!
Dette studiet har ikke opptak i 2024.
Sykepleiestudenter prater med faglærer.

Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, master i helsevitenskap

Masterprogram

Er du sykepleier og ønsker faglig fordypning? Få innsikt i vitenskapelig tenkning og forskning, og bli mer kvalifisert til å håndtere komplekse pasientsituasjoner i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6270.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet er en faglig fordypning innen sykepleiens kunnskapsområde, og som student opparbeider du deg solid kunnskap om vitenskapelig tenkning og forskningsmetoder.

  Med utgangspunkt i klinisk praksis belyses sentrale områder for sykepleieforskning, og du lærer deg å analysere konsekvensene av ulike kunnskapssyn og kunnskapsformer.

  Fokuset for forskning og kunnskapsutvikling er knyttet til omsorg og behandling av pasientgrupper og pårørende på ulike plan og i ulike kontekster.

  Studiet har også søkelys på at studentene utvikler forståelse for sykepleiens etiske og kunnskapsmessige grunnlag. 

  Kunnskap og ferdigheter

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • klinisk forskning og fagutvikling i sykepleie
  • forholdet mellom teori og empiri i klinisk forskning og fagutvikling
  • etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige og etiske resonnementer
  • analysere kliniske problemstillinger som utgangspunkt for forskning og fagutvikling i sykepleie
  • initiere forskning og fagutvikling i praksis ved å bruke relevante forskningsmetoder
  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt
  • utvikle pasientomsorgen ved å implementere forskning og utøve fagutvikling

  Som ferdigutdannet vil du ha kompetanse som kan bidra til nytenkning og innovasjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

  Studiet vil også bidra til at du lærer å formidle sykepleie som fag og vitenskap både til eksperter og allmennheten.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer.

  Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det søkelys på læring gjennom dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Seminarer og forelesninger kan være både fysisk og digitale, og du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser.

  Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet.

  Du må være forberedt på høy grad av egenaktivitet og selvstudier.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  En master i sykepleie, klinisk forskning og fagutvikling åpner dører for ulike karrieremuligheter i helsevesenet.

  Kompetanse i avansert klinisk sykepleiepraksis gir deg mulighet til å innta spesialiserte roller, og å jobbe i forskningsprosjekter eller ved forskningsinstitusjoner.

  Du kan for eksempel lede fagutvikling, utvikle retningslinjer, lære opp helsepersonell, undervise ved sykepleieutdanninger, eller jobbe med ledelse og administrasjon i helsevesenet.

  Ønsker du en forskerkarriere kan masterutdanningen kvalifisere deg til opptak på ph.d.-program, nasjonalt og internasjonalt. 

 • Utveksling

  Ønsker du å gjennomføre arbeidet med hele, eller deler av, masteroppgaven utenlands, bør du gjøre det ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Helsevitenskap-student i hvit uniform snakker og ler med en eldre kvinne.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap med 13 studiespesialiseringer innenfor ulike helsefaglige områder.