Breidlid, Halldis (2004). Multi-faith Religious Education in a Religiously-mixed Context: Some Norwegian Perspectives. Gustavsson, Caroline; Larsson, Rune (Ed.). Towards a European Perspective on Religious Education. p. 69-79. Artos & Norma Bokförlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete