Student hjelper en eldre dame som sitter i en stol med å gjennomføre en rehabiliteringsøvelse med et gult gummibånd.

Rehabilitering og habilitering

Masterprogram

Er du interessert i klinisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning innen (re)habilitering? Her vil du bli del av et aktivt og tverrfaglig læringsmiljø som vil gi deg mulighet til ulike karriereveier innen rehabiliteringspraksis. Dette er en spesialisering ved masterstudiet i helsevitenskap.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for master i rehabilitering og habilitering (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- eller sosialfag.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget. 

  Relevant yrkespraksis er yrkespraksis relatert til rehabilitering. Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag, idrett, pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag. 

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Du må velge ønsket spesialisering når du søker om opptak til masterstudiet i helsevitenskap.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Gjennom masterstudiet i rehabilitering og habilitering utvikler du en forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling. Du får innsikt i hvordan organisatoriske og samfunnsmessige forhold setter rammer for individuelle (re)habiliteringsprosesser og profesjonelt arbeid.

  Utdanningen gir deg kompetanse til å samordne og legge til rette for tiltak og samhandling gjennom kritisk refleksjon over teori og praksis. Du får en nyansert forståelse av (re)habilitering som et fag- og virksomhetsområde. Denne forståelsen kan du bruke i utviklingsarbeid og kvalitetsforbedring ut fra behov og rettigheter hos mennesker som etterspør (re)habilitering.

  I løpet av studiet lærer du om rehabilitering på individ-, institusjons- og samfunnsnivå:

  Rehabilitering på individnivå handler om hvordan fagpersoner og virksomheter møter og samhandler med mennesker i deres rehabiliterings- og habiliteringsprosesser.

  På institusjonsnivå handler det om hvordan organisatoriske forhold setter rammene for (re)habiliteringsprosessen.

  På samfunnsnivå vil fokus være på inkludering og tilrettelegging som muliggjør deltakelse for alle på ulike samfunnsarenaer.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om
  • Ulike teoretiske perspektiver på funksjonsnedsettelse, (re)habilitering og profesjonsutøvelse
  • Hvordan (re)habilitering er formet av tverrprofesjonelt samarbeid og brukermedvirkning
  • Hvilke forskningsdesign og metoder som brukes for å belyse forskningsspørsmål innen (re)habilitering
  • Hvilke vitenskapsteoretiske og etiske spørsmål som er spesielt viktige i (re)habilitering
  • Faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie og plass i samfunnet
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan
  • arbeide selvstendig med teoretisk refleksjon og vurdering av praktisk innsats i (re)habiliteringsfeltet
  • analysere og forholde deg kritisk til ulike kilder til forskningsbasert kunnskap
  • løfte frem og diskutere etiske problemstillinger og dilemmaer i (re)habiliteringsarbeid
  • gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid

  Som ferdigutdannet kan du formidle faglige spørsmål og forskningsresultater til eksperter og allmennheten og bidra til innovasjon og forskning i (re)habiliteringsfeltet.

  Ledere til tidligere studenter mener at du etter endt studium blir:

  • bedre til å koordinere og prioritere
  • en kompetent faglig bidragsyter i organisasjonen
  • en verdifull ressurs gjennom solid metodekompetanse
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet gjennomføres på deltid over fire år, men det er også mulig å få tilrettelagt for fulltidsstudium.

  1. studieår består av ett obligatorisk og ett valgfritt emne

  2. studieår består av tre obligatoriske emner

  3. og 4. studieår gjennomføres arbeidet med masteroppgaven

  Studiet er lagt opp med fellessamlinger i bolker. Det forutsettes individuelt og gruppebasert arbeid mellom samlingene, deler av dette kan gjøres på nett. Følgende arbeids- og undervisningsformer blir brukt gjennom studiet

  • forelesninger
  • seminarer
  • individuelle oppgaver
  • arbeid i tverrfaglige grupper
  • individuell veiledning

  Du deltar aktivt i fellessamlingene, og studieopplegget vektlegger at du skal trekke dine praksiserfaringer inn i diskusjonene. Du leverer inn arbeidskrav i to av emnene underveis i studieløpet.

  Til sammen utgjør arbeidsbelastningen 50% av hel arbeidsuke i 42 av årets uker. De to første studieårene er lagt opp med 6 undervisningssamlinger av 1 ukes varighet årlig. De to siste studieårene da arbeidet med masteroppgaven gjennomføres er lagt opp med til sammen 5 samlinger av 1—2 dagers varighet. Du får i tillegg tett oppfølging av din personlige veileder i arbeidet med masteroppgaven.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  7. semester
  8. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Aktuelle arbeidsfelt og karriereveier etter endt studium kan være:

  • Utviklingsoppgaver og planarbeid både på individ- og systemnivå innen (re)habiliteringspraksis
  • Undervisnings- og veiledningsoppgaver ved institusjoner som driver (re)habiliteringsrettet utdanning
  • Tilrettelegging og koordinering av helhetlige (re)habiliteringsprosesser

  Du vil også kunne være kvalifisert for doktorgradstudier.

 • Utveksling

  Du kan ta emner ved læresteder i utlandet som del av mastergraden. Det er særlig aktuelt å arbeide med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitutter der det er etablert samarbeid.

  Studentutveksling vil fortrinnsvis legges til en periode i 5–8 semester i forbindelse med masteroppgaven. 

  Dette er noen av stedene du kan utveksle til:

  • Århus Universitet
  • Ghent University 
 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? 

  Forskerlinjen er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

  Forskerlinje i helsevitenskap

 • Videre studiemuligheter

  Ph.d. i sosialvitenskap ved andre universiteter.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Portrett av student Hedda Firing.

- Faglig oppdatering er alltid relevant for praksisfeltet

Hedda Firing er sykepleier. Etter flere år i jobb bestemte hun seg for å ta en master i rehabilitering og habilitering ved OsloMet.

Nyheter

Tre nye professorer i rehabilitering

Marte Feiring, Karen Synne Groven og Helene Lundgaard Søberg som arbeider ved masterstudiet i rehabilitering og habilitering fikk nylig opprykk til professorer.

Gruppebilde av tre nye professorer.

- Ønsker meg nysgjerrige studenter

- Studentene bidrar til å styrke og forbedre tjenestene innen rehabilitering etter studiet, fastslår professor Per Koren Solvang.

Portrett av professor Per Koren Solvang ved OsloMet.