Tre studenter sitter i studenthuset og jobber. De har bøker og en mac.

Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, master i helsevitenskap

Masterprogram

Vil du jobbe med forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innenfor kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)? Da kan denne spesialiseringen ved masterstudiet i helsevitenskap være noe for deg.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Nytt opptakskrav fra 2023: Bachelorgrad eller tilsvarende som gir yrkestittel sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved forrige opptak

  3,2

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Du må velge ønsket spesialisering når du søker om opptak til masterstudiet i helsevitenskap.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  • 1. mars

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 6259

  Bruk studiekode 215 6073 dersom du søker direkte opptak til 3. studieår. Dette er et tilbud til deg som tidligere har fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan av 2005.

  Les mer om innpassing av videreutdanning i psykisk helsearbeid og direkte opptak til 3. studieår

  Søke på enkeltemne?

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

 • Hva lærer du?

  Spesialiseringen lærer deg å kommunisere og samhandle med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer.

  Når du har fullført utdanningen, skal du kunne legge til rette for relasjoner som gir hjelp og støtte. I tillegg lærer du å bidra, koordinere og lede tverrfaglige tjenester. 

  Utdanningen gir deg forståelse for hvordan individuelle psykiske helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer inngår i en samfunnsmessig kontekst. I tillegg lærer du å samarbeide i den komplekse livssituasjonen som mange mennesker lever i. Gjennom arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå lærer du hvordan du bidrar til økt livskvalitet og bedring.

  Gjennom studiet lærer du å tilnærme deg enkeltmennesker, familier og nettverk gjennom å vektlegge livssituasjonene, opplevelsene og ressursene deres. I tillegg lærer du å ivareta enkeltmenneskers språklige og kulturelle bakgrunn.

  Etter endt utdanning kan du bidra i tjenesteutvikling, planarbeid og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser. I tillegg kan du sette deg inn i forskning innen fagfeltene. Du lærer også å ta selvstendige faglige vurderinger og beslutninger sammen med den det i hovedsak gjelder, samt personens familie, nettverk og andre involverte i helse-, sosial- og velferdstjenester. 

  Spesialiseringen lærer deg å ivareta menneskerettigheter og god etisk praksis. Du lærer også hvordan du kan bidra til deltagelse og utviklingsmuligheter i samfunnet. I tillegg skal du kunne fremme god psykisk og fysisk helse for mennesker med psykisk helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer. 

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Ny emneoversikt for kull 2023 kommer i starten av januar.

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester

  2. studieår

  3. semester

  4. studieår

  7. semester
  8. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom studiet vil du følge flere fellesemner som gjelder for alle spesialiseringene i master i helsevitenskap. I tillegg skal du fordype deg innen din valgte spesialisering. Se punktet "studiets oppbygging" for mer informasjon.

  Gjennom studiet benyttes flere varierte og studentaktive læringsformer. Forelesninger blir som regel benyttet for å introdusere nytt fagstoff. I seminarundervisning er det fokus på dialog og diskusjon mellom faglærere og studenter.

  Du vil i løpet av studiet bruke flere former for digitale læringsressurser, seminarer og forelesninger kan også være digitale. Skriftlige oppgaver, veiledning og oppøving i ferdigheter i akademisk skriving står sentralt i alle deler av studiet. Du må være forberedte på høy grad av egenaktivitet og selvstudier som innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med medstudenter.

  Undervisning i fellesemnene kan foregå ved begge studiesteder.

  Praksis inngår i spesialiseringen.

 • Hva koster det?

 • Praksis

  I utdanningen er det seks ukers praksis innen psykisk helse-, rus- eller avhengighetsarbeid.

  Gjennom praksisstudiene får du relevant erfaring med aktuelle målgrupper og problemstillinger innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

  Praksis knyttes til læringsutbyttene og bidrar til å utvikle studentens praktiske, analytiske og kritiske kompetanse.

  Praksis er veiledet og inneholder ferdighetstrening og veiledningsgrupper.

 • Utveksling

  OsloMet har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitusjoner i flere land. For interesserte studenter vil det bli tilrettelagt for å ta emner utenlands.

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Du er kanskje også interessert i disse?

Studenthistorier

Ung kvinne i hvit skjorte med navneskilt snakker og ler mot en eldre kvinne i vanlige klær.
Om master i helsevitenskap

OsloMet tilbyr mastergrad i helsevitenskap. Blant spesialiseringene er ernæringskompetanse for helsepersonell, rehabilitering og psykisk helsearbeid.