Empowerment og helsefremmende arbeid

Master

Er du opptatt av brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester? Dette masterstudiet er tverrfaglig, og gjør deg kvalifisert for spennende stillinger innen pasientarbeid, administrasjon og ledelse, og forsknings- og utviklingsarbeid.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for master i  empowerment og helsefremmende arbeid (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  3,1

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag eller annen relevant utdanning som f.eks. lærerutdanning, førskolelærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk, velferdsfag og bachelor i politifag.

  C-Krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Innpassing i masterprogram

  Studenter som har gjennomført videreutdanning i kardiologisk sykepleie etter programplanen av 14.9.2016, kan etter søknad få studiet innpasset i masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid. Dette forutsetter at de har søkt og fått studieplass på masterstudiet.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid setter fokus på fagpersonell og brukere/pasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Gjennom studiet får du kompetanse til å utvikle og legge til rette for økt samhandling og brukermedvirkning.

  Omfordeling av makt, medvirkning, og anerkjennelse av pasientenes kompetanse er sentrale temaer i studiet. Du lærer hvordan økt samhandling på individ-, gruppe- og samfunnsnivå kan gi ulike konsekvenser for fagpersoners funksjon i tjenesten og i møte med pasienter og brukere.

  Du lærer mye om helsefremming på individ- og gruppenivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Veiledning er en metode i helsepedagogikk og et middel i empowermentprosessen som blir vektlagt gjennom studiet. Du får økt forståelse for veiledning som begrep, og videreutvikler din egen veiledningskompetanse gjennom praktiske øvelser på individ- og gruppenivå.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om
  • begreper, modeller og teorier innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder
  • nasjonal og internasjonal forskning innen fagområdet
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • bruke ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • analysere problemstillinger innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • gjennomføre forskning og utviklingsarbeid
  • bruke relevante veiledningsmetoder basert på forutsetninger og behov hos ulike målgrupper
  • veilede på individ- og gruppenivå
  • analysere tiltak på individ- og gruppenivå
  • kritisk vurdere egen veiledning

  Som ferdigutdannet har du kompetansen som kreves for å kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner til ulike målgrupper, og du kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen fagområdet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går på heltid over to år, men du kan også søke om å gjennomføre studiet på tre år.

  1. studieår består av fem obligatoriske emner og ett valgfritt emne

  2. studieår bruker du på å skrive masteroppgaven

  Det er lagt opp til ulike arbeids- og undervisningsformer gjennom studiet

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • praktiske øvelser
  • digitale verktøy
  • masterseminar
  • selvstudium

  Du må også levere inn arbeidskrav underveis, disse består blant annet av obligatorisk tilstedeværelse, skriftlige arbeider, presentasjoner og deltagelse i praktiske øvelser.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid gir deg mulighet til en spennende og utfordrende karriere.

  Studiet bevisstgjør og dyktiggjør deg som fagperson i direkte eller indirekte klinisk arbeid, for eksempel i pasientarbeid, innen administrasjon og ledelse eller i forsknings- og utviklingsarbeid.

  Du vil tilegne deg kompetanse til å sette i gang og gjennomføre egne forskningsprosjekter og du kan etter endt studium fortsette en akademisk karriere på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Du kan dra på utveksling i 2. og 3. semester, og du kan ta deler av masteroppgaven i utlandet som feltstudium.

  Les mer om utveksling her.

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? 

  Forskerlinjen er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

  Forskerlinje i helsevitenskap

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema