Forskning ved KAI

En rekke prosjekter er tilknyttet Kompetansesenter for arbeidsinkludering, både direkte og indirekte. Her finner du en oversikt over alle prosjekter under KAI-paraplyen.

Forskning er en viktig del av KAIs arbeid og mandat. Forskningen innenfor KAI dekker et bredt felt, og fagpersoner som studerer eller underviser i tiltak og mekanismer for inkludering og ekskludering av arbeidslivet på makro – meso eller individnivå er relevante for KAI. Et viktig formål er å utvikle inkluderingskompetansen i norsk arbeidsliv. Hva er det virksomheter og støtteapparatet trenger av kunnskap for å øke arbeidsinkluderingen, hva er relevant kunnskap og hvordan kan den tas i bruk.

 • INTEGRATE

  INTEGRATE er et kjernemiljø ved OsloMet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Formålet med kjernemiljøet er å utvikle forskning om hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet og bygge et sterkt forskningsmiljø på dette feltet. INTEGRATE er knyttet til KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som OsloMet har skapt sammen med NAV.

  Medarbeidere: Eric Breit (SVA), Idunn Brekke (SVA), Espen Dahl (SAM), Sølvi Helseth (HF),  Ivar Lødemel (SAM), Ira Malmberg-Heimonen (SAM), Trond Petersen (UC Berkeley), Rolf Rønning (INN), Liv Johanne Solheim (INN), Øystein Spjelkavik (SVA) og Kjetil A. van der Wel (SAM).

  Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd.

  Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet (INN).

  Les mer på INTEGRATE sin nettside.

  Forskningsgruppeleder

   Laster inn ...
  • Transitions in rehabilitation: Biographical reconstruction, experiential knowledge and professional expertise

   Prosjektet skal studere rehabiliteringsprosessen til personer som har opplevd omfattende skader, slik de skadde opplever den, og belyse hvorvidt og hvordan de profesjonelles innsats og tverrfaglige og interorganisatoriske samhandling gjennom prosessen støtter opp under den enkeltes prosess.

   Prosjektleder: Tone Alm Andreassen (SPS).

   Prosjektmedarbeidere: Ole Kristian Håvold (SAM).

   Oppdragsgiver: Forskningsrådet.

   Samarbeidspartnere: Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Aalborg universitet (Danmark) og Regionhospitalet, Hammel Neurocenter (Danmark) og Hvidovre Hospital (Danmark).

   Prosjektperiode: Ikke annonsert.

    Laster inn ...
   • Har Motiverende Intervju effekt på raskere retur-til-arbeid hos sykemeldte med muskelskjelettsmerter? Et randomisert eksperiment innen NAV

    Hovedhensikten med dette prosjektet er å undersøke effekten av MI, gitt av NAV-veiledere, og Stratifisert Primærhelse-tilnærming, gitt av fysioterapeuter, i en randomisert kontrollert studie med tre armer, der kontrollgruppen får vanlig NAV praksis. Målet er å hjelpe sykemeldte med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager tilbake til arbeid så raskt som mulig.

    Dette prosjektet vil gi viktig kunnskap om effekten av dagens NAV praksis samt to nye lovende tilnærminger brukt av henholdsvis NAV-veiledere og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. Hvis de utprøvde tilnærmingene viser seg å ha effekt over vanlig NAV-praksis, vil metodene implementeres i utdanningsvirksomhet av NAV-veiledere og helsetjenestepersonell.

    Prosjektleder: Margreth Grotle.

    Prosjektmedarbeidere: Anne Therese Tveter, Britt-Elin Øiestad, Kjersti Storheim (ledere av arbeidspakker).

    Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd.

    Samarbeidspartnere: Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, NTNU og Keele University.

    Prosjektperiode: 2018 – 2022.

     Laster inn ...
    • HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

     Hensikten med HIRE er å bidra til bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne. Prosjektet vil belyse alle de viktigste trinnene i en ansettelse, fra vurdering av jobbsøknader til beslutning om en søker får jobben eller ikke. Prosjektet innebærer en sammenligning med tilsvarende forhold i Sverige og USA. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med berørte organisasjoner og virksomheter. NAVs arbeidslivssentre i Akershus og Rogaland og Unge funksjonshemmede vil ta aktivt del i prosjektgjennomføringen. LO, NHO og Spekter vil være del av prosjektets referansegruppe. Videre vil prosjektet inngå som del av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. KAI arbeider for å styrke koblingen mellom forskning, utdanning og praksis på feltet arbeidsinkludering.

     Prosjektleder: Bjørn Hvinden.

     Prosjektmedarbeidere: Janikke Solstad Vedeler (NOVA), Elisabeth Ugreninov (NOVA) og Idunn Brekke (NOVA).

     Oppdragsgiver: Norges Forskningsrådet.

     Samarbeidspartnere: Nord Universitet, Nordlandsforskning, Unge Funksjonshemmede, California State University, Stockholms Universitet, Syracuse University, NAV Akershus og NAV Rogaland.

     Prosjektperiode: 2018 – 2021

     • HIRE?

      Dette prosjektet skal bidra til å bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.

      Laster inn ...
     • Wellife

      Sosiale forhold, som inntekt, arbeid og familieressurser, har betydning for helse. Samtidig er helse viktig for deltakelse i samfunn og arbeidsliv. Disse sammenhengene utgjør nøkkelkomponenter i noen av våre viktigste samfunnsutfordringer i dag: For det første er den norske velferdsstatens økonomiske bærekraft avhengig av at tradisjonelt svakere grupper i arbeidsmarkedet inkluderes i arbeidslivet. Slike grupper omfatter personer med redusert helse, kort utdanning, innvandrere, kvinner og de eldste og de yngste i arbeidsmarkedet. For det andre anses arbeidsmarkedsintegrasjon av fattige og innvandrere å være et viktig verktøy for å unngå framveksten av «nye underklasser» som lever isolert fra arbeids- og samfunnsliv. For det tredje ser vi at inntektsulikheten og barnefattigdommen øker. Både manglende integrasjon og økt ulikhet antas å svekke oppslutningen om velferdsstaten. Hva som hemmer og fremmer yrkesdeltakelse berører dermed ikke bare velferdsstatens økonomiske bærekraft, men også dens normative bærekraft.  For det fjerde vet vi at de sosiale ulikhetene i helse har økt i Norge de siste tiårene. Helseulikhetene i Norge er ikke mindre enn de vi ser i europeiske land med langt mindre utbygde velferdsstater. Dette omtales i forskningslitteraturen som et nordisk paradoks (Mackenbach 2017). Å framskaffe ny kunnskap om årsakene til ulikhet i helse og arbeid under ulike velferdspolitiske betingelser og over livsløpet har dermed stor interesse, og er prosjektets hovedformål.

      Prosjektleder: Kjetil van der Wel (SAM).

      Prosjektmedarbeidere: Espen Dahl (SAM), Jon Ivar Elstad (SVA), Magne Bråthen (SAM) og Åsmund Hermansen (SAM).

      Oppdragsgiver: NordForsk.

      Samarbeidspartnere: Stockholm University / Karolinska Institutet, University of Copenhagen og University of Helsinki.

      Prosjektperiode: 2018 – 2021

       Laster inn ...
      • Work inclusion in comparative urban contexts (WORKINC)

       Among our goals is to strengthen and further develop long-term research and educational collaboration between Oslo Metropolitan University (OsloMet) and international institutional partners. We aim to develop research projects funded at the national and international level, applying cross-disciplinary expertise on work and social inclusion, urban development, social work, human rights and social policy.

       Prosjektleder: Erika Gubrium (SAM).

       Prosjektmedarbeidere: Blanka Storen-Vaczy, Julia Köhler-Olsen, Ivar Lødemel, Ariana Guilherme Fernandes, Espen Dahl, Marianne Millstein, Aadne Aasland, Jørn Holm-Hansen, Geir Heierstad, Tatiana Maximova-Mentzoni, Øystein Spjelkavik og Grete Wangen.

       Eksterne medlemmer: Sony Pellissery (National Law School of India University, Bangalore – NLSIU), Babu Mathew (NLSIU), Vladimir Kozlov (National Research University, Higher School of Economics – HSE), Elena Iarskaia-Smirnova (HSE), Viktoria Antonova (HSE), Yulia Lezshina (HSE), Evgenia Chernina (HSE), Enterprise partners.

       Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning.

       Samarbeidspartnere: NAV Work and Welfare Directorate, Norasondegruppen AS (Oslo), Cividep India (Bangalore), Centre for Social and Labour Rights (Moscow) og Agency of Social Information (Moscow).

       Prosjektperiode: 2018 – 2020/2021.

        Laster inn ...
       • Sites of Access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse

        Forskning om inkludering i arbeidslivet for funksjonshemmede har ofte fokusert på barrierer. Prosjektet «Innganger til arbeidslivet» snur dette fokuset, og har i stedet som utgangspunkt at noen arbeidsgivere, arbeidsorganisasjoner og sektorer på arbeidsmarkedet ansetter mennesker med funksjonsnedsettelse. Hvor, hvorfor og hvordan inngangen til arbeidslivet tilrettelegges vil undersøkes. Prosjektet har en bred forståelse av funksjonshemming (inkludert kroniske sykdommer og psykiske problemer). Prosjektet benytter seg av både kvantitative og kvalitative metoder. Analyser av register-, spørreskjema- og intervjudata vil benyttes.

        Prosjektleder: Halvor Hanisch (SPS).

        Prosjektmedarbeidere: Per Koren Solvang (HF), Per Arne Tufte (SAM), Tone Alm Andreassen (SPS), Jannike Gottschalk Ballo (SVA) og Camilla Stub Lundberg (SVA).

        Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd –  HELSEVEL (forskningsradet.no).

        Samarbeidspartnere: Unge Funksjonshemmede, LO og NHO Inkludering.

        Prosjektperiode: 2016 – 2020.

         Laster inn ...
        • Innowel

         Front line innovations in the welfare services (INNOWEL) skal studere tjenesteinnovasjon I NAVs førstelinje. De sentrale problemstillingene i INNOWEL:

         • Hva er betingelsene for utviklings- og innovasjonsprosesser i NAVs førstelinje?
         • Hvilken rolle spiller organisasjonen og arbeidsorganiseringen for tjenesteinnovasjon i førstelinjen?
         • Hvilken betydning har brukermedvirkning for tjenesteinnovasjon i NAVs førstelinje?
         • Hvordan påvirker digitalisering førstelinjens arbeid og møter med brukere?

         Prosjektets formål er å fremskaffe kunnskap om vilkår for tjenesteutvikling i NAV og bidra til læring om muligheter for innovasjon i NAV.

         Prosjektleder: Cathrine Egeland.

         Prosjektmedarbeidere: Eirin Pedersen (SVA), Eric Breit (SVA), Clare Shelley-Egan (SVA), Knut Fossestøl (SVA), Vidar Bakkeli (SVA) og Ida Bring Løberg (SVA).

         Oppdragsgiver: Norges forskningsråd og Arbeidsforskningsinstituttet.

         Samarbeidspartnere: Aalborg Universitet, Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Tjenestemannslag.

         Prosjektperiode: 2016 – 2020.

          Laster inn ...
         • The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

          Prosjektet er en randomisert kontrollstudie med pasienter med traumatiske hjerneskader som skal tilbake i arbeid.

          Forsøksgruppa får CogSMART (Cognitive Symptom Management and Rehabilitation Therapy) og jobbspesialist (Supported Employment) og kontrollgruppa får vanlig behandling/oppfølging ("Treatment as Usual").

          AFI skal undersøke prosesser knyttet til arbeidsmiljø, arbeidsorganisering og ledelse i et utvalg virksomheter som omfattes av kontroll- og forsøkscase. Hensikten er å undersøke inkluderingskompetansen i virksomhetene.

          Prosjektleder: Øystein Spjelkavik (AFI).

          Prosjektmedarbeidere: Heidi Enehaug, Daniele Evelin Alves, Pål Klethagen, Hans Christoffer og Aargaard Terjesen (stipendiat).

          Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd.

          Samarbeidspartnere: Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus og NAV.

          Prosjektperiode: 2016 – 2020

           Laster inn ...
          • Utsatte unge, utenforskap og inkludering - en kunnskapssammenstilling

           Som et ledd i arbeidet med styrket innsats på det sosialpolitiske området ønsker ASD å få utarbeidet en kunnskapssammenstilling av relevant norsk og nordisk forskningslitteratur om utsatte unge, utenforskap og inkludering. Oppdragsgiver ønsker seg en sammenstilling av metoder, virkemidler, satsinger, tiltak og intervensjoner på individnivå, gruppenivå og/eller systemnivå, og som gjennom forskning har vist seg å være effektive for inkludering.

           For å få en forståelse av det som fremmer inkludering og hemmer ekskludering, er ikke bare effektstudier av tiltak og virkemidler relevante, men også kvalitative studier og studier som kan gi kunnskap om hva det er som skaper inkludering. Oppdragstaker skal foreta en kritisk vurdering av den kunnskapen som foreligger, belyse styrker og svakheter ved de ulike studiene, evalueringene og analysene som inkluderes. I lys av kunnskapen skal oppdragstaker foreta en samlet drøfting av om enkelte tiltak og virkemidler og/eller innretning på tiltak og virkemidler fremstår som særlig virkningsfulle, ev. lite virkningsfulle.

           Prosjektet vil ha tre hovedfaser:
           a) Definere prosjektet, litteratursøk og utvalg av litteratur
           b) Gjennomgang og vurdering av utvalgt litteratur
           c) Analyse og rapportskriving

           Prosjektleder: Kjetil Frøyland

           Prosjektmedarbeidere: Jannike Gottschalk Ballo og Anne Leseth

           Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

           Samarbeidspartnere: Kompetansesenter for Arbeidsinkludering (KAI), Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

           Prosjektperiode: 08.07.2019 - 30.09.2020

            Laster inn ...
           • Contingent Life Courses (C-LIFE): Tracing Health and Welfare in the Nordic Countries

             C-LIFE er i første omgang et infrastrukturprosjekt. Hovedmålet er å styrke kunnskapen og bruken av nordiske registerdata på det samfunnsvitenskapelige og sosialpolitiske området. Gjennom dokumentasjon av erfaringene vi gjør oss i arbeidet vårt med å få tilgang til data og sammenligne dem på tvers i Norden, ønsker vi å bidra til lettere tilgang og økt bruk av slike data i fremtiden innenfor rammer som ivaretar viktige personvernhensyn.

            Konkret vil vi i løpet av prosjektperioden

            • utvikle en nettside som dokumenter arbeidet vi har gjort med å gjøre data sammenlignbare i våre forskningsarbeider, såkalte metadata
            • arbeide for å gjøre allment tilgjengelig et nordisk aggregert registerdatasett om helse, sosiale forhold og arbeid
            • arbeide for å få til bedre integrasjon av helsedata og sosiale data nasjonalt og i Norden
            • utvikle forskningsprosjekter som tar i bruk registerdata om helse og sosiale forhold i Norden

            Prosjektleder: Kjetil van der Wel (SAM).

            Prosjektmedarbeidere: Espen Dahl (SAM), Jon Ivar Elstad (SVA), Magne Bråthen (SAM) og Åsmund Hermansen (SAM).

            Oppdragsgiver: NordForsk.

            Samarbeidspartnere: Stockholm University / Karolinska Institutet, University of Copenhagen og University of Helsinki.

            Prosjektperiode: 2016 – 2019.

             Laster inn ...
            • Inlog – Contradictory Institutional Logics in Interaction? The interface between the education system and field of health and welfare services

             Prosjektet undersøker den viktige grenseflaten mellom utdanningssystemet og arbeidsorganisasjonene i helse- og velferdsfeltet. Hensikten er å granske ulike oppfatninger om hva som er sentrale kvalifikasjoner for å utføre kvalitativt godt arbeid i helse- og velferdsfeltet.

             Prosjektet organiseres i et samarbeid mellom høgskolens tverrfaglige forskningsprogram – Helse, Omsorg og Velferd, Senter for profesjonsstudier og Arbeidsforskningsinstituttet, i samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap og organisasjoner som representerer tjenestebrukerne.

             Prosjektleder: Tone Alm Andreassen (SPS).

             Prosjektmedarbeidere: Sidsel Therese Natland (SAM), Knut Fossestøl (AFI/SVA), Sidsel Therese Natland og Tone Liodden (AFI/SVA).

             Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd (PraksisVel).

             Samarbeidspartnere: Helse, omsorg og velferd, Senter for profesjonsstudier, Arbeidsforskningsinstituttet og Fakultet for samfunnsvitenskap.

             Prosjektperiode: 2015 – 2019

              Laster inn ...
             • Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet og iverksetting(TREfF-2)

               Prosjektet studerer implementering, erfaringer og effekt av aktivitetsplikt.

              Prosjektet består at fem delprosjekter som studerer følgende:

              1. Aktiveringspolitikkens legitimering.
              2. Iverksetting og effekt av vilkår om aktivitet (lovendring i sosialtjenesteloven).
              3. Aktivitetskrav og samhandling i frontlinjen.
              4. Vurderinger og beslutninger ved brudd på aktivitetskrav.
              5. Unge brukeres erfaringer med aktivitetskrav.

              Prosjektet er del av større prosjekt som ledes av Institutt for samfunnsforskning.

              Prosjektleder: Lars Inge Terum (SPS)

              Prosjektmedarbeidere: Susana Vilhena, Heidi Moen Gjersøe, Talieh Sadeghi, Anne Leseth, Anders Molander, Silje B. Fekjær, Andreas Eriksen, Gaute Torsvik, Einar Øverbye, Flemming Larsen.

              Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd.

              Samarbeidspartnere: Institutt for samfunnsforskning og Aalborg universitet.

              Prosjektperiode: 2016 – 2019

               Laster inn ...
              • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF-prosjektet)

               Prosjektet skal evaluere effektene av en ny modell NAV har utviklet for å forbedre oppfølgingen av lavinntektsfamilier. Hensikten med modellen er å motvirke fattigdom og dets konsekvenser gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse. Prosjektet vil gi kunnskap om den nyutviklede modellen gir bedre resultater enn modellene som er utvikles lokalt. Dette er svært viktig kunnskap for NAVs videre valg av oppfølgingsmodeller, spesielt avveiinger mellom standardiserte og lokalt utviklede løsninger. Prosjektet er finansiert av NAV.

               Prosjektleder: Ira Malmberg-Heimonen (SAM).

               Prosjektmedarbeidere: Anne Grete Tøge, Krisztina Gyüre, Knut Fossestøl, Marianne Rugkåsa, Berit Bergheim, Hilde Fiva Buzungu og Tone Liodden.

               Oppdragsgiver: NAV.

               Samarbeidspartnere: NAV, 29 NAV-kontorer, Professor Jukka Vuori, Finnish Institute of Occupational Health, Finland, University of Michigan (US), MDRC New York (US) og Florida State University (US).

               Prosjektperiode: 2016 – 2019.

                Laster inn ...
               • Inkluderende arbeidsliv - kunnskapssammenstilling

                Som et ledd i satsingen på kunnskapsutvikling i inneværende avtaleperiode (2014 – 2018) har IA-partene ønsket en sammenstilling og oppsummering av relevant kunnskap om betydningen, herunder effekter, av ulike tiltak og virkemidler for å nå IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid.

                KAI ved OsloMet har fått i oppdrag å gjennomføre denne kunnskapssammenstilling, og en kritisk vurdering av den foreliggende kunnskapen med spesielt fokus på det praksisnære arbeidet, og særlig på kunnskap som er blitt tilgjengelig fra 2014 og framover. Tiltak og virkemidler som bygger på IA-avtalens prinsipper om arbeidsplassen som den viktigste arenaen for et inkluderende arbeidsliv, tre- og topartssamarbeid og kommunikasjon mellom sentrale aktører er det særlig interessant å få belyst. Hovedfokuset skal være kunnskap fra Norge, men internasjonale studier, analyser og evalueringer kan inkluderes.

                Prosjektleder: Kjetil Frøyland (AFI).

                Prosjektmedarbeidere: Espen Dahl (SAM).

                Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet.

                Samarbeidspartnere: Ikke annonsert (ingen eksterne).

                Prosjektperiode: 2018

                 Laster inn ...
                • Funksjonsevnestudien

                 Hvordan går det med personer som fikk langtids sosialhjelp i 2005? Prosjektet skal gjennom registerdata undersøke hvordan det går med sosialhjelpsmottakere over en åtteårsperiode. Prosjektet er knyttet til KAI, Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved OsloMet og er finansiert av NAV.

                 Prosjektleder: Borghild Løyland (HF).

                 Prosjektmedarbeidere: Ivar Lødemel (SAM), Kjetil A. van der Wel (SAM), Asbjørn Johannessen (SAM), Espen Dahl (SAM), Astrid Klopstad Wahl (UiO), Åsmund Hermansen (SAM) og Magne Bråthen (SAM).

                 Oppdragsgiver: NAV.

                 Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo (UiO).

                 Prosjektperiode: 2016 – 2018.

                  Laster inn ...
                 • Capabilities among long-term social assistance recipients

                  A longitudinal register based study of work and welfare.

                  A new study of capabilites among long-term social assistance recipients is funded by the Norwegian labour and welfare services (NAV). By using register data, this longitudinal study will investigate health and capabilities among long-term social assistant recipient through a period of eight years. The project is a cooperation with the Centre for work inclusion at HiOA.In 2005, an interdisciplinary project group at HiO performed a survey, the “capability study”, among 1200 long-term social assistance recipients. Register data for the period 2000-2005 was combined with the survey data. The study mapped factors such as health, coping and social network among social assistance recipients. The study achieved a response rate of about 50% and was representative for the population. The Directorate of health and social welfare funded the study.

                  • Project

                   We have received required approvals to collect new register data for the period 2006-2013. The new set of register data will make it possible to follow up the social assistance recipients over a period of eight years. There has been a large interest for the capability study, not least among employees in the welfare sector. We expect an increased interest after the new data set is combined with the previous study.  The new register data gives us unique possibilities to investigate how different factors such as health challenges, pain, socio-economic, psychological and social recourses, needs for support and received support (e.g. varying measures) may explain development among social assistance recipients in terms of family status, work, income, poverty and welfare benefits.

                  Prosjektleder: Borghild Løyland

                  Prosjektmedarbeidere: Ivar Lødemel, Kjetil A. van der Wel, Espen Dahl, Astrid Wahl (UiO).

                  Oppdragsgiver: NAV

                  Prosjektperiode: 2016-2018.

                   Laster inn ...