Om Unikom Oslo

Oslo kommune og OsloMet har utviklet en samarbeidsmodell mellom de to partene. Modellen består av tre nivåer med deltakere fra ulike deler av organisasjonene. Hvert nivå har definerte oppgaver og ansvarsområder. 

Samarbeidsarenaer

Unikom Oslos Samarbeidsforum består av representanter fra de to partenes øverste ledelse. Forumet har bestemt at Folkehelse og Oppvekstvilkår for barn og ungdom skal være prioriterte samarbeidsområder. 

Det er nedsatt to Forsknings-, utdannings- og innovasjonsutvalg (FUI-utvalg), et for hvert av de to samarbeidstemaene. Utvalgenes oppgave er å utvikle ulike samarbeidsaktiviteter som kan bidra til økt relevans for utdanningene og forskningen ved OsloMet. Aktivitetene skal struktureres langs tre hovedakser: kunnskapsproduksjon, utdanningsløp og nye møteplasser for partene. Utvalgenes medlemmer pekes ut av Samarbeidsforum. 

Unikom Oslo inngår i et nasjonalt nettverk for universitetskommuner (ks.no). Per dags dato har 34 kommuner inngått langsiktige partnerskap med ulike aktører i universitets-, høgskole og instituttsektor, totalt 16 akademiske institusjoner. 2. november 2023 arrangeres Arena Unikom, en nasjonale konferanse om forskningsbasert kunnskap og morgendagens kommunale praksis (google.com).

Prosjektdeltakere