En lærer og en student jobber ved datamaskin

Arkivvitenskap

Bachelorprogram

I dagens digitale informasjonssamfunn er behovet for pålitelig informasjon større enn noen gang. Big data, personvern, sikkerhet og forvaltning av kulturarven er noen av oppgavene som kan vente deg som utdannet arkivar.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 46,8
  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

  Opptakskrav

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

  Søk med studiekode

  215 085

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (Samordna opptak) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

   

   

 • Hva lærer du?

  Som moderne arkivar har du et yrke for fremtiden. Det digitale samfunnet vårt har enorme mengder data og informasjon som skal forvaltes og arkiveres – både for bruk i dag og for fremtiden.

  Du vil få god datakunnskap og lære administrative systemer. Arkiv betyr ikke bare papir. Studiet har vekt på digitale arkiv og gir deg teoretisk, metodisk og teknisk innsikt i hvorfor og hvordan arkiver blir skapt, organisert, bevart og brukt i private og offentlige organisasjoner.

  Du vil få kunnskap om hva arkivene betyr for enkeltmennesker, organisasjoner, virksomheter og samfunnet. Du vil også lære om regelverket for offentlighet og innsyn.

  En veldig viktig rolle du vil ha som arkivar, er å arkivere dokumentasjonen av samfunnet og bevaring av kulturarven.

  Du lærer hvordan dokumentasjon i virksomheter og organisasjoner kan planlegges og administreres på en forsvarlig og effektiv måte. Studiet gir deg også tekniske ferdigheter i digital arkivdanning og elektroniske arkivsystemer.

  Fordi dokumentasjon i dag skapes i mange ulike systemer og formater, er det stort behov for teoretiske og metodologiske kunnskaper i dagens samfunn.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale temaer gjennomgås i undervisningen. Det kan være obligatorisk tilstedeværelse i forbindelse med løsning av arbeidskrav. Det vil være tre til fem ukesamlinger i semesteret.

  Studiet består av 11 obligatoriske arkivfaglige emner. Nærmere informasjon om innholdet i de enkelte emner framgår av emnebeskrivelsene.

  Undervisningen er samlingsbasert i studieåret 2018-2019, men vil bli til ukentlig undervisning fra 2020-2021.

  Noen av undervisningsformene er:

  • Forelesninger
  • Diskusjoner
  • Selvstudium
  • Studiebesøk
  • Studentpresentasjoner
  • Gruppearbeid
  • Caseoppgaver

  Forelesning

  15 %

  Casearbeid

  5 %

  Selvstudier

  80 %
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  1. semester

  3. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Som arkivar kan du jobbe i arkivtjenesten i offentlig forvaltning og private virksomheter, og i offentlige og private arkivinstitusjoner.

  Det stilles stadig strengere krav til arkivvirksomheten i offentlige og private virksomheter, og det er stort behov for fagutdannede arkivarer med teoretiske og metodiske kunnskaper og tekniske ferdigheter innenfor faget.

 • Utveksling

  Du kan dra på utvekling i femte semester. Et utvekslingsopphold gir deg verdifulle erfaringer, både faglig og personlig, som du kan få god bruk for senere i livet. Grip sjansen og reis ut!

  Les mer om utveksling for arkivvitetenskapstudiet her.

 • Videre studiemuligheter

Studenthistorier

Emilie Korsvold som jobber ved bærbar PC
Kultur og medier

Ble arkivar for å delta i samfunnsutviklingen

Emilie Korsvold jobber som arkivar i Oslo byarkiv.

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema