English version
Ingun Sletnes

Ingun Sletnes

Kort om

Ingun Sletnes er cand. jur. og dosent i rettsvitenskap. Hennes fagområder er forvaltningsrett, kommunalrett, offentlige anskaffelser, helse- og sosialrett og forskningsetikk. Hennes forskningsinteresser er særlig relatert til kommunal organisering og forholdet kommune - stat. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett

Emner

Forskningsetikk   Helserett   Kommunalrett   Forvaltningsrett   Offentlige anskaffelser   Sosialrett

Vitenskapelige publikasjoner

Sletnes, Ingun (2023). Lovkommentarer til kommuneloven kapittel 5. Juridika.

Sletnes, Ingun ; Engelsrud, Gerd (2019). Parlamentarisme i Oslo kommune i et rettslig perspektiv. Gottrup, Rikke; Mortensen, Bent Ole Gram (Red.). Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. s. 107-141. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sletnes, Ingun (2016). Kan kommuner slå seg sammen uten å avholde valg til nytt kommunestyre?. Lov og Rett. Vol. 55.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2016-03-04

Sletnes, Ingun (2015). Ordførerrollen i Norden i et rettslig perspektiv. Mikalsen, Knut h; Aarsæther, Nils (Red.). Lokalpolitisk lederskap i Norden. s. 28-68. Gyldendal Akademisk.

Engelsrud, Gerd ; Jahren, Gunnar ; Sletnes, Ingun (2014). Kommunalrett Oppgaver, organisering og kontroll. ISBN: 978-82-02-45321-3. 494 s. Cappelen Damm Akademisk.

Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Klage- og sanksjonssystemet og reglene om erstatning. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 120�150. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 30 s. Abstrakt forlag.

Johnsen, Åge ; Sletnes, Ingun ; Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i kommunene. ISBN: 82-7935-181-7. 384 s. Abstrakt forlag.
http://www.abstrakt.no/index.asp?id=27168

Sletnes, Ingun (2004). Sletnes, Ingun (2004). Offentlige anskaffelser og kommunal tjenesteyting. I Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo (red.) (2004), Konkurranseutsetting i kommunene: 52�119. Oslo: Abstrakt Forlag. ISBN: 82-7935-181-7. 72 s. Abstrakt forlag.

Johnsen, Åge ; Sletnes, Ingun ; Vabo, Signy Irene (2004). Konkurranseutsetting i teori og praksis. Johnsen, Åge; Sletnes, Ingun; Vabo, Signy Irene (Red.). Konkurranseutsetting i kommunene. s. 20-51. Abstrakt forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig