English version

Bioteknologi

Forskarar ved OsloMet utviklar metodar og vurderer nytta av biomarkørar i diagnostikk og behandling, persontilpassa medisin og storskala analysar.

Bioteknologi bruker levande organismar, eller delar av levande organismar, til å utvikla produkt eller prosessar som kan brukast i ulike bransjar, inkludert helsetenestene. 

Bioteknologi kombinerer biologi, genetikk og annan biovitskap med ingeniørfag og teknologi for å manipulera biologiske system til fordel for menneskja.

Bruk og endring av biologiske organismar fører ofte til etiske diskusjonar, noko som gjer bioetikk til ein integrert del av bruk av bioteknologi i samfunn og forsking. Døme på bioteknologi inkluderer genteknologi, genterapi og biofarmasøytisk produksjon.

Bioteknologi ved OsloMet

Forskarar ved OsloMet bruker og undersøkjer ei rekkje biologiske prosessar og artar for å utvikla nye legemiddel, sjukdomsdeteksjonstestar og forståing av reproduktiv helse.

Ved hjelp av cellulære og molekylære prosessar ønskjer forskarar ved OsloMet å utvikla eller forbetra:

Om Intelligent helse

  • Intelligent helse

    Vi skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.