Empowerment og helsefremmende arbeid, master i helsevitenskap

Masterprogram

Er du opptatt av brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester? Dette masterstudiet er tverrfaglig, og gjør deg kvalifisert for spennende stillinger innen pasientarbeid, administrasjon og ledelse, og forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag, folkehelse eller idrettsfag.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  2,82

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6258

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid er et tverrfaglig studium. Det settes fokus på befolkning, fagpersonell og brukere/pasienter i helse-, sosial- og velferdstjenestene, og tilstøtende fagområder. Gjennom studiet får du kompetanse til å utvikle og legge til rette for økt samhandling og brukermedvirkning.

  Omfordeling av makt, medvirkning og anerkjennelse av brukeres kompetanse er sentrale temaer i studiet. Du lærer hvordan økt samhandling på individ-, gruppe- og samfunnsnivå kan gi ulike konsekvenser for fagpersoners funksjon i tjenesten og i møte med brukere.

  Du lærer om helsefremming på individ- og gruppenivå innen ulike tjenester og tjenestenivåer. Studiet gir kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud og trekke brukerkunnskap inn i pasient/bruker- og pårørendeopplæring. Tverrprofesjonelt samarbeid og betydningen av å være endringsagent på ulike arenaer når det gjelder helsefremming vektlegges.

  Veiledning er en metode innen helsepedagogikk og kan i tillegg velges som valgfritt emne i studiet. Du får økt forståelse for veiledning som begrep, og videreutvikler din egen veiledningskompetanse gjennom praktiske øvelser på individ- og gruppenivå.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:

  • begreper, modeller og teorier innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • helsepedagogiske tilbud, modeller og tiltak
  • vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder
  • nasjonal og internasjonal forskning innen fagområdet

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • bruke ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • analysere problemstillinger innen fagområdene folkehelse, empowerment og helsefremmende arbeid
  • gjennomføre forskning og utviklingsarbeid
  • planlegge, gjennomføre og evaluere helsepedagogiske tilbud
  • forstå betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid og av å være endringsagent på ulike arenaer når det gjelder helsefremming
  • analysere tiltak på individ- og gruppenivå
  • bruke relevante veiledningsmetoder basert på forutsetninger og behov hos ulike målgrupper
  • veilede på individ- og gruppenivå
  • kritisk vurdere egen veiledning

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering. Se punktet "studiets oppbygging" for mer informasjon.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer. Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser, seminarer og forelesninger kan også være digitale. Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet. Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Undervisning i fellesemnene kan foregå ved begge studiesteder.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som?

  Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid gir deg mulighet til en spennende og utfordrende karriere.
  Studiet bevisstgjør og dyktiggjør deg som fagperson i direkte eller indirekte arbeid med fagfolk og brukere, for eksempel i pasientarbeid, undervisning og veiledning, innen administrasjon og ledelse eller i forsknings- og utviklingsarbeid.

  Du vil tilegne deg kompetanse til å sette i gang og gjennomføre egne forskningsprosjekter og hvis du ønsker det, kan du etter endt studium fortsette en akademisk karriere på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

  Forskerlinjen i helsevitenskap er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Ung kvinne i hvit skjorte med navneskilt snakker og ler mot en eldre kvinne i vanlige klær.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap. Blant spesialiseringene er ernæringskompetanse for helsepersonell, rehabilitering og psykisk helsearbeid.