English version
Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Psykologi   Utviklingspsykologi

Emner

Barn   Utviklingspsykologi   Ungdom   Kulturpsykologi   Kjønn og kvinneperspektiver   Interseksjonalitet   Sosial deltakelse

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education .

Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Veier "framover": Forhandlinger og meningsskaping blant jenter og gutter i en skolesammenheng. Jansen, Anne; Andenæs, Agnes (Red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. kapittel 3. s. 57-78. Universitetsforlaget.

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2019). Barn og barndom i velferdsstaten. Analysestrategier i forskning og profesjonell praksis. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. Kapittel 7. s. 161-182. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

Aadnanes, Margrete; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Young people and young adults’ experiences with child abuse and maltreatment: Meaning making, conceptualizations, and dealing with violence. Qualitative Social Work . Vol. 17.

Fallang, Bjørg; Øien, Ingvil; Østensjø, Sigrid; Gulbrandsen, Liv Mette (2017). Micro-processes in social and learning activities at school generate exclusions for children with disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research . Vol. 19.
http://www.tandfonline.com/eprint/GSsYHXehXPgnDeJf...

Ulvik, Oddbjørg Skjær; Gulbrandsen, Liv Mette (2015). Exploring children's everyday life: An examination of professional practices. Nordic Psychology . Vol. 67.

Gulbrandsen, Liv Mette; Fallang, Bjørg; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2014). Barns deltakelse og profesjonell praksis: fra oppskrifter til utforskende spørsmål?. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 9. s. 203-211. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil; Opsahl, Kari (2014). Utforskende framgangsmåter i forskning og profesjonell praksis. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kap. 4. s. 75-99. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Seim, Sissel; Østensjø, Sigrid (2014). Teoretiske perspektiver og begreper. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. kap. 2. s. 37-55. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette; Østensjø, Sigrid; Seim, Sissel (2014). Barn og profesjonsutøvere: et samarbeidsprosjekt. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. kapittel 1. s. 20-36. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2014). Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. ISBN: 978-82-15-02354-0. 231 s. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2012). Being a Child, Coming of Age: Exploring Processes of Growing Up. Hedegaard, Mariane; Aronsson, Karin; Højholt, Charlotte; Ulvik, Oddbjørg Skjær (Red.). Children, Childhood and Everyday Life: Children's Perspectives. Kap. 1. s. 3-20. Information Age Publishing.

Gulbrandsen, Liv Mette; Seim, Sissel; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid. Sosiologi i dag . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/10642/1606

Gulbrandsen, Liv Mette; Østereng, Marita (2011). Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere : en arena for konstituering og formidling av norskhet. Sosiologi i dag . Vol. 41.
http://hdl.handle.net/10642/1017

Gulbrandsen, Liv Mette (2010). Annerledeshet og barns deltakelse - deling og mening. Engebretsen, Eivind; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia; Kristeva, Julia (Red.). Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Kap. 10. s. 179-194. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Liv Mette (2008). Utforskende samtaler med unge mennesker og foreldrene deres. Bø, Bente Puntervold; Olsen, Bennedichte C. R. (Red.). Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. Kap. 12. s. 243-267. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Fra småjenter til ungjenter heteroseksualitet som normativ utviklingsretning. Tidsskrift for kjønnsforskning .

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Barn, oppvekst og utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 1. s. 13-49. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Urie Bronfenbrenner: En økologisk utviklingsmodell. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 2. s. 50-71. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Kulturpsykologiske tilnærminger til barns utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Kapittel 9. s. 247-271. Universitetsforlaget.

Hundeide, Karsten; Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Jean Piaget: En konstruktivistisk teori om barns utvikling. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. kapittel 7. s. 202-225. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2006). Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. ISBN: 978-82-15-00950-6. 371 s. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2003). Peer relations as arenas for gender constructions among young teenagers. Pedagogy, Culture & Society . Vol. 11.

Gulbrandsen, Liv Mette (2002). Storbyjenter. Thorsen, Kirsten; Toverud, Ruth (Red.). Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. Kap. 6. s. 103-127. Universitetsforlaget.

Toverud, Ruth; Thorsen, Kirsten; Gulbrandsen, Liv Mette; Andenæs, Agnes; Hjort, Haldis; Jensen, Tine Kristin; Ulvik, Oddbjørg Skjær (2002). Kulturpsykologi - utgangspunkt, mål og framkomstmidler. Toverud, Ruth; Thorsen, Kirsten (Red.). Kulturpsykologi. Bevegelser i livsløp. 2. s. 17-34. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (2000). Samspill mellom barn som kjønnsskapte og kjønnskapende prosesser. Et analytisk perspektiv. Haavind, Hanne (Red.). Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Kap.7. s. 260-286. Gyldendal Akademisk.

Gulbrandsen, Liv Mette (2000). Likestilling? Utvikling, omsorg og forsørgelse i familier med et funksjonshemmet barn. Romøren, Tor Inge (Red.). Usynlighetskappen - levekår for funksjonshemmede. kapittel. s. 125-150. Akribe Forlag.

Gulbrandsen, Liv Mette (1998). I barns dagligliv. En kulturpsykologisk studie av jenter og gutters utvikling. ISBN: 82-00-12823-7. 260 s. Universitetsforlaget.

Gulbrandsen, Liv Mette (1994). Blant hester og gorillaer i skolegården: Utvikling i en kjønnet kultur. Psyke & Logos .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig