English version

Kunstig intelligens i helsevesenet

OsloMet utviklar algoritmar og modellar ved hjelp av maskinlæring som er skreddarsydd for bruk i medisinsk forsking. Forskinga skal bidra med å løysa utfordringane i helsesektoren.

Kunstig intelligens (KI) er ein informasjonsteknologi som tilpassar sin eigen aktivitet og kombinerer datavitskap og datasett. Kunstig intelligens i helsesektoren bruker teknologi for å mogleggjera helsefordelar, noko som er i tråd med måla til Intelligent helse.

Dei siste åra har det vore store framsteg innan kunstig intelligens. Utviklinga av nye grunnleggjande modellar, viser stor tilpassingsevne for bruk av kunstig intelligens i medisin: store datasett kan utnyttast der dei er tilgjengelege, og kan visa seg verdifulle i område med mindre data.

Allsidigheita til kunstig intelligens hevar ikkje berre kapasiteten til sjukehusa og pasientar, men styrkjer også helsepersonell ved å automatisera repeterande oppgåver og forbetra avgjerdsprosessar.

Kunstig intelligens ved OsloMet

Teknikkar brukt av KI-forskarar ved OsloMet varierer frå maskinlæringsmetodar, som djup læring og læringsalgoritmar til ukonvensjonell databehandling og kvantedatabehandling. 

Desse teknikkane kan brukast i ulike medisinske felt for å hjelpa med å løysa utfordringar innan sjukehusadministrativ støtte, medisinsk diagnostikk og behandling, pasientbehandling,  logistisk støtta, biletanalyse og personalisert behandling.

AI-nettverket ved OsloMet er mellom anna involvert i forsking innan:

AI-nettverket ved OsloMet samarbeider nasjonalt og internasjonalt med sjukehus, andre universitet, kliniske institutt og forskingslaboratorium, med målet om å aktivt utvikla nye AI-baserte algoritmar og verktøy innan helsesektoren.

 • Forskarnettverket ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Meir om Intelligent helses fokusområde

  • Omikk-teknologi

   Forskarar og forskingsgrupper på OsloMet nyttar ulike omikk-teknologiar til å studera molekyla i livet, korleis variasjonen deira påverkar funksjonen deira, korleis dei blir danna og korleis dei blir brotne ned.

  • Bioteknologi

   Forskarar ved OsloMet utviklar metodar og vurderer nytta av biomarkørar i diagnostikk og behandling, persontilpassa medisin og storskala analysar.

  • Velferdsteknologi

   Velferdsteknologi referer til verktøy og tenester som har som mål å forbetra livskvalitet og velvære.

  • Sensorteknologi i helsesektoren

   Sensorar er einingar som reagerer og responderer på ulike stimuli. Forskarar ved OsloMet bruker og utviklar sensorar for innsamling av helserelaterte data.

  • Intelligent helses fokusområde

   Intelligent helse-satsinga på OsloMet skal bidra til å løysa utfordringane samfunnet står overfor innan helse.

Om Intelligent helse

 • Intelligent helse

  Vi skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Forskingsnyheiter

Illustrasjonsbilde av kunstig intelligens. Bildet viser en lærer som viser fram en robot til en gruppe elever. Dette skaper entusiasme, og stemningen er god.
Dette bør du vite om kunstig intelligens

Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til?

Radiograf eller radiolog ser på røntgenbilder.
KI på norske sykehus: – Det kommer til å bli annerledes enn vi tror

Men forsker mener vi er nødt til å ta i bruk kunstig intelligens for å finne ut av hva gevinstene kan være.

Bilde av lege som viser noe på en skjerm i samtale med pasient. Pasienten har ryggen til, vi ser høyre del av ansiktet, og vi ser baksiden av skjermen.
Kunstig intelligens kan gi oss riktig diagnose. Men vi vet for lite om hvordan den gjør det.

Med kunstig intelligens kan vi lettere oppdage hva slags sykdommer vi har, men vi trenger mer kunnskap om hvordan den finner ut hva som feiler oss.

EEG-apparatet i bruk i laboratoriet ved OsloMet.
Kan vi bruke teknologi for å måle den psykiske helsen din direkte i hjernen?

Nytt forskningsprosjekt skal finne den beste teknologien for å kartlegge den mentale helsen din.

Viser beina og den hvite stokken til en blind person som går på et grått, hellelagt fortau. Ved siden av han går det en person i følge med han.
Slik kan synshemmede få hjelp av kunstig intelligens

Navigasjonsverktøy for synshemmede er ofte upraktiske, ikke-bærbare og krever mye opplæringstid. Raske fremskritt innen kunstig intelligens og stadig mer datakraft i smarttelefoner gir derimot nye muligheter.