English version
Thomas Eri

Thomas Eri

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Flerkulturell pedagogikk   Tverrfaglig samarbeid   Kulturpsykologi   Kritisk pedagogikk   Sosiokulturell teori   Interaksjonsanalyse   Læring og undervisning   Kulturhistorisk virksomhetsteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eri, Thomas ; Aas, Marit (2020). Aktivitetsteori som tenkeredskap i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. s. 133-161. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121.ch5

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2019). Kvalifisering for læreres yrkespraksis. Casebasert dialogseminar som strategi for å løfte grunnskolens klasserom inn i teoriundervisningen. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 241-267. Universitetsforlaget.

Eri, Thomas ; Michelet, Simon (2018). Mangfold og spenninger i lærerens praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Christensen, Hanne (Red.). Jeg er lærer. s. 175-190. Fagbokforlaget.

Eri, Thomas ; Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. 17 s. Educational Action Research. Vol. 25.
https://doi.org/10.1080/09650792.2016.1147366

Eri, Thomas (2017). A multilingual book café at the school library: Contradictions between literacy discourses. Pihl, Joron; Kooij, Kristin Skinstad van der; Carlsten, Tone Cecilie (Red.). Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. s. 103-119. Brill|Sense.
https://doi.org/10.1007/978-94-6300-899-0_8

Michelet, Simon; Eri, Thomas (2016). Casebasert dialogseminar - Studentkultur, læring og danning i grunnskolelærerutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2016-03-02

Eri, Thomas (2014). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer. Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (Red.). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. s. 133-135. Arbeidsforskningsinstituttet.
http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/Delrappor

Eri, Thomas (2012). The best way to conduct intervention research: methodological considerations. Quality & Quantity: International Journal of Methodology. Vol. 47.
https://doi.org/10.1007/s11135-012-9664-9Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig