Hvordan få elevene til å konsentrere seg i en tid full av distraksjoner?

De to studentene Annette og Emilie sitter foran en grønn busk og holder nabospillet

– Temaer som ADHD, konsentrasjonsvansker, skjermbruk og oppmerksomhetstyver blir stadig diskutert, og det finnes en del forskning på disse områdene, sier grunnskolelærer Eirin Groven Spjelkavik.

Hun forteller at hun lenge har vært interessert i spørsmål rundt konsentrasjonsevnen i dagens samfunn, og ønsket å fordype seg i dette i sin masteroppgave.

– Jeg fant derimot ikke tilstrekkelig forskning på temaet: hvordan kan lærere legge til rette for konsentrasjon i kunst og håndverk hos elever på mellomtrinnet? Her fant jeg et hull i forskningsfeltet som jeg kunne bidra til å fylle.

Eirin var i arbeidet med masteroppgaven opptatt av at det er vanlig å ha utfordringer knyttet til det å skulle konsentrere seg, uten at det trenger å bety at det ligger en diagnose i bunn. 

Her fant jeg et hull i forskningsfeltet som jeg kunne bidra til å fylle. – Eirin Groven Spjelkavik, tidligere grunnskolelærerstudent

Mange elever å forholde seg til

Da Eirin selv var ute i praksis som student ved grunnskolelærerutdanningen, så hun hvor utfordrende det var å lage god og tilrettelagt undervisning tilpasset hver enkelt elev. 

Klasserommet kan være fullt av distraksjoner. Ikke minst i kunst- og håndverkstimene, med det kreative kaoset disse innebærer av blyanter og tusjer, symaskiner, hammere og leire. 

Dessuten har kunst- og håndverkslærere mindre tid til å bli kjent med den enkelte eleven. 

– Kunst- og håndverkslærere underviser ofte i flere klasser og på flere trinn. Det er mange elever å forholde seg til, og det kan være utfordrende å bygge gode relasjoner til barn som jeg bare ser noen timer i uka, sier Eirin, som i dag jobber som lærer ved Slattum skole.

Lærerne savnet krav om fagkompetanse 

I masteroppgaven gjennomførte hun kvalitative intervjuer med to lærere og observasjoner i klasserom, som hun deretter kodet og analyserte. 

Funnene hennes viste at faglig kompetente lærere, gode verksteder og grupper med færre elever var viktige faktorer som påvirker elevenes konsentrasjon i kunst- og håndverksfaget. 

Portrett av Eirin Groven Spjelkavik inne på en kafé-

– Relasjonsbygging er viktig for å styrke konsentrasjon, motivasjon og holde interessen oppe hos elevene, sier Eirin. Hun skrev masteroppgave om hvordan lærere kan legge til rette for konsentrasjon i kunst og håndverk hos elever på mellomtrinnet. Foto: Solfrid Hartberg

Eirin skriver at en lærer med fagkompetanse i kunst og håndverk, sannsynligvis vil “ha lettere for å kunne bruke elevenes interesser og styrker inn i faget og gjøre det relevant og interessant for dem”. 

Per i dag er stilles det ikke krav om at lærere som skal undervise i kunst og håndverk har formell kompetanse i faget. Lærerne Eirin intervjuet, trakk fram dette som et savn. Med få lærere på skolen med fagkompetanse, blir det mer å gjøre for de som innehar denne kompetansen. Den ene læreren fikk for eksempel en større arbeidsbyrde med å bistå ufaglærte med å planlegge sin undervisning.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven har jeg i enda større grad blitt oppmerksom på hvor viktig det er med gode og trygge relasjoner til elevene. – Eirin Groven Spjelkavik

Gode relasjoner bidrar til konsentrasjon

Lærerne hun intervjuet, hadde erfaringer med at et relativt stort antall elever til stede i klasserommet gjorde det vanskelig å bygge relasjoner til den enkelte eleven. 

Hvis de hadde hatt mulighet til å kjenne enkeltelever bedre, hadde det vært lettere for lærerne å tilpasse oppgavene til elevenes mestringsnivå. Da kunne de i større grad lagt til rette for at elevene kan oppleve mestring og flyt, noe som igjen kan fremme elevenes konsentrasjon.

Eirin mener basert på dette at lærere som underviser i kunst- og håndverk bør sette tidlig i gang med å bygge relasjoner med elevene sine.

– Relasjonsbygging er viktig for å styrke konsentrasjon, motivasjon og holde interessen oppe hos elevene, sier hun.

Tilstand på rom og verksteder har betydning

Analysen hennes viste også at hva slags type rom og verksteder skolen har, kan ha mye å si for elevenes arbeidsevne og konsentrasjon. Noen ganger er det utfordringer med rommet som kan løses med enkle grep, som å få på plass gardiner foran et forstyrrende vindu. Mer grunnleggende mangler kan kreve større økonomiske investeringer. 

Mener kunst- og håndverksfaget bør ha høyere prioritet 

Eirin forteller at arbeidet med masteroppgaven har gitt henne en solid kompetanse som hun har med seg når hun lager undervisningsopplegg.  

– Jeg har fått innsikt i ulike måter å formidle på, virkningen for eksempel bruk av musikk i timen kan ha, og å lage individuelle avtaler med elevene etter behov. Gjennom arbeidet med masteroppgaven har jeg i enda større grad blitt oppmerksom på hvor viktig det er med gode og trygge relasjoner til elevene, forteller hun. 

En hånd som tegner med blyant, på bordet ligger flere tegneredskaper.

– Jeg har fått innsikt i ulike måter å formidle på, virkningen for eksempel bruk av musikk i timen kan ha, og å lage individuelle avtaler med elevene etter behov, sier Eirin. Her er hun selv i gang med en tegning. Foto: Solfrid Hartberg

Hun har også sett at noen av utfordringene med konsentrasjon må løftes til et mer overordnet nivå.

– Kunst og håndverksfaget bør ha høyere prioritet i dagens skole, og det er behov for å sette av flere ressurser til dette. Dette har blitt en viktig sak for meg.

– Tematikken i denne masteroppgaven er svært aktuell. Det har vært spennende, interessant og lærerikt å følge Eirin gjennom arbeidet med en forskningsbasert masteroppgave, sier førstelektor ved OsloMet Jeanette Helleberg Dybvik, som var Eirins veileder.

– Det finnes lite forskning på dette feltet, så Eirin har gjort et pionerarbeid her.

Referanse

Spjelkavik, Eirin Groven (2023): Kreativitetens konsentrasjon. En kvalitativ undersøkelse om hvordan lærere kan bidra til elevers konsentrasjon i kunst og håndverk. Masteroppgave, OsloMet.

Studenthistorier

De to studentene Annette og Emilie sitter foran en grønn busk og holder nabospillet
Annette og Emilie vil lære elevene svensk og dansk

Det er stadig lavere forståelse mellom svensk, dansk og norsk språk, særlig blant yngre folk. Det ville to lærerstudenter gjøre noe med.

Portrett av student Lotte Sjølie i gymsalen
– Dette burde alle lærarstudentar få prøve

Kan ein lære gjennom å danse og steike sveler? Absolutt, meiner studentar og undervisarar ved grunnskolelærarutdanninga.

Lærerstudent Linda i en av bygningene på campus.
– Jeg ønsker å bli en trygg rollemodell for elevene

Hvordan skaper du et trygt klassemiljø og sikrer at elevene er motiverte for læring? Etter fem år på universitetet er Linda klar for utfordringene hun kan møte på i klasserommet.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.