Empowerment og helsefremmende arbeid

Masterprogram

Er du opptatt av brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester? Dette masterstudiet er tverrfaglig, og gjør deg kvalifisert for spennende stillinger innen pasientarbeid, administrasjon og ledelse, og forsknings- og utviklingsarbeid.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag eller annen relevant utdanning som f.eks. lærerutdanning, førskolelærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk, velferdsfag og bachelor i politifag.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering   

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget. Relevant utdanning er helse- og sosialfag, pedagogiske studier og politifaglige utdanninger. 

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

  Innpassing i masterprogram

  Studenter som har gjennomført videreutdanning i kardiologisk sykepleie etter programplanen av 14.9.2016, kan etter søknad få studiet innpasset i masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid. Dette forutsetter at de har søkt og fått studieplass på masterstudiet.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid setter fokus på fagpersonell og brukere/pasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Gjennom studiet får du kompetanse til å utvikle og legge til rette for økt samhandling og brukermedvirkning.

  Omfordeling av makt, medvirkning, og anerkjennelse av pasientenes kompetanse er sentrale temaer i studiet. Du lærer hvordan økt samhandling på individ-, gruppe- og samfunnsnivå kan gi ulike konsekvenser for fagpersoners funksjon i tjenesten og i møte med pasienter og brukere.

  Du lærer mye om helsefremming på individ- og gruppenivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Veiledning er en metode i helsepedagogikk og et middel i empowermentprosessen som blir vektlagt gjennom studiet. Du får økt forståelse for veiledning som begrep, og videreutvikler din egen veiledningskompetanse gjennom praktiske øvelser på individ- og gruppenivå.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om
  • begreper, modeller og teorier innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder
  • nasjonal og internasjonal forskning innen fagområdet
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • bruke ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • analysere problemstillinger innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • gjennomføre forskning og utviklingsarbeid
  • bruke relevante veiledningsmetoder basert på forutsetninger og behov hos ulike målgrupper
  • veilede på individ- og gruppenivå
  • analysere tiltak på individ- og gruppenivå
  • kritisk vurdere egen veiledning

  Som ferdigutdannet har du kompetansen som kreves for å kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner til ulike målgrupper, og du kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen fagområdet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går på heltid over to år, men du kan også søke om å gjennomføre studiet på tre år.

  1. studieår består av fem obligatoriske emner og ett valgfritt emne

  2. studieår bruker du på å skrive masteroppgaven

  Det er lagt opp til ulike arbeids- og undervisningsformer gjennom studiet

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • praktiske øvelser
  • digitale verktøy
  • masterseminar
  • selvstudium

  Du må også levere inn arbeidskrav underveis, disse består blant annet av obligatorisk tilstedeværelse, skriftlige arbeider, presentasjoner og deltagelse i praktiske øvelser.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid gir deg mulighet til en spennende og utfordrende karriere.

  Studiet bevisstgjør og dyktiggjør deg som fagperson i direkte eller indirekte klinisk arbeid, for eksempel i pasientarbeid, innen administrasjon og ledelse eller i forsknings- og utviklingsarbeid.

  Du vil tilegne deg kompetanse til å sette i gang og gjennomføre egne forskningsprosjekter og du kan etter endt studium fortsette en akademisk karriere på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Du kan dra på utveksling i 2. og 3. semester, og du kan ta deler av masteroppgaven i utlandet som feltstudium.

  Les mer om utveksling her.

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? 

  Forskerlinjen er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

  Forskerlinje i helsevitenskap

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema