Masterstudenter i økonomi og administrasjon holder en presentasjon.

Økonomi og administrasjon – siviløkonom og statsautorisert revisor

Masterprogram

Studiet gjør deg rustet for ledende stillinger og avanserte oppgaver i næringsliv og offentlig forvaltning. Etter endt utdanning blir du siviløkonom og kan bli statsautorisert revisor.

Etter studiestart velger du én av studiets fire fordypninger:

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 3,46.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6036.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Etter studiestart må du velge én av studiets fire hovedprofiler. I tillegg velger du støtteemner blant en av de andre profilene.

  Oppbyggingen med hovedprofil og støtteemner sikrer at du blir spesialist og generalist, noe som er kjennetegnet på en siviløkonom.

  Uansett hvilken profil du velger får du inngående kunnskap om statistisk metode, modeller og kvantitative data i forskningsprosesser.

  Du lærer deg å relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg – og bruker det i arbeidet ditt med masteroppgaven.

  De obligatoriske emnene er lagt tidlig i studieløpet og gir forkunnskaper for å gjennomføre fordypningsemner og masteroppgaven.

  Gjennom studiet lærer du deg å analysere strategiske problemstillinger for selskaper. Du forholder deg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og bruker disse når du formulerer faglige resonnementer.

  Ved fullført studium kan du bruke økonomisk-administrative kunnskaper og ferdigheter på nye områder, du kan takle krevende utviklingsprosesser og kommuniserer problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og allmennheten.

  • Finansiell økonomi

   Spesialiseringen i finansiell økonomi gir deg kunnskap om hvordan verdiskapingen i en virksomhet skal måles, analyseres og styres på en best mulig måte.

   Emnene dekker de viktigste aspektene ved moderne finansmarkeder, deres virkemåte samt disse markedenes interaksjon med økonomien forøvrig.

  • Regnskap og revisjon

   Spesialisering i regnskap vil gi deg kompetanse innen:

   • finansregnskap
   • rapportering av ikke-finansiell informasjon
   • bruk av regnskapstall for analyse
   • verdsettelse
   • intern kontroll
   • revisjon
   • skatt
   • foretaksrett

   Du får god forståelse for hvordan du skal lage, lese og analysere finansregnskap og annen rapportering. Du vil også lære viktigheten av god internkontroll for å sikre høy kvalitet på regnskapsrapportering.

  • Strategi og ledelse

   Denne spesialiseringen gir innsikt i:

   • ledelse
   • arbeidsmiljø og personalarbeid
   • strategi og konkurranse
   • internasjonalisering
   • innovasjon og kunnskapsutvikling

   Strategi handler om tiltak for å oppnå langsiktige mål særlig med sikte på tilpasning til konkurransesituasjon og andre forhold i omgivelsene.

   Bedrifter utfordres stadig av endringer i økonomien som kan skyldes endringer i for eksempel teknologi, offentlige reguleringer og klima og miljø.

   Forretningsutvikling gjennom innovasjon og internasjonalisering er viktige fordypningstemaer.

   Du lærer hva som motiverer ledere og ansatte til å forfølge mål enten det er profittmaksimerende motiver ønske om å bidra til en bedre verden eller for å oppfylle et oppdrag til beste for innbyggerne.

   Du lærer om godt arbeidsmiljø i form av relasjoner mellom medarbeidere og mellom ledere og medarbeidere.

  • Økonomisk analyse

   Velger du økonomisk analyse, får du spesialisert innsikt i hvordan ulike markeder fungerer og kunnskap om økonomiske modeller som forklarer hvordan konsumenter og produsenter tilpasser seg markedet.

   Du lærer også om betydningen av naturressurser, pengepolitikk og hvordan oljefondet påvirker norsk økonomi.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Støtte- og valgemner, på tvers av profilene
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Finansiell økonomi
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Økonomisk analyse
  1. semester
  2. semester
  Hovedprofil: Regnskap og revisjon
  1. semester
  2. semester

  2. studieår

  Støtte- og valgemner, på tvers av profilene
  3. semester
  Hovedprofil: Finansiell økonomi
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Strategi, organisasjon og ledelse
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Økonomisk analyse
  3. semester
  4. semester
  Hovedprofil: Regnskap og revisjon
  3. semester
  4. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er en kombinasjon av

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • skriftlige arbeider
  • presentasjoner

  Pensum er hovedsakelig på engelsk, mens undervisningen stort sett foregår på norsk.

  Forelesning
  30 %
  Egenstudier
  40 %
  Oppgaveløsning
  30 %
 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kvalifiserer til å utføre økonomiske og administrative oppgaver og utredningsarbeid på høyt nivå i næringsliv og offentlig forvaltning.

  Med master i økonomi og administrasjon vil du kunne gå inn i ledende stillinger eller stillinger med personalansvar.

  For å oppnå tittelen statsautorisert revisor må du ha tre års relevant praksis etter utdanning (finanstilsynet.no).

  Studiet kvalifiserer også til doktorgradsstudier og forskerkarriere.

  • Finansiell økonomi

   Spesialiseringen i finansiell økonomi er spesielt aktuell for deg som sikter deg inn mot det private næringsliv. Dette gjelder særlig

   • finans- og strategifunksjoner i større foretak
   • bank og forsikring
   • meglerhus
   • kapitalforvaltning
   • investeringsbanker
   • konsulentselskaper
   • offentlige institusjoner som sentralbanker og departementer
  • Regnskap og revisjon

   Spesialiseringen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon og oppfyller utdanningskravene for å kunne søke Finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor.

   Spesialiseringen er særlig rettet mot deg som skal arbeide som revisorer, og det er særlig gode karrieremuligheter i de store revisjonsfirmaene.

   Denne spesialiseringen passer også godt for deg som ønsker å jobbe i regnskapsavdelinger.

   Regnskapskompetanse er også viktig i en rekke jobber som anvender regnskapstall som for eksempel:

   • analytikere
   • controllere
   • etterforskere av økonomisk kriminalitet
   • tilsynsorganer
  • Strategi og ledelse

   Denne spesialiseringen passer godt for arbeid i konsulentselskaper og stabsfunksjoner i større selskaper så vel som i generell ledelse utover i karrieren.

   Typiske arbeidsoppgaver kan være innenfor:

   • markedsanalyse
   • markedsføringsledelse
   • forretningsutvikling
   • organisasjonsutvikling
   • HR

   I kombinasjon med støtteemner fra finans og økonomisk analyse samt regnskap gir denne fordypning grunnlag for karriere i mange bransjer samt offentlig sektor.

  • Økonomisk analyse

   Med spesialisering i økonomisk analyse kan du få jobber både i privat og offentlig sektor, som konsulent og analytiker. Du kan jobber i bank, med forsikring og i konsulentbransjen.

   Blant arbeidsgivere i det offentlige er:

   • Norges Bank
   • departementer
   • regulerende myndigheter som NVE og konkurransetilsynet
 • Utveksling

  Det vil være muligheter for å dra på utenlandsopphold i tredje semester.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Faglig leder

Laster inn ...

Studenthistorier

Emilie og Therese, to unge kvinner, er pent kledd, har hver sitt pappkrus med kaffe og står ute foran moderne bygninger i Barcode.
Master i økonomi og administrasjon ga drømmejobb i Bjørvika

Emilie Hattestad (24) og Therese Ødegaard (25) skrev masteroppgave om digital transformasjon i bank- og forsikringsbransjen – og gikk begge rett ut i jobb i samme revisjonsfirma.