English version

Forskning og utvikling

Ansatte ved Institutt for bygg- og energiteknikk deltar i forskningsgrupper og forskningsprosjekter på prioriterte områder. Instituttet har moderne forskningsfasiliteter.

Forskningspublikasjoner

Forskerutdanning

 • Ingeniørvitenskap

  Doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap er tverrfaglig, og bygger på anvendt matematikk og fysikk, teknologi og ingeniørfag – og samspillet mellom disse. Det har en anvendt profil, og er tilrettelagt for å møte samfunnets behov for fremtidsrettet ekspertise innen blant annet digitalisering, helseteknologi, informasjonssikkerhet, bærekraft og miljø.

Laboratorier

 • Mikrobiologisk laboratorium

  Aspergillus niger sett i mikroskop

  Mikrobiologisk laboratorium brukes hovedsakelig til å studere muggsopp og bakterier i luft. Primært brukes den til å kartlegge mikroorganismer i bygninger i et prosjekt i andre studieår ved ingeniørstudiet i energi og miljø i bygg. 

  Laben brukes også til bacheloroppgaver og forskningsprosjekter.

  Laben har mikroskoper, ett av dem med kamera, luper, luftprøvetaker for mikroorganismer i luft, varmeskap og sikkerhetsbenk. 

  Ansatte ved Institutt for bygg- og energiteknikk har tilgang.

  Eksempler på bruk av laben

  Mikrobiologilaboratoriet ligger i PH851 i Pilestredet 35.

  Kontakt

  Laster inn ...
 • Trimble Technology Lab

  Fra laben med studentarbeidsplasser. Dekor av plantegninger på veggen

  Målet for Trimble Technlogy Lab er å forberede neste generasjons ingeniører til å bli nøkkelpersoner i det bebygde miljø.

  Laboratoriet kan tilby mange teknologiske løsninger for konstruksjoners livsløp. Dagens studenter trenger kunnskapene og ferdighetene de kan få her for å utvikle det bebygde miljøet.

  Rommet har 20 stasjonære PCer og reflektor.

  I høstsemesteret lager de samme studentene et arealplanforslag med tilhørende tekniske planer for veier, gater, vann og avløp. Valg av utviklingsområde gjøres av studentene og «hele Norge» blir tatt i bruk! Verktøy fra Trimble og andre leverandører blir brukt til dette.

  Øving og bruk av programvare

  Gjennom vårsemesteret planlegger og prosjekterer studentene en ny vei til museene på Bygdøy. Forut for dette får studentene opplæring i Trimble Quadri og Trimble Novapoint som brukes til å prosjektere veien. Underveis i prosjektet bruker studentene Trimble Site Vision for å kvalitetsikre sine data.

  Vi håper å kunne bruke labben til flere prosjekter både på bachelor- og masternivå. Laboratoriet inneholder programvare for alle retninger og nivå ved våre studieprogrammer, og alle ansatte har også tilgang til denne programvaren.

  Trimble programvare og utstyr

  Geospatial Technology
  • Trimble S5 Robotic Total Station
  • Trimble Yuma 2 Tablets
  • Trimble Access
  • Trimble Field Link
  Civil Engineering and Construction
  • Trimble Quadri
  • TILOS
  • Trimble Novapoint IDS
  • Trimble Quantum
  • Trimble Site Vision AR
  AEC Conceptual Design
  • SketchUp Pro
  • Sefaira Energy Analysis
  • SketchUp AR, MR, VR Viewers
  • Project controls & Collaboration
  • Trimble Connect
  • Trimble Connect for Hololens
  Structural Design, Engineering, and Analysis
  • Tekla Structural Design Suite
  • Tekla Structures

  Laboratoriet ligger i Pilestredet 35.

  Kontakt

  Laster inn ...
 • Treverkstedet

  Treklosser legges på plass i en maskin som tester hva de tåler av trykk.

  Treverkstedet brukes til labøvinger ved test av trematerialer, i emnet Byggematerialer og Byggeteknikk BYGG1100. 

  Verkstedet brukes også til å utvikle og bygge et stort spekter av utstyr til undervisning, og som en ressurs i gjennomføringen av ulike forskningsprosjekter. 

  Verkstedet er i utgangspunktet ikke tilgjengelig for studenter utenom undervisning, men kan etter avtale og opplæring brukes til bachelor- og masterprosjekter. 

  Verkstedet har verktøy for bearbeiding av tre:

  • stor plate- og kappsag
  • båndsag
  • søylebormaskin
  • kapp – og gjærsag
  • elektriske håndverktøy for å sage, bore, skru og slipe/pusse
  • et stort utvalg håndverktøy
  • et utvalg av konstruksjonsvirke, platematerialer og enkelte byggevarer
  • tilgang til fire verkstedpresser, som blant annet brukes til å teste trematerialer

  Treverkstedet i Pilestredet 35 ligger i kjelleren i rom PE 031 og PE032.

  Kontakt

  Laster inn ...
 • Inneklimalaboratoriet

  Interiør i inneklimalaben. Vi ser utstyr på bordet og i taket, og et vindu og en dør inn mot et kammer.

  Inneklimalaboratoriet brukes til forskning på ventilasjonsløsninger, varmegjennomtrengning i konstruksjoner, og varmeløsninger i rom. 

  I tillegg har det en vindtunnel for kalibrering av termiske anemometere, og et lite klimakammer som kan opprettholde en spesifikk lufttemperatur og luftfuktighet over tid, for å se på påvirkningen dette har på materialer.

  Inneklimalaboratoriet inneholder

  • 16 m² innendørs klimakammer ved siden av et kjølt utendørs klimakammer, som har blitt brukt til å teste passive kjølesystemer (faseendring, termisk masse), målinger av bygningskonstruksjonens U-verdi, måling av kondensrisiko på glass, utvikling av databaserte styringssystemer, og annet
  • TSI 8390 vindtunnel for kalibrering av anemometer
  • Binder KMF 720 klimakammer for kontrollert lufttemperatur, luftfuktighet og luftbevegelse/hastighet

  Inneklimalaboratoriet ligger i rom PH856.

  Kontakt

  Laster inn ...
 • Sanitasjonslab

  Interiør i sanitasjonslaben. laboratorieustyr i bakgrunner, vinduer til venstre og et bord med stoler i miditen.

  Sanitasjonslaben brukes til laboratorieøvinger for studenter i energi- og miljø i bygg i emnene termodynamikk, strømningsteknikk og varmetransport, samt enkelte emner på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi.

  Sanitasjonslaben inneholder

  • eksponeringskammer for utslipp, med ventilasjon/resirkulasjon med aktivert karbonfilter
  • Hilton A660 Air Conditioning Laboratory Unit, med blanding av frisk- og resirkuleringsluftstrøm, fuktighetsgivning/avfuktning, kjøleenhet og elektriske varmeapparater, fullstendig instrumentering og logging
  • Armfield C6-MKII-10, rigg for måling av væskefriksjon gjennom ulike rør og koblinger.
  • Armfield F1-10 hydraulikkbenk med Bernoulli-apparat, rigg for å undersøke gyldigheten av Bernoulli-ligningen gjennom et venturirør.

  Sanitasjonslaben ligger i PH861 i Pilestredet 35.

  Kontakt

  Laster inn ...
 • Ventilasjonslaboratoriet

  Interiør på venliasjonslaboratoriet. Rør, ventiler og radiatorer på veggene, ventilasjonsrør i taket. Et arbeidsbord med stoler midt i rommet.

  Institutt for bygg- og energiteknikk legger vekt på måling og innsamling av empiriske data knyttet til ventilasjon, både i felt og laboratorium, og har utstyr til dette i ventilasjonslab.

  Dette dreier seg om

  • luftforurensninger med partikkel-/aerosoltellere (Lasair, P-trak, AeroTrak, DustTrak, LAS-X, også eksperimentelle Arduino-kontrollerte tellere), gassmonitorer (TVOC, NOx, CO, CO2, Sarad RTM & Canary radonmålere, Lumasense 12-kanals fotoakustisk multigass/sporgassmonitor), BM Dustdetector for overflater, kontaktplateaspiratorer (SAS Super, Aquaria Microflow), vi samarbeider også med NILU og UiO om mer avanserte GC/MS-analyser.
  • biometri/personlig eksponering med SidePak Personal Aerosol Monitor, Shimmer GSR svette- og aktivitetsloggere, 24-termokobledrakt
  • mikrobiologi med CFU-tellere
  • dataloggere med INTAB PC-loggere, Arduino-mikrokontrollere for spesielle overvåkningsstudier, GPS-logging
  • termisk med Hukseflux TRSYS01 dobbelt varmefluksmålersystem, Innova og Swema-enheter for måling av PMV-parametere, globus, MRT og strålingsasymmetri, termokobler og dedikerte overflatetemperatursensorer, termografikameraer og IR punkttermometre (ExTec, Thermopoint, Elma)
  • temperatur og fuktighet med Digitron RH/temp logger, Brüel & Kjær kjølespeilhygrometer, Almemo psykrometer, og mange TinyTag kombinerte temperatur- og RH-loggere
  • akustikk med Håndholdte lydnivåmålere (Brüel & Kjær, Cirrus, Elma)
  • aktinisk med Lux-måler, REFO 3-vinkels reflektometer
  • luftstrøm med Anemometre (Swema toveis eller omnidireksjonale varmetråd med loggere), og balometere (VelociCalc, Accubalance, Kimo, Alnor), Prandtl-rør, in-duct flow-cross, Minessota blower door, Flow visualisering (røykgenerasjon)
  • fluidstrøm med Greyline Portaflow ultrasonisk, Tour Anderson datamaskinstyrt balanseringsinstrument
  • digitale manometre med DPM, Swema 3000
  • elektrisk kraft med 3-fasenettanalyser (Chauvin Arnoux, Fluke og Hoiki), håndholdte enfase-målere, og energiloggere

  Ventilasjonslaben inneholder

  • fullskala ventilasjonsaggregat med DDC-kontroller, vifte med variabel hastighet og trykktransdusere
  • Swegon SuperWise behovsstyrt ventilasjonsrigg med en blanding av aktive luftterminaler, DDC med skybasert styresystem og overvåkningskontroll

  Ventilasjonslaben ligger i rom PH905 i Pilestredet 35

  Kontakt

  Laster inn ...