Kompetansesenter for yrkesfag

OsloMet har det største yrkesfaglige og yrkespedagogiske miljøet i Norden. Senteret skal bidra til vekst og fornying av arbeid og læring på arbeidsplassen, og til utvikling av framtidsrettet kompetanse.

 • Hva er kompetansesenteret for yrkesfag?

  Kompetansesenteret skal være et miljø der studenter, bedrifter og arbeidsliv kan få nødvendig kompetanseutvikling innen det yrkesfaglige feltet.

  Bakgrunn

  Det er et stort behov for yrkesfaglig kompetanse i arbeidslivet. Det er også et stort behov for mer kunnskap og mer forskningsbasert kunnskap om hvordan utfordringer i fag- og yrkesopplæringen og læring i arbeidslivet kan møtes.

  Et kompetansesenter for yrkesfag skal utvikle godt samarbeid med videregående skoler, andre høgskoler/universitet og arbeidsliv om relevant etter- og videreutdanning. Kompetansesenteret utvikles i et tett samarbeid mellom OsloMet og samarbeidspartnerne. Samarbeidet inkluderer utvikling av forskningsprosjekter på yrkesfagfeltet.

  Formål

  Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode elektrikere, helsefagarbeidere eller tømrere. De tar ansvar og deltar i innovasjonsarbeid, viser helhetsforståelse og utøver ledelse.

  KSY skal bidra til vekst og fornying av arbeid og læring på arbeidsplassen. Kompetansesenteret skal bidra til utvikling av framtidsrettet kompetanse i tråd med kompetansebegrepet for moderne fagfornying:

  «Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning»

  Kompetansesenteret skal:

  • arbeide for anerkjennelse av yrkesfaglig kompetanse både i forhold til arbeid og utdanning
  • bidra til å bygge et sterkt nasjonalt yrkesfaglig miljø
  • gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter, bidra til økt kvalitet i yrkesfag
  • være den ledende samarbeidspartneren for kompetanseutvikling, fagutvikling og forskning
  • bidra til utvikling av et nasjonalt nettverk for yrkesfaglig kompetanse og desentralisert yrkesfaglig kompetanseutvikling
  Om oss

  Vi er det største yrkesfaglige og yrkespedagogiske miljøet i Norden. Tverrfaglig/flerfaglig kompetanse gir ulike perspektiver på yrkesutøvelse og yrkesopplæring. Fagekspertise fra hele instituttet involveres i virksomheten ved kompetansesenteret etter behov.

  Vår styrke omhandler blant annet kompetanseutvikling og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til:

  • yrkesutøvelse
  • fag- og yrkesopplæring
  • livslang læring
  • realkompetansevurdering
  • ledelse av utviklings- og endringsprosesser
  • medarbeiderdrevet innovasjon/innovasjon på arbeidsplassen
  • kjønn og mangfold
  • prosjektledelse og organisasjonsutvikling
 • Slik arbeider vi

  Vi samarbeider med skoler og arbeidsliv om kompetanseutvikling, forskning og utvikling. Arbeidsformene våre preges av at vi sammen med våre partnere legger til rette for ønsket endring og kompetanseutvikling.

  Vi arbeider med skreddersøm hvor endring og utvikling av kunnskap og kompetanse tilpasses det enkelte fag, yrke og/eller arbeidsplass. Arbeidsformen går som en rød tråd gjennom kompetansesenterets virksomhet. Arbeidsformene innbefatter direkte involvering, praksisnærhet og dialog.

  Erfaring har lært oss at et lyttende og likeverdig samarbeid fra begynnelse til slutt, gir gode resultater.

  Kompetansesenteret for yrkesfag skal bidra til vekst og fornying av arbeid og læring i skole og arbeidsliv. 

  Målgrupper

  Skole

  • Videregående skole (yrkesfaglærere og fellesfaglærere)
  • Fagskoler
  • Voksenopplæring
  • Grunnskole
  • Karriereveiledere

  Arbeidsliv

  • Ledere og ansatte i bedrifter/virksomheter
  • Instruktører og faglige ledere (m.fl.)
  • Opplæringskontor
  • Parter i arbeidslivet

  Myndigheter

  • Utdanningsdirektoratet
  • Kompetanse Norge
  • Fylkeskommuner/skoleeiere
  Forskning og høyere utdanning
  • Forskningsinstitutter
  • UH-sektor
  • Internasjonal forskning
 • Webinarer og fagdager

  Fagfornyelsen for yrkesfag

  Hva kjennetegner de nye læreplanene og hvordan kan man jobbe med fagfornyelsen på egen skole? Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling webinarer, nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis.

  Fagdag for restaurant og matfag 2021

  Webinarer om fagfornyelsen i fag- og yrkesopplæringen 2020

 • Referansegruppe

  Følgende personer sitter i referansegruppa for kompetansesenteret.

  • Sidsel Øiestad Grande, OsloMet (leder)
  • Ronny Sannerud, OsloMet (prosjektleder forprosjekt)
  • Thor Gunnar Karterud, Ås videregående skole
  • Erik Heier, Skoleeier, Akershus fylkeskommune
  • Kristian Ilner, NHO
  • Kari Hoff Okstad, Spekter
  • Benedicte Sterner, LO
  • Tonje Thorbjørnsen, Fagforbundet
  • Astrid Sund, Utdanningsforbundet
  • Chris Holstad, Skoleeiernes Landsforbund
  • Madeleine Fallang, Elevorganisasjonen
  • Arfinn Gilberg, masterstudent, studentrepresentant
  • Kari Nordhagen, rektor, Fagskolen Innlandet
  • Torgeir Nyen, Forskningsinstitutt
  • Terje Tidemann, Opplæringskontor
  • Hilde Bergh, Oslo håndverkerforening
  • Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Hans Otto Ringereide, Universitetet i Agder

  Rønnaug H. Lyckander fra OsloMet er sekretær for referansegruppa. 

 • Kontakt oss

   Laster inn ...