En masterstudent i teater og samfunn står på en scene mens hun løfter den ene armen. På en stor lerret bak henne er det håndskrevet tekst.

Teater og samfunn, studieretning i estetiske fag

Masterprogram

Vil du lære å bruke drama og teater i et anvendt perspektiv i ulike deler av samfunnet? Da er denne masteren noe for deg.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i praktiske eller teoretiske fag innen dans, drama, performance (scenekunst) eller teater
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6013.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Du velger å fordype deg i perspektiver fra dramapedagogikk og skole, dramaturgi, kreativ produksjon eller teater i det anvendte feltet.

  Studieretningen har et forsknings - og livsløpsperspektiv og åpnes opp mot ulike arbeidsfelt i samfunnet.

  Du vil lære å bruke praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante drama- og teaterfaglige problemstillinger i en aktuell samfunnsmessig kontekst.

  Du vil lære å koble teori til praktiske utøvende prosjekter hvor kompetanse innen dramaturgi, produksjon, bærekraft og prosesstenkning er viktige verktøy. Dette innebærer at du vil utvikle praksisprosjekter i kontakt med ulike aktører i og utenfor kunstfeltet.

  Diskusjoner rundt drama og teaterfeltets rolle og funksjon i samfunnet står sentralt. Du vil tilegne deg teoretisk og fagkritisk refleksjon, kompetanse i planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings – og utviklingsoppgaver (FOU-oppgaver), samt planlegging av kunstneriske og anvendte prosjekter.

  Kunnskap

  Du får denne kunnskapen:

  • kunnskap om sentrale teorier og kontemporære praksiser innen dramapedagogikk /dramaturgi /anvendt teater
  • inngående kunnskap i hvordan metoder fra dramapedagogikk/dramaturgi/anvendt teater kan brukes i møte med lokalsamfunn, i samarbeid med enkeltindivider og til å belyse samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet blant annet til identitet, mangfold, bærekraft og demokrati
  • avansert kunnskap om deltagelse, fasilitatorrollen og etiske problemstillinger knyttet til faget i praksis og teori

  Ferdigheter

  Du får disse ferdighetene:

  • kan anvende praktiske og teoretiske refleksjoner som utgangspunkt for å analysere relevante dramapedagogiske/dramaturgiske/teaterfaglige problemstillinger knyttet til fagets plass i et mangfoldig samfunn
  • kan analysere og forholde deg kritisk og redelig til ulike kilder og bruke disse til å strukturere og drøfte sentrale faglige problemstillinger knyttet til aktuelle sceniske praksiser
  • kan utvikle dramaturgiske prosesser og relevante strukturer for drama/teaterfaglige prosjekter

  Generell kompetanse

  Du får denne generelle kompetansen:

  • evne til selvstendig refleksjon i spennet mellom drama/dramaturgi/anvendt teater og sette dette i forhold til aktuelle samfunnsutfordringer i et bærekraftperspektiv
  • kan anvende dine kunnskaper og ferdigheter på innovative måter for å planlegge dramapedagogiske forløp, anvendte teaterprosjekter, dramaturgioppgaver eller formidling – og produsentoppdrag i ulike deler av samfunnet

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mote og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst- og designdidaktikk
  2. semester
  Teater og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst i samfunnet
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  Mote og samfunn
  4. semester
  Kunst- og designdidaktikk
  4. semester
  Teater og samfunn
  4. semester
  Kunst i samfunnet
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det første året vil du ha fellesemner og emner knyttet til din valgte studieretning. Det andre året vil du ha selvstendig masterarbeid.

  Det første vårsemesteret er et inn- og utvekslingssemester. Undervisningen foregår derfor på engelsk. Eksamensoppgaver kan leveres på norsk.

  Undervisningen består av

  • forelesninger
  • seminarer
  • gruppearbeid
  • workshops
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Du må også regne med utgifter til blant annet utstyr, materialer og programvare til eget praktisk-estetisk arbeid.

 • Hva kan du jobbe som?

  En mastergrad i estetiske fag kvalifiserer deg for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet.

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunstfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kunstfaglige, kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt.

  Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver.

  Studieretningen teater og samfunn kvalifiserer til arbeid med drama og teaterfaglige metoder og teorier i et bredt spekter av samfunnsområder som inkluderer scenekunst (fri scenekunst og institusjoner), skole og utdanning, helsefaglige sammenhenger, næringsliv og ledelse, interkulturelt arbeid, formidling m.m.

  Du vil kunne bruke dine kunnskaper og ferdigheter på innovative måter for å gjennomføre anvendte teaterprosjekter og formidlingsoppdrag i ulike deler av samfunnet.

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning.

 • Utveksling

  Utenlandsstudiet godkjennes som en del av det norske utdanningsløpet ditt etter tid-for-tid-prinsippet. Utenlandsstudium som del av masterstudiet må godkjennes av fakultetet. Du må sende søknad om utveksling til fakultetsadministrasjonen tidlig i studieløpet. 

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen design og estetiske fag.

Studenthistorier

Anna sitter på gulvet med maske og ser på en ball med briller
– Det er fascinerende å se hva masker gjør med oss

For Anna Renolen var det kjærlighet ved første blikk da hun ble kjent med maskespill på drama- og teaterkommunikasjon.

Fire unge kvinner står sammen i en formasjon. En person står bøyd forover og har en annen liggende på ryggen sin. To av kvinnene står på hver sin side av de to i midten og hjelper til å holde den personen som ligger oppå den andre. Alle fire smiler og ler.
Malin si masteroppgåve er ei gåvepakke til lærarar

Som ein del av masteroppgåva si, laga Malin Kathrine Vik eit ressurshefte spekka med dramapedagogiske opplegg.