Tre studenter sitter og jobber sammen med lærebøker og en laptop foran seg. Foto: OsloMet / Benjamin A. Ward

Samfunnsernæring

Masterprogram

Hva er sammenhengen mellom matvaner, ernæring og helse i et samfunnsperspektiv? Masterstudiet gir svar og kvalifiserer deg for folkehelsearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for master i samfunnsernæring (student.oslomet.no). 
   

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i fag/emner av minimum 60 studiepoengs omfang innenfor mat- og ernæringsfag og minimum 20 studiepoeng innenfor mat- og ernæringsrelaterte emner (helse-, idretts- eller naturfaglige emner).

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  Gjennom masterstudiet i samfunnsernæring opparbeider du deg kunnskap om helsefremmende og forebyggende helsearbeid, og lærer hvilke strategier og tiltak som bidrar til å fremme sunt kosthold. Du lærer deg å vurdere utbredelse, årsaker og konsekvenser av helse- og ernæringsutfordringer, og kan foreslå tiltak og råd om helsefremmende kosthold tilpasset ulike befolkningsgrupper.

  Du vil også utforske hvordan informasjon om mat, ernæring og helse kommuniseres til ulike befolkningsgrupper, via ulike kanaler og på ulike arenaer som skole og arbeidsliv. Du lærer deg å utforme og formidle budskap til ulike målgrupper, samt å evaluere folks eksponering for helseinformasjon og hvordan denne blir oppfattet.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:
  • hva som er de viktigste mat- og ernæringsrelaterte utfordringene på globalt og nasjonalt nivå
  • prosesser og aktører som påvirker mat-, helse- og ernæringssituasjonen på ulike nivåer i ulike grupper
  • vurderingene som ligger til grunn for kostholds- og ernæringsanbefalinger
  • sammenhengen mellom matproduksjon, matforbruk og bærekraftighet
  • teorier, modeller og strategier for forebyggende og helsefremmende tiltak
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:
  • analysere sosiale og kulturelle faktorer som påvirker sammenhenger mellom mat, identitet, kultur, omsorg og helse
  • bruke relevante teorier, modeller og strategier for forebyggende og helsefremmende tiltak
  • drøfte litteratur som belyser sammenhenger mellom mat, ernæring, helse og samfunnsforhold
  • analysere og forholde deg kritisk til vitenskapelig litteratur og data om helse og ernæring

  Som ferdigutdannet kan du bruke dine kunnskaper og ferdigheter til å iverksette forebyggende og helsefremmende tiltak med fokus på mat og ernæring, og kan kommunisere dette til målgrupper med ulike forutsetninger.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet i samfunnsernæring gjennomføres på heltid over to år.

  1. semester består av to obligatoriske emner.

  2. semester består av to obligatoriske emner og to valgfrie spesialiseringsemner.

  3. og 4. semester bruker du på å skrive masteroppgaven.

  Ansvar for egen læring, problemorientering, medbestemmelse og samarbeid er sentralt i undervisningen. Gjennom studiet blir det brukt ulike arbeids- og undervisningsformer

  • Forelesninger
  • Problembaserte gruppeaktiviteter
  • Rollespill
  • Seminarer
  • Selvstudier

  Skriving av rapporter, litteraturstudier, oppgaver og faglige notater er en viktig del av læringsprosessen. Underveis i studiet har du arbeidskrav i form av obligatorisk tilstedeværelse, muntlige framlegg og skriftlige arbeider.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
  Valgemne 1
  Valgemne 2
  2. semester

  2. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Utveksling

  Du kan ta emner ved læresteder i utlandet som del av mastergraden. Det er særlig aktuelt å arbeide med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitutter der det er etablert samarbeid.

  Studentutveksling vil fortrinnsvis legges til masteroppgaveåret 3. og 4. semester. 

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? 
  Forskerlinjen er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

  Forskerlinje i helsevitenskap

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer deg for folkehelsearbeid lokalt, nasjonalt eller andre steder i verden.

  Hovedmålet med utdanningen er å sette deg i stand til å fremme et sunt kosthold tilpasset ulike grupper. Masterstudiet har et spesielt fokus på strategier og tiltak som kan bidra til å forebygge ernæringsrelaterte helseproblemer i samfunnet.

  Aktuelle oppgaver kan være knyttet til behovsanalyser, strategiutvikling, prosjektdeltakelse/-ledelse og evalueringsoppgaver innenfor offentlig sektor, industri eller næringsliv. Videre kvalifiserer studiet til opplæring og opplysningsarbeid innenfor fagområdet.

  Masterstudiet gir grunnlag for å delta i forskning og fagutvikling, og kvalifiserer for doktorgradsstudier.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema