Masterstudenter i styring og ledelse i et undervisningsrom diskuterer og noterer på laptopene de har foran seg.

Styring og ledelse

Masterprogram

Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Studiet gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse:

  • bachelorgrad eller tilsvarende som inneholder minst 45 studiepoeng i organisasjons- og administrasjonsfag og to års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning
  • bachelorgrad eller tilsvarende og fire års relevant yrkeserfaring etter fullført utdanning, hvorav minst ett år i ledende stilling på mellomnivå eller høyere, fortrinnsvis i offentlig sektor

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din.

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget. Relevant yrkespraksis er arbeid som leder. Relevant utdanning er organisasjons- og administrasjonsfag.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 4,07.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6030.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke enkeltemner på masternivå?

 • Hva lærer du?

  Gjennom masterstudiet i styring og ledelse vil du utvikle deg som leder og administrator.

  Studiet er erfaringsbasert og spesielt rettet mot deg som jobber i en offentlig virksomhet eller en bedrift som samarbeider med offentlig sektor.

  Du får større innsikt i egen praksis, økt forståelse for virksomhetens formål og styrket kompetanse på rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

  Kunnskap og ferdigheter

  Ved fullført master har du inngående kunnskap om

  • styringsformer og ledelsesutfordringer, rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer
  • nye organisasjonsformer og partnerskap innen offentlig forvaltning og mellom forvaltningen og eksterne aktører
  • hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse
  • makro- og mikroperspektiver, samt instrumentelle, strategiske og relasjonelle perspektiver på styring og ledelse
  • rammebetingelser og metoder for styring og ledelse, samhandling og samhandlingsledelse

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • bruke relevante forsknings- og evalueringsmetoder til å gjennomføre systematisk analyse- og utredningsarbeid
  • strukturere og formulere faglige resonnementer på feltet
  • gjennomføre forsknings- eller utviklingsarbeid med tema fra styring, ledelse og/eller samhandlingsledelse
  • analysere teorier, metoder og fortolkninger på feltet organisasjon, styring og ledelse
  • analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, styring og ledelse i lys av ulike faglige tradisjoner

  Som ferdig utdannet kan du kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og allmennheten, og du har ferdighetene som kreves for å ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er spesielt tilpasset deg som er i arbeid, siden undervisningen er organisert i samlinger. 

  Du velger selv om du vil ta studiet på deltid over tre år eller om du ønsker en raskere studieprogresjon.

  Velger du å studere på fulltid, kan du fullføre i løpet av halvannet år. Studiet gir deg totalt 90 studiepoeng.

  Undervisningsåret er inndelt i tre perioder (trimester) med rundt tolv uker i hver periode. De fleste emnene i studiet undervises i løpet av én slik periode / et trimester.

  Normalt velger du et emne per trimester, men du kan velge flere emner og bli raskere ferdig med studiet.

  Undervisningen i de enkelte emnene foregår i samlinger med to til tre dagers varighet. Det er tre til fem samlinger for hvert emne.

  Det forventes at du møter på alle samlinger og forelesninger, og deltar aktivt i undervisningen.

  Mellom samlingene arbeider du med oppgaveskriving og forberedelse til muntlige presentasjoner.

  Undervisningen er variert og består blant annet av

  • forelesninger
  • diskusjoner
  • oppgaveskriving individuelt og i grupper
  • studentpresentasjoner
  • case og ekskursjoner
  Seminar
  30 %
  Forelesninger
  70 %
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Med master i styring og ledelse er du kvalifisert for

  • ledelse og strategiarbeid
  • organisasjonsutvikling og -endring
  • prosjektstyring
  • utredningsarbeid og rådgivning
  • saksbehandling

  Masterstudiet passer for arbeidstakere med ulike grunnutdanninger, som har arbeidserfaring innen administrasjon, ledelse eller utredningsarbeid.

  Utdanningen er særlig rettet mot offentlig virksomhet, men er også relevant for videre karriere i organisasjons- og næringsliv utenfor offentlig sektor.

 • Utveksling

  Du kan ta 30 studiepoeng av utdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for at du reiser ut på høsten i andre studieår.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Portrett av Jan Erik Østvik, som har tatt master ved OsloMet.
Valgte master som gir faglig påfyll og inspirasjon til ledere i offentlig sektor

– Jeg ønsket å lære mer om ledelse og styring, for å kunne utvikle meg som leder, forteller Jan Erik Østvik.