– Dette burde alle lærarstudentar få prøve

Portrett av student Lotte Sjølie i gymsalen

Det blir dansa generelt lite ved norske lærarutdanningar. Det vil to tilsette ved OsloMet gjera noko med.

Gjennom masteremnet Fagovergripende perspektiv i byrjaropplæringa, får studentane ulike inngangar til kroppsleg læring, blant dei gjennom dans og tverrfagleg arbeid på kjøkkenet.

– Kroppsleg læring er noko alle lærarstudentar burde få opplæring i, fortel Lotte Sjølie, masterstudent i byrjaropplæring ved grunnskolelærarutdanninga ved OsloMet. 

Studentar dansar i gymsalen.

Grunnskolelærarstudentane Lotte Sjølie, Sophie L. Le Pennec og Espen Sletten Svendsen i eigen koreografi. Foto: Kristine Høeg Karlsen

Førsteamanuensis Tuva Bjørkvold og førsteamanuensis Kristine Høeg Karlsen ved grunnskolelærarutdanninga retter søkjelyset mot kroppsleg læring i byrjaropplæringa, som del av masterutdanninga i byrjaropplæring. 

– Målet er at studentane skal utvikla auka forståing for kroppsleg læring innanfor ulike fag, seier Karlsen.

Alle som utdannar seg til lærarar, burde få denne forma for undervisning. – Lotte Sjølie, student

Læring gjennom kropp og kjensler

Kristine Høeg Karlsen samarbeider med Annette Brandanger frå Senter for dansepraksis (SANS). Saman har dei utvikla eit undervisningsdesign der lærarstudentane gjennom å eksperimentere med eige rørslemateriale får døme på korleis dei kan legge til rette for læring gjennom kropp og kjensler.  

Kristine Høeg Karlsen (t.v.) fra OsloMet og Annette Brandanger frå Senter for dansepraksis (SANS) har utvikla eit undervisningsdesign der lærarstudentane får døme på korleis dei kan legge til rette for læring gjennom kropp og kjensler. Foto: Privat

– Barn har i utgangspunktet eit naturleg forhold til kropp, rørsler og det å vere i aktivitet. Alle som utdannar seg til lærarar, burde få denne forma for undervisning, fortel student Lotte Sjølie.  

Kan du lage ei svele som er dobbelt så stor som ein annan?

Tuva Bjørkvold har gjennom mange år utvikla undervisning på kjøkkenet der studentane får erfaring med korleis matlaging kan skape situasjonar som gjer lesing, skriving, samtalar og matematikk relevant. 

Studentar steikjer sveler på kjøkkenet.

Lærarstudentar Ylja Lægreid, Emilie Hovseth Hansen og Jenny Ringnes Gjelten på kjøkkenet. Foto: Tuva Bjørkvold.

– Studentane får erfaring med å uttrykke brøk gjennom å arbeide med deig. Dei bruker oppskrifter som er baserte på bilete, reknar om mengder og utforskar storleiksomgrepet gjennom å til dømes steike sveler.

Forskar på kroppsleg læring 

Bjørkvold og Karlsen ønsker å styrke lærarutdanninga ved OsloMet gjennom auka søkjelys på kroppsleg læring. Dei er i full sving med eit nytt forskingsprosjekt der dei skal undersøke verdien av kroppsleg læring som ei integrert fagovergripande tilnærming til læring i grunnskolelærarutdanninga.  

Studenthistorier

De to studentene Annette og Emilie sitter foran en grønn busk og holder nabospillet
Annette og Emilie vil lære elevene svensk og dansk

Det er stadig lavere forståelse mellom svensk, dansk og norsk språk, særlig blant yngre folk. Det ville to lærerstudenter gjøre noe med.

Lærerstudent Linda i en av bygningene på campus.
– Jeg ønsker å bli en trygg rollemodell for elevene

Hvordan skaper du et trygt klassemiljø og sikrer at elevene er motiverte for læring? Etter fem år på universitetet er Linda klar for utfordringene hun kan møte på i klasserommet.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.

Portrettbilde av Ida som sitter inne i en lekestue.
Gjennom studiet i skolerettet utdanningsvitenskap blir Ida mer trygg i lærerrollen

Ida Neuenkirchen hadde lyst til å ta mer utdanning for å bli tryggere i lærerrollen.