English version
Heidi Woll

Heidi Woll

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Woll, Heidi (2018). Ledelse av tolker i offentlige tolketjenester. Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli (Red.). Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. s. 260-278. Gyldendal Akademisk.

Woll, Heidi (2016). Å lede tolker -sett fra tolkenes ståsted. Døving, Erik; Elstad, Beate; Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.). Profesjon og ledelse. s. 215-232. Fagbokforlaget.

Woll, Heidi (2013). Process Diary as Methodological Approach in Longitudinal Phenomenological Research. Indo-Pacific Journal of Phenomenology. Vol. 13.
https://doi.org/10.2989/IPJP.2013.13.2.2.1176

Solvang, Per Koren ; Bartoszko, Aleksandra ; Bergland, Astrid ; Hanisch, Halvor Melbye ; Woll, Heidi (2010). Registering som overgrep? en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 13.
http://hdl.handle.net/10642/360

Woll, Heidi (2006). Dagbok fra en rullestol. Prosessdagbok som metode i kvalitativ forskning. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 26.

Woll, Heidi (1999). Tolkeforbundet og tolketjenesten 1988 -1999, i (red Heidi Woll): Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge. ISBN: 82-995436-0-6. 25 s. Døves Forlag AS.

Woll, Heidi (1999). Noen fakta om tolkeforbundet og forfatterne, i (red Heidi Woll), Døvetolk og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge. ISBN: 82-995436-0-6. 6 s. Døves Forlag AS.

Raanes, Eli; Woll, Heidi (1999). Tolkeutdanning i Trondheim fra 1995. Historien om tolkeyrkets fremvekst : hvordan døvetolker og døvblindetolker ble en egen yrkesgruppe i Norge. s. 85-106. Døves forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig