Psykisk helsearbeid

Masterprogram

Er du helse- og sosialarbeider og vil lære mer om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser? Dette kliniske masterstudiet gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, forskningsinstitusjoner, høyskoler og universiteter.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå.
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.  
  Relevant yrkespraksis er direkte pasient-/brukerarbeid. Relevant utdanning er all høyere utdanning.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Alle kvalifiserte

  Har du en videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan av 2005?

  Har du videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi?

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars: Ordinær søknadsfrist. 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper. Du opparbeider deg også kunnskap om hva som skal til for å hindre stigmatisering og sosial utstøting.

  Studiet gir deg kunnskap om menneskets biologiske, psykiske og sosiale dimensjoner knyttet til psykisk helse og psykisk lidelse. Det legges vekt på å utvikle relasjons- og omsorgskompetanse.

  Du som fagperson får mulighet til å integrere den faglige og personlige erfaringen din med en teoretisk og praktisk forståelsesramme. Studiet har en praksisnær tilnærming hvor kritisk og etisk refleksjon er sentralt.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:
  • Perspektiver, begreper og teorier knyttet til psykisk helsearbeid
  • Menneskets psykiske helse og psykisk lidelse
  • Psykisk helsearbeid knyttet til historie, kultur og samfunn
  • Vitenskapsteorier og forskningsmetoder knyttet til psykisk helsearbeid
  • Hvordan organisering av psykisk helsearbeid kan fremme psykisk helse
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • Analysere faglige problemstillinger knyttet til psykisk helsearbeid og forskning
  • Forholde deg kritisk og reflektert til teorier, metoder og fortolkninger knyttet til psykisk helsearbeid
  • Anerkjenne egen og andres kunnskap og kompetanse i et forpliktende samarbeid
  • Bruke teoretisk-, forskning- og erfaringsbasert kunnskap innen psykisk helsearbeid
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

  Som ferdig utdannet kan du analysere og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til fag, yrke og forskning. Du kan delta i helse- og sosialpolitiske diskusjoner, og har ferdighetene som kreves for å gjennomføre prosjekt- og utviklingsarbeid.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet går på deltid over fire år.

  1. og 2. studieår består av to obligatoriske emner

  3. studieår består av ett obligatorisk emne og to valgfrie

  4. studieår bruker du på å skrive masteroppgaven

  Arbeids- og undervisningsformene legger til rette for at kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse kan overføres til profesjonell yrkesutøvelse. Arbeidsformene veksler derfor mellom teoretiske og praktiske studier:

  • Forelesninger
  • Studiegrupper
  • Seminarer
  • Faglig veiledning
  • Selvstudier
  • Praksis

  Det er obligatorisk tilstedeværelse på seminarer og studiegrupper, og du må levere inn arbeidskrav underveis i studieløpet.

 • Hva koster det?

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Praksis

   

  • Prosjektrettet praksis går over ca. 3 uker og er veiledet av veileder fra universitetet. Prosjektrettet praksis har fokus på organisering av psykisk helsetjeneste i et bedringsperspektiv
  • Praksisstudiet går over 8 uker à 30 timer, totalt 240 timer, og er veiledet av praksisveileder og veileder fra universitetet

   

  Det er obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiet.

  Praksis er en naturlig og viktig del av dette studiet. OsloMet samarbeider med landets fremste arbeidsplasser innen fagområdet, slik at du skal få en lærerik og spennende praksistid.

  Praksisperioden er obligatorisk og på heltid. Studentene deles inn i studiegrupper på 8-10 studenter som har samme veileder.

   

  Praksisstudiet skal primært gjennomføres på steder som er tilknyttet OsloMet gjennom inngåtte samarbeidsavtaler.

  Hvis du ønsker å gjennomføre praksisstudiet på andre steder, må du søke og få det godkjent av OsloMet. Du må selv dekke alle utgifter knyttet til dette.

  Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, dvs. egen enhet, post eller tilsvarende.

  Les mer om praksisstudier her (student.oslomet.no).

 • Utveksling

  Det er først og fremst i 4. semester at du kan dra på utveksling i forbindelse med praksisstudiet.

  Les mer om utveksling her.

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...