English version
Bård Ketil Engen

Bård Ketil Engen

Kort om

Bård Ketil Engen er sosiolog (mag. art og dr. polit fra Universitetet i Oslo). Hans forskningsinteresser omfatter rammeverk for bruk av digitale teknologier i undervisning og læring i grunnskolen og lærerutdanningen, og mange av forskningsprosjektene han har engasjert seg de siste 25 årene har utforsket disse aspektene. Han har deltatt i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til digital kompetanse, både finansiert internt og eksternt. Han har publisert bøker og en rekke bokkapitler, rapporter samt konferansebidrag og artikler innen teknologistøttet læring. Hans undervisnings- og veiledningsoppgaver er relatert til aspekter rundt digitale kompetansee på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, videreutdanning, samt praksis. Hans forskningsinteresser knytter seg til flere områder: av teknologistøttet læring, for eksempel: Digital dømmekraft, digitalt medborgerskap, utdanningspolitikk og digitale kompetanser.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   Pedagogiske fag   Sosiologi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Digital kompetanse i lærerutdanning (DiCTE)

    Målet med prosjektet er å utvikle digital kompetanse i lærerutdanning gjennom litteraturstudier og innsikt i lærerstudenters digitale kompetanse når de starter og mot slutten av utdanningen.

  • Lærerutdanning for en fremtid i flux

    TEFF konsortiet koordineres av Universitetet i Köln og består av 17 partnere fra ni EU-land, hvorav ti universitetsmiljøer med skoler og andre tilknyttede partnere. TEFF fokuserer bevisst på en fremtidsorientert og et tverrfaglig samarbeid på tvers av alle faser av lærerprofesjonaliseringen.

Vitenskapelige publikasjoner

McGarr, Oliver; Engen, Bård Ketil (2024). Justifications for the study of computers on the curriculum: Neo-vocational ideology veiled in progressive educational discourse. 12 s. European Journal of Education.
https://doi.org/10.1111/ejed.12630

Bussesund, Erik Straume ; Engen, Bård Ketil ; McGarr, Oliver (2023). Digital compliance or professional competence? Representations of teachers and digital futures in the Norwegian Qualification Framework. Learning, Media & Technology.
https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2285831

Camilleri, Patrick; Engen, Bård Ketil ; Hatlevik, Ove Edvard ; Colomer Rubio, Juan Carlos; Gassó, Héctor Hernández (2021). Student teachers and their attitudes towards ICT: Lessons learned from three different countries. 14 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4207

McDonagh, Adrian; Camilleri, Patrick; Engen, Bård Ketil ; McGarr, Oliver (2021). Introducing the PEAT model to frame professional digital competence in teacher education. 12 s. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/njcie.4226

McGarr, Oliver.; Engen, Bård Ketil (2021). By-passing teachers in the marketing of digital technologies: the synergy of educational technology discourse and new public management practices. Learning, Media & Technology.
https://doi.org/10.1080/17439884.2021.2010092

Engen, Bård Ketil ; Giæver, Tonje Hilde ; Mifsud, Louise (2021). Digital dømmekraft. ISBN: 9788205554467. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Innledning: Om forholdet mellom utdanning, digitalisering og sosial forandring. Engen, Bård Ketil (Red.). Digitalisering, kompetanse og læring. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Digitalisering, kompetanse og læring. ISBN: 978-82-05-53831-3. 141 s. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2020). Å dekode digitalisering Om de sosiale og kulturelle aspektene ved teknologi i utdanning. Engen, Bård Ketil (Red.). Digitalisering, kompetanse og læring. Gyldendal Akademisk.

Engen, Bård Ketil (2019). Understanding social and cultural aspects of teachers’ digital competencies. Comunicar. Vol. XXVII.
https://doi.org/10.3916/C61-2019-01

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig