Seks studenter står og sitter rundt et bord. De jobber med et kunstprosjekt. Studentene smiler og ler.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk

Masterprogram

Vil du være veiviser for barn i fremtidens skole – der bærekraft, global bevissthet og kreativitet vil stå sentralt? Steinerpedagogikken ivaretar disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser - og i møte med naturen.

 • Opptakskrav og poeng

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
  • Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)

  Spesielle opptakskrav: 

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • Minst 35 skolepoeng

  Eller

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 3 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå fra videregående skole)
  • Minst 40 skolepoeng

  Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse (samordnaopptak.no).

  Privatisteksamen

  Oppfyller du ikke karakterkravene, anbefaler vi du sjekker ditt fylkes tilbud og frister for å ta opp eksamener fra videregående skole (VGS) som privatist. I Oslo er fristene 15. september og 1. februar for å forbedre karakterer.

 • Slik søker du

  Slik søker du

  Du søker om opptak til bachelorstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet via Samordna opptak.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper. Se sidene til Samordna opptak. Det er ikke mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Når får du svar på søknaden?

  Du får svar i hovedopptaket (samordnaopptak.no) 20. juli. Svaret finner du i søknaden din på Samordna opptak.

 • Hva lærer du?

  De første skoleårene har stor betydning i et menneskes liv, og som grunnskolelærer skal du motivere og inspirere barn med ulikt utgangspunkt til læring og mestring. Lærerens oppgave er å gi det enkelte barn muligheter til videre utdanning og interessante jobber en gang i fremtiden, men også å støtte barnets personlige vekst, trivsel og utvikling.

  I løpet av studiet lærer du hvordan man leder en klasse, hvordan man underviser og hvordan man er kontaktlærer. Du som tar denne utdanningen vil også bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring.

  Gjennom utdanningen legges det vekt på å se utviklingslinjer innen hvert fag, og på å se sammenhengene mellom fagene. Etter endt utdanning har du kunnskap i matematikk, norsk, pedagogikk og elevkunnskap, naturfag og samfunnsfag, inkludert fagdidaktikk og steinerpedagogiske perspektiver, slik at du kan undervise på 1.-7. trinn i steinerskolen og i offentlig grunnskole. Du vil også ha spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde som du har fordypet deg i gjennom masteroppgaven, enten i matematikk, norsk eller begynneropplæring.

  Dette masterstudiet gir deg inngående kunnskap om relevant forskning og teori, om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, og kunnskap om det antroposofiske idégrunnlaget for steinerpedagogikken.

  Kunstneriske arbeidsmåter er et viktig kjennetegn ved steinerpedagogikken, med fantasi, kreativitet og livsglede som sentrale stikkord. Fagenes kulturskapende muligheter får komme til uttrykk gjennom fortelling, musikk, bevegelse og visuell kunst.

  Grunnskolelærerutdanning for trinn 1- 7 med steinerpedagogikk legger vekt på at lærerne skal vise hvordan faglige kunnskaper og ferdigheter kan knytte elevene til verden på en etisk forsvarlig måte. Ved å kjenne fagenes betydning i verden, deres historikk og arbeidsmåter, kan læreren invitere barn og unge inn i læringsprosesser der faglig mestring og samfunnsansvar blir to sider av samme sak.

  Steinerpedagogikken er utviklet etter antroposofiske ideer og impulser fra den østerrikske filosofen og pedagogen Rudolf Steiner. Denne pedagogikken legger vekt på å styrke barnas individualitet på en slik måte at de utvikler trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

 • Studiets oppbygging

  Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 -7 med steinerpedagogikk er en femårig utdanning, med tre år på lavere grads nivå (syklus 1) og to år på høyere grads nivå (syklus 2).

  I syklus 1 er disse fagene obligatoriske:

  • pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng)
  • matematikk (30 studiepoeng)
  • norsk (30 studiepoeng)
  • samfunnsfag (30 studiepoeng)
  • naturfag (30 studiepoeng)

  Studenten velger de resterende 30 studiepoengene som fordypning enten i matematikk eller norsk.  Det faget du har oppnådd 60 studiepoeng i, bygger du videre på i syklus 2.

  I syklus 2 er disse fagene felles for alle:

  • pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng)
  • vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)
  • masteroppgave (30 studiepoeng)

  Masteroppgaven skal være knyttet til undervisning og læring i fag, men du kan velge innenfor følgende:

  1. Å skrive masteroppgave i fagkunnskap og fagdidaktikk i norsk eller matematikk (avhengig av hva du har valgt å ha 60 studiepoeng i fra syklus 1)
  2. Å skrive masteroppgave i begynneropplæring, dersom du har 60 studiepoeng i enten matematikk eller norsk og 30 studiepoeng i det andre av de to fagene

  MERK: Valgene du gjør i syklus 1 påvirker altså hvilke muligheter du har i syklus 2.

   Program- og fagplaner finner du hos Steinerhøyskolen (steinerhoyskolen.no).

 • Hva koster det?

  Ved Steinerhøyskolen: Steinerhøyskolen tar egenbetaling (studieavgift) for de semestrene der studentene tar fag/emner hos dem. Beløpet er kr 13.950 per semester, som blir 27.900 for studieåret 2019/2020. 

  Ved OsloMet: Semesteravgift (student.oslomet.no)

 • Hva kan du jobbe som?

  Utdanningen kvalifiserer for tilsetting i undervisningsstillinger i offentlig grunnskoles 1.-7. trinn og steinerskolenes 1.–10. trinn. Med femårig lærerutdanning blir du lektor.

  Det finnes 31 steinerskoler i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. I tillegg finnes det over 1000 steinerskoler i verden, på alle kontinenter, og disse underviser etter en tilnærmet lik læreplan. Som utdannet lærer med steinerpedagogikk har du derfor globale yrkesmuligheter.

 • Utveksling

  Både OsloMet og Steinerhøyskolen har gode utvekslingsavtaler med universiteter og høyskoler i Europa og på andre kontinenter.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Studenthistorier

Alina og to andre lærerstudenter fra Norge går over en gårdsplass i Uganda sammen med en skoleklasse.
Fikk praksisplass i Uganda

Alina (22) ønsket seg en litt annerledes praksisopplevelse under lærerutdanninga.

Tavle med noter
Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.