English version
Anniken Sørlie

Anniken Sørlie

Kort om

Anniken Sørlie er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, ved OsloMet - storbyuniversitetet. Sørlie har en doktorgrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, fra 2018. Avhandlingens tittel var The Right to Gender Identity: A Grounded Life Cycle Perspective. Hun ble tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for 2019 for avhandlingen. Hun har også en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012) og en bachelorgrad i Europeiske og amerikanske studier, Universitetet i Oslo (2009).

Sørlie har tidligere vært postdoktor på forskningsprosjektet LAW22JULY: RIPPLES - Ringvirkninger, rettsstatlige verdier og læring ved Det juridiske fakultet, UiO, førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Høgskolen i Østfold, og seniorrådgiver ved Norges Institusjon for menneskerettigheter.

Hennes forskning omhandler særlig LHBT-personers rettigheter i Norge, og spesielt transpersoners rettigheter. I sin forskning er hun spesielt opptatt av hvordan lovverket virker for personer i sårbare livssituasjoner. Hun arbeider blant annet med spørsmål knyttet til retten til privatliv, vernet mot diskriminering og retten til helse. Hun arbeider også med rettslige spørsmål knyttet til blant annet voldserstatning for rammede etter ekstreme hendelser og andre velferdsytelser.

Sørlie underviser i menneskerettigheter, forvaltningsrett og velferdsrett (barnerett, trygde- og sosialrett, helserett) på bachelor- og masternivå. Hun er også sensor ved Det juridiske fakultet, UiO, og andre utdanningsinstitusjoner.

Hun er styremedlem i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner og Norsk medlem i The European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL), og tidligere varamedlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Sørlie, Anniken (2023). Trans reproduction: Continuity, cis-normativity, and trans inequality in law. 23 s. International Journal of Constitutional Law. Vol. 21.
https://doi.org/10.1093/icon/moad055

Sørlie, Anniken (2023). Barnekonvensjonens betydning for (fremveksten av) transbarns rettigheter i Norge. Fornes, Ingun; Nylund, Anna; Sperr, Anneken Kari (Red.). Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis. s. 211-236. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Sørlie, Anniken ; Grønningsæter, Andrea Vige; Arnesen, Lars Andre Strøm (2023). Den transinkluderende kvinneretten. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Red.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. s. 309-320. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2022). Skeive eldre: Hvor langt rekker retten til å leve åpent i møte med eldreomsorgen?. Aasen, Henriette Sinding; Bahus, Marianne (Red.). Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. s. 247-276. Universitetsforlaget.

Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (2021). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. ISBN: 9788205518698. 504 s. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2021). Lov om endring av juridisk kjønn, bioteknologiloven og barnelova - reproduksjon og foreldreskap i kontinuitet og endring. Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (Red.). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. s. 121-145. Gyldendal Akademisk.

Alaattinoglu, Daniela; Strøm Arnesen, Lars Andre; Sørlie, Anniken (2021). Retten til kjønnsidentitet og juridisk registrering av kjønn: utviklingslinjer fra menneskerettsdomstolens praksis og norsk rett. Hellum, Anne; Sørlie, Anniken (Red.). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. s. 63-93. Gyldendal Akademisk.

Sørlie, Anniken (2020). The Insufficiency of Gender Recognition Acts: The Example of Schooldays in Norway. Brems, Eva; Cannoot, Pieter; Moonen, Toon (Red.). Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination. s. 73-93. Intersentia.

Sørlie, Anniken (2020). Transgender Children's Right to Non-discrimination in Schools: The Case of Changing-room Facilities. 21 s. The International Journal of Children's Rights. Vol. 28.
https://doi.org/10.1163/15718182-02802001

Davy, Zowie; Sørlie, Anniken ; Suess Schwend, Amets (2018). Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy. Vol. 38.
https://doi.org/10.1177/0261018317731716

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig