Empowerment og helsefremmende arbeid, master i helsevitenskap

Masterprogram

Er du opptatt av brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester? Denne masteren er tverrfaglig og gjør deg kvalifisert for spennende stillinger innen pasientarbeid, administrasjon og ledelse og forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag, folkehelse eller idrettsfag
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 2,82.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6258.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Master i empowerment og helsefremmende arbeid er et tverrfaglig studium. Det settes fokus på befolkning, fagpersonell og brukere/pasienter i helse-, sosial- og velferdstjenestene, og tilstøtende fagområder.

  Gjennom studiet får du kompetanse til å utvikle og legge til rette for økt samhandling og brukermedvirkning. Omfordeling av makt, medvirkning og anerkjennelse av brukeres kompetanse er sentrale temaer i studiet.

  Du lærer hvordan økt samhandling på individ-, gruppe- og samfunnsnivå kan gi ulike konsekvenser for fagpersoners funksjon i tjenesten og i møte med brukere. Du lærer om helsefremming på individ- og gruppenivå innen ulike tjenester og tjenestenivåer.

  Studiet gir kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud og trekke brukerkunnskap inn i pasient/bruker- og pårørendeopplæring.

  Tverrprofesjonelt samarbeid og betydningen av å være endringsagent på ulike arenaer når det gjelder helsefremming vektlegges.

  Veiledning er en metode innen helsepedagogikk og kan i tillegg velges som valgfritt emne i studiet. Du får økt forståelse for veiledning som begrep, og videreutvikler din egen veiledningskompetanse gjennom praktiske øvelser på individ- og gruppenivå.

  Kunnskap og ferdigheter

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • begreper, modeller og teorier innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • helsepedagogiske tilbud, modeller og tiltak
  • vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder
  • nasjonal og internasjonal forskning innen fagområdet

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • bruke ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • analysere problemstillinger innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • gjennomføre forskning og utviklingsarbeid
  • planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud
  • forstå betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid og av å være endringsagent på ulike arenaer når det gjelder helsefremming
  • analysere tiltak på individ- og gruppenivå
  • bruke relevante veiledningsmetoder basert på forutsetninger og behov hos ulike målgrupper
  • veilede på individ- og gruppenivå
  • kritisk vurdere egen veiledning

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser. Seminarer og forelesninger kan også være digitale.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Undervisning i fellesemnene kan foregå ved begge studiesteder.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Master i empowerment og helsefremmende arbeid gir deg mulighet til en spennende og utfordrende karriere.

  Studiet bevisstgjør og dyktiggjør deg som fagperson i direkte eller indirekte arbeid med fagfolk og brukere, for eksempel i pasientarbeid, undervisning og veiledning, innen administrasjon og ledelse eller i forsknings- og utviklingsarbeid.

  Du vil tilegne deg kompetanse til å sette i gang og gjennomføre egne forskningsprosjekter og hvis du ønsker det, kan du etter endt studium fortsette en akademisk karriere på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

  Forskerlinjen i helsevitenskap er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.