English version

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi referer til verktøy og tenester som har som mål å forbetra livskvalitet og velvære.

Målgrupper er særleg sårbare grupper som eldre personar med aldersrelatert funksjonsnedsetjing eller personar med nedsett funksjonsevne. 

Teknologiane kan ofte tilpassast individuelle behov for å gi meir rørslefridom og for å overvinna daglege utfordringar for brukaren. I tråd med måla til Intelligent helse ved OsloMet, mogleggjer velferdsteknologi bruk av teknologi for helsemessige fordelar.

Bruksområde kan til dømes fokusera på å kopla ulike aktørar, som sjukehus eller kommunar, eller støtte enkeltpersonar i deira heim til å leva eit meir sjølvstendig liv.

Livskvalitetsførebuingar kan oppnåast ved å overvinna fysiske, kognitive, sensoriske eller andre funksjonsnedsetjingar ved å integrera

Den raske utviklinga av teknologi dei siste åra gir store moglegheiter for forskingsbaserte innovasjonar, sjølv om fokuset på brukarvennlegheit av teknologiane er avgjerande. Utviklinga, særleg innan digital heime overvaking, er sterkt oppmuntra av norske helsestyresmakter.

Velferdsteknologi ved OsloMet

Forskarar ved OsloMet har dialog og diskusjonar med eldre for å kartleggja behova deira og vurdera om det er mogleg å gjennomføra ulike teknologiar og tenester heime. Eit anna forskingsfokus ved OsloMet er å gi menneske med nedsett funksjonsevne eit sjølvstendig liv.

Nokre forskarar ved OsloMet fokuserer også på å utvikla brukarvennlege applikasjonar som kan bidra til å støtta helsepersonell og omsorgspersonar for å hjelpa pasientar med å utføra oppgåvene sine med dei beste resultata.

OsloMet finn nye, mangfaldig og inkluderande bruksområde innan det breie området velferdsteknologi for å gjera folks kvardag enklare.

 • Forskarnettverket ved OsloMet

  Laster inn ...
 • Relevante forskingsgrupper og forskingssenter ved OsloMet

  • CEDIC

   CEDIC forsker på dialektiske spenninger mellom digitalisering og politikk, juss og etikk. Senteret studerer hvordan disse spenningene påvirker offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap.

  • Universell utforming av IKT

   Forskningsgruppen fokuserer på bedre forståelse av utfordringene som brukere av IKT-systemer kan møte, og på å designe, utvikle og evaluere IKT-systemer sammen med brukerne for å sikre universell utforming.

 • Meir om Intelligent helses fokusområde

  • Bioteknologi

   Forskarar ved OsloMet utviklar metodar og vurderer nytta av biomarkørar i diagnostikk og behandling, persontilpassa medisin og storskala analysar.

  • Kunstig intelligens i helsevesenet

   OsloMet utviklar algoritmar og modellar ved hjelp av maskinlæring som er skreddarsydd for bruk i medisinsk forsking. Forskinga skal bidra med å løysa utfordringane i helsesektoren.

  • Omikk-teknologi

   Forskarar og forskingsgrupper på OsloMet nyttar ulike omikk-teknologiar til å studera molekyla i livet, korleis variasjonen deira påverkar funksjonen deira, korleis dei blir danna og korleis dei blir brotne ned.

  • Sensorteknologi i helsesektoren

   Sensorar er einingar som reagerer og responderer på ulike stimuli. Forskarar ved OsloMet bruker og utviklar sensorar for innsamling av helserelaterte data.

  • Intelligent helses fokusområde

   Intelligent helse-satsinga på OsloMet skal bidra til å løysa utfordringane samfunnet står overfor innan helse.

Om Intelligent helse

 • Intelligent helse

  Satsningen skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

Forskingsnyheiter

Eldre kvinne som får støtte av ei anna kvinne medan ho går i ein korridor.
Korleis møte eldrebølgja?

OsloMets forskarar kjem med sine beste forslag til kva som bør gjerast for å unngå krise i eldreomsorga.

Gamle hender som hekler
Kan sensorer og dingser gi eldre verdige liv?

Det blir stadig flere eldre i Norge, og hvordan skal vi ta vare på dem? Forsker er kritisk til troen på at teknologi kan løse utfordringene innen eldreomsorgen.

Joggesko hensatt under en institusjonsseng med hjul
Eldre er positive til smart teknologi i hjemmene sine

Nytt forskningsprosjekt viser at det er rom for nyskapende prosjekter hvor de eldre selv får delta gjennom hele perioden.

Ein far gir medisin til eit lite barn med skei.
Forskarar kan søkje om tilgang til data om folkets helsekompetanse

Kva betyr det for deg som forskar på eller jobbar med helse når delar av befolkninga ifølgje ei undersøking har låg evne til å finne, forstå, kritisk vurdere og nytte seg av helseinformasjon?