Norwegian version
Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen

Fields of study

Academic disciplines

Psychology   Developmental psychology

Subject areas

Children   Development Psychology   Youth   Cultural psychology   Gender and women perspectives   Intersectionality   Social participation

Research projects

Scientific publications

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education .

Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Veier "framover": Forhandlinger og meningsskaping blant jenter og gutter i en skolesammenheng. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Ed.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. kapittel 3. p. 57-78. Universitetsforlaget.

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Barn og barndom i velferdsstaten. Analysestrategier i forskning og profesjonell praksis. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Ed.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 7. p. 161-182. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

Aadnanes, Margrete; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Young people and young adults’ experiences with child abuse and maltreatment: Meaning making, conceptualizations, and dealing with violence. Qualitative Social Work . Vol. 17.

Fallang, Bjørg; Øien, Ingvil; Østensjø, Sigrid; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Micro-processes in social and learning activities at school generate exclusions for children with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 19.
http://www.tandfonline.com/eprint/GSsYHXehXPgnDeJf...

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Exploring children's everyday life: An examination of professional practices. Nordic Psychology . Vol. 67.

Gulbrandsen, Liv Mette; Fallang, Bjørg; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2014). Barns deltakelse og profesjonell praksis: fra oppskrifter til utforskende spørsmål?. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 9. p. 203-211. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil; Opsahl, Kari (2014). Utforskende framgangsmåter i forskning og profesjonell praksis. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 4. p. 75-99. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Seim, Sissel; Østensjø, Sigrid (2014). Teoretiske perspektiver og begreper. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. kap. 2. p. 37-55. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Østensjø, Sigrid; Seim, Sissel (2014). Barn og profesjonsutøvere: et samarbeidsprosjekt. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. kapittel 1. p. 20-36. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. ISBN: 978-82-15-02354-0. 231 p. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Being a Child, Coming of Age: Exploring Processes of Growing Up. Hedegaard, Mariane; Aronsson, Karin; Højholt, Charlotte; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Ed.). Children, Childhood and Everyday Life: Children's Perspectives. Kap. 1. p. 3-20. Information Age Publishing.

Gulbrandsen, Liv Mette; Seim, Sissel; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid. Sosiologi i dag . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/1606

Gulbrandsen, Liv Mette; Østereng, Marita (2011). Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere : en arena for konstituering og formidling av norskhet. Sosiologi i dag . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/1017

Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Annerledeshet og barns deltakelse - deling og mening. Engebretsen, Eivind; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia; Kristeva, Julia (Ed.). Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Kap. 10. p. 179-194. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Liv Mette (2008). Utforskende samtaler med unge mennesker og foreldrene deres. Bø, Bente Puntervold; Olsen, Bennedichte C. R. (Ed.). Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. Kap. 12. p. 243-267. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Fra småjenter til ungjenter heteroseksualitet som normativ utviklingsretning. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Barn, oppvekst og utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 1. p. 13-49. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Urie Bronfenbrenner: En økologisk utviklingsmodell. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 2. p. 50-71. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Kulturpsykologiske tilnærminger til barns utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 9. p. 247-271. Universitetsforlaget.

Hundeide, Karsten; Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Jean Piaget: En konstruktivistisk teori om barns utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Ed.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. kapittel 7. p. 202-225. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. ISBN: 978-82-15-00950-6. 371 p. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2003). Peer relations as arenas for gender constructions among young teenagers. Pedagogy, Culture & Society . Vol. 11.

Gulbrandsen, Liv Mette (2002). Storbyjenter. Thorsen, Kirsten; Toverud, Ruth (Ed.). Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. Kap. 6. p. 103-127. Universitetsforlaget.

Toverud, Ruth; Thorsen, Kirsten; Gulbrandsen, Liv Mette; Andenæs, Agnes; Hjort, Haldis; Jensen, Tine Kristin; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2002). Kulturpsykologi - utgangspunkt, mål og framkomstmidler. Toverud, Ruth; Thorsen, Kirsten (Ed.). Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. 2. p. 17-34. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2000). Samspill mellom barn som kjønnsskapte og kjønnskapende prosesser. Et analytisk perspektiv. Haavind, Hanne (Ed.). Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Kap.7. p. 260-286. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Liv Mette (2000). Likestilling? Utvikling, omsorg og forsørgelse i familier med et funksjonshemmet barn. Romøren, Tor Inge (Ed.). Usynlighetskappen - levekår for funksjonshemmede. kapittel. p. 125-150. Akribe Forlag.

Gulbrandsen, Liv Mette (1998). I barns dagligliv. En kulturpsykologisk studie av jenter og gutters utvikling. ISBN: 82-00-12823-7. 260 p. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (1994). Blant hester og gorillaer i skolegården: Utvikling i en kjønnet kultur. Psyke & Logos .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete