Norwegian version
Halldis Breidlid

Halldis Breidlid

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   Christianity studies   Religious studies, history of religion

Subject areas

Gender   Religious dialogue   Christianity   Narratives   Plurality   Sikhism   Identity   African Religion   Multiculturalism

Regions

East Africa   Southern Africa   South America   Southern Asia   Europe

Countries

Chile   Cuba   United Kingdom   India   Kenya   Norway   South Sudan   South Africa   Ethiopia

Scientific publications

Breidlid, Halldis (2020). Sikher. ISBN: 9788215030111. 294 p. Universitetsforlaget.

Breidlid, Halldis; Nicolaisen, Tove (2016). Fortelling i religions- og livssynsundervisning. En kommentar til Fridunn Tørå Karsruds artikkel om fortelling i Religion og Livssyn 2016/2. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge . Vol. 3.

Breidlid, Halldis (2014). Tekstkompetanse og metabevissthet i RLE: Funn fra en kvalitativ studie i to flerkulturelle 10. klasser. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Ed.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel 5. p. 106-148. Novus Forlag.

Breidlid, Halldis; Breidlid, Anders (2013). Women in South Sudan: Education, Empowerment and Identity Construction. Holmarsdottir, Halla; Nomlomo, Vuyokazi; Farag, Alawia I; Desai, Zubeida (Ed.). Gendered voices: reflections on gender and education in South Africa and Sudan. Chapter 7. p. 99-115. Sense Publishers.

Breidlid, Halldis (2012). Et ekskluderende "vi"? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet. 18 p. Acta Didactica Norge . Vol. 6.

Breidlid, Halldis (2011). Fortelling i sikhistisk tradsjon. I begynnelsen var fortellingen. kapittel 9. p. 281-323. Universitetsforlaget.

Breidlid, Halldis (2009). Fortellingen i tilpasset opplæring. Stålsett, Unn; Storhaug, Marit; Sandal, Ruth (Ed.). Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. kapittel 5. p. 125-143. Fagbokforlaget.

Breidlid, Halldis (2005). Sikhismen i norsk kontekst - mellom synlighet og usynliggjøring: identitetsforvaltning og identitetsforhandlinger blant sikhbarn i Osloskolen. Germeten, Sidsel (Ed.). Kvalitative metoder.10 essays om forskningsmetoder til bruk i klasserom og barnehager. kapittel.

Nicolaisen, Tove; Breidlid, Halldis (2004). Multi-faith Religious Education in a Religiously-mixed Context: Some Norwegian Perspectives. Gustavsson, Caroline; Larsson, Rune (Ed.). Towards a European Perspective on Religious Education. Kapittel 5. p. 69-79.

Breidlid, Halldis; Nicolaisen, Tove (2004). Religionenes fortellinger. Eidhamar, Levi Geir (Ed.). Religioner og livssyn. kapittel 13. p. 377-385. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete