Norwegian version
Per Arne Tufte

Per Arne Tufte

Scientific publications

Tufte, Per Arne (2020). Kausalitet i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Ed.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Kapittel 1. p. 24-54. Gyldendal Akademisk.

Muri, Karianne; Tufte, Per Arne; Coleman, Grahame J.; Moe, Randi Oppermann (2020). Exploring work-related characteristics as predictors of Norwegian sheep farmer's affective job satisfaction. Sociologia Ruralis . Vol. 60.
https://hdl.handle.net/11250/2676918

Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (2020). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. ISBN: 9788205518377. 363 p. Gyldendal Akademisk.

Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Schakenda, Vibeke; Tufte, Per Arne; Møller, Hanne; Olsen, Nina Veflen; Skaret, Josefine (2017). Environmental profile, packaging intensity and food waste generation for three types of dinner meals. Journal of Cleaner Production . Vol. 142.

Tufte, Per Arne (2015). Some Remarks on Effect Studies of Physician Dissatisfaction. Professions and Professionalism . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10642/2704

Tufte, Per Arne (2015). Profesjonalisering av økonomisk rådgivning i Nav?. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/10642/2975

Jessen, Jorunn Theresia; Tufte, Per Arne (2014). Discretionary decision-making in a changing context of activation policies and welfare reforms. Journal of Social Policy . Vol. 43.
http://hdl.handle.net/10642/1970

Tufte, Per Arne (2013). Å studere sosiale årsakssammenhenger. Sosiologi i dag . Vol. 43.
http://hdl.handle.net/10642/1692

Tufte, Per Arne (2013). Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 54.
http://www.idunn.no/ts/tfs/2013/03/forstaaelser_av...

Tufte, Per Arne (2013). Risky professions? Risk of disability in professions in Norway. 22 p. Professions and Professionalism . Vol. 3.

Terum, Lars Inge; Tufte, Per Arne; Jessen, Jorunn Theresia (2012). Arbeidslinja og sosialarbeiderne. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Ed.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 4. p. 79-95. Universitetsforlaget.

Bringedal, Berit; Tufte, Per Arne (2012). Social and diagnostic inequality in health. Scandinavian Journal of Public Health . Vol. 40.

Muri, Karianne; Tufte, Per Arne; Skjerve, Eystein; Valle, Paul Steinar (2012). Human-animal relationships in the Norwegian dairy goat industry: attitudes and empathy towards goats (Part I). Animal Welfare . Vol. 21.

Poppe, Christian; Tufte, Per Arne; Borgen, Svein Ole (2011). Hjelper det å dulte til dem som snublet? Et atferdsøkonomisk perspektiv på tilgangen av kreditt til utsatte låntagere. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 52.

Tufte, Per Arne (2011). Hvordan forklare samfunnsfenomener? Årsaksforklaringer og formålsforklaringer i samfunnsforskning. Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria (Ed.). Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Kapittel. p. 136-156. Universitetsforlaget.

Tufte, Per Arne (2011). Kvantitativ metode. Fangen, Katrine; Sellerberg, Ann Mari (Ed.). Mange ulike metoder. Kapittel 4. p. 71-99. Gyldendal Akademisk.

Loraas, Liv-Marie Eilertsen; Nøkleby, Kristin; Risdal, Gro Heie; Tufte, Per Arne (2011). Motivasjon og læringsutbytte ved Power Point-forelesninger. Bjørke, Gerd (Ed.). HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. Tema I. p. 19-25. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Lyngstad, Torkild Hovde; Noack, Turid; Tufte, Per Arne (2011). Pooling of Economic Resources: A Comparison of Norwegian Married and Cohabiting Couples. European Sociological Review . Vol. 27.

Tufte, Per Arne (2010). Kritik der Analytischen Soziologie. Zur Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden zur Erklärung durch Mechanismen. Kron, Thomas; Grund, Thomas (Ed.). Die Analytische Soziologie in der Diskussion. Methodologie. p. 225-242. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Tufte, Per Arne; Lyngstad, Torkild Hovde; Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Agentbasert modellering - en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Tufte, Per Arne (2009). Kommentarer til Dag Østerbergs bemerkninger om Peter Hedströms "Dissecting the Social". Sosiologisk Årbok .

Tufte, Per Arne (2005). Gjeldsordning som fortjent? Oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning. Tidsskrift for velferdsforskning . Vol. 8.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete