English version

Omikk-teknologi

Forskarar og forskingsgrupper på OsloMet nyttar ulike omikk-teknologiar til å studera molekyla i livet, korleis variasjonen deira påverkar funksjonen deira, korleis dei blir danna og korleis dei blir brotne ned.

Omikk (omics på engelsk) metodar er karakteriserte ved at dei gir informasjon om alle molekyl i eitt enkelt eksperiment, noko som tillèt at ein kan studera ikkje berre kvart enkelt molekyl, men også korleis dei interagerer med kvarandre.

Slike tilnærmingar gir komplette molekylære profilar som i dag blir anerkjende som essensielle for å forstå helse og sjukdom med høgast mogleg oppløysing.

Omikk-teknologi ved OsloMet

Omikk-forskarnettverk på OsloMet utviklar og nyttar ulike omikk-teknologiar som ligg heilt i forskingsfronten, er interdisiplinær og knyter OsloMet saman med institusjonar i nasjonale og internasjonale nettverk.

Helse og sjukdom blir i dag ofte forstått frå eit enkelt molekylært perspektiv. Omikk-nettverket tilbyr verktøy og vitskaplege strategiar for å undersøkja helse og sjukdom på ein integrert og tidvis svært kompleks måte.

Me nyttar avansert bioinformatikk og maskinlæring for å analysera store datamengder for å gi ny innsikt i fundamentale biologiske prosessar så vel som mekanismar som fører til patofysiologiske tilstandar.

Forskarar på OsloMet samarbeider med sjukehus, andre universitet og instituttsektoren, og ønskjer å aktivt hjelpa til med utvikling og implementering av nye helseforskingsprosjekt.

 • Forskarnettverket ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Meir om Intelligent helses fokusområde

  • Bioteknologi

   Forskarar ved OsloMet utviklar metodar og vurderer nytta av biomarkørar i diagnostikk og behandling, persontilpassa medisin og storskala analysar.

  • Kunstig intelligens i helsevesenet

   OsloMet utviklar algoritmar og modellar ved hjelp av maskinlæring som er skreddarsydd for bruk i medisinsk forsking. Forskinga skal bidra med å løysa utfordringane i helsesektoren.

  • Velferdsteknologi

   Velferdsteknologi referer til verktøy og tenester som har som mål å forbetra livskvalitet og velvære.

  • Sensorteknologi i helsesektoren

   Sensorar er einingar som reagerer og responderer på ulike stimuli. Forskarar ved OsloMet bruker og utviklar sensorar for innsamling av helserelaterte data.

  • Intelligent helses fokusområde

   Intelligent helse-satsinga på OsloMet skal bidra til å løysa utfordringane samfunnet står overfor innan helse.

Om Intelligent helse

 • Intelligent helse

  Satsningen skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.