English version

Universitetsbiblioteket

UB består av fire bibliotek, et studieverksted, en medieseksjon og forskningsstøtte.

 • Lånereglar, purringar og erstatningskrav

  • Lånereglar

   Lånekort

   Du bruker studentkortet ditt som lånekort. Dersom du ikkje har med deg lånekort, må du vise fram ei anna form for legitimasjon for å låne. Om du ikkje er student ved OsloMet, kan du bruke nasjonalt lånekort, eller få lånekort ved å møte opp personleg med legitimasjon.

   Adresseendring

   Har du skifta adresse, må du melde frå gjennom Studentweb (student.oslomet.no).

   Fjernstudentar

   Om du studerer deltid samstundes som du bur utanfor Stor-Oslo, er du fjernstudent. Fjernstudentar som får sendt bøker frå biblioteket ved OsloMet, eller som låner bøker direkte, må betale returen sjølv. Alternativet er å bruke fjernlån frå nærmaste folkebibliotek.

   Fjernstudentar er ikkje unntatt den vanlege regelen om å returnere lånte bøker til innleveringsfrista.

   Lånetid

   Du er personleg ansvarleg for alt du låner, og for at du leverer innan frista. Om låna ikkje blir levert innen frista vil du få purring (les meir i punktet under). Få oversikt over låna dine og fristene ved å logge deg inn i Oria (oria.no).

   • Bøker, studentoppgåver og liknande: tre veker
   • Tidsskrift: ei veke
   • Filmar: ei veke
   • Audiovisuelt utstyr: ei veke (kun på Biblioteket P48)
  • Purringar og erstatningskrav

   Du får ei påminning på sms eller e-post ein dag før forfall og dessutan ei ny påminning same dag som lånet forfell.

   Du kan ikkje låne fleire bøker så lenge du har forfalne lån.

   Gjeldande satsar for erstatningskrav

   • Bøker: 700 kroner
   • Tidsskrift: 200 kroner
   • CD: 200 kroner
   • Filmar: 500 kroner
   • Materiale som er lånt inn frå andre bibliotek: satsar frå eigarbiblioteket

   Du kan òg erstatte tapte bøker ved å kjøpe inn eit nytt, ubrukt eksemplar. Då slepp du å betale erstatningskrav. Erstatningseksemplaret skal vere nyaste utgåve av boka. Kontakt biblioteket for nærare avtale.

   Betal erstatningskrav (webshop.oslomet.no)

 • Finn pensum, bestill og forny

  Du finn sjølv fram bøker i hyllene. Det er berre om bøkene er utlånte eller om dei ikkje finst ved din studiestad (Pilestredet eller Kjeller), at du kan sende inn bestilling eller reservere. Eksterne lånarar kan berre reservere OsloMet sitt materiale.

  Finn pensum

  Bibliotekene har flere eksemplarer av hver pensumbok. Hjelp til å finne din pensumliste (student.oslomet.no).

  Bestill bøker

  • Søk opp dokumentet i søketenesten Oria (oria.no).
  • Er boka utlånt, kan du logge deg på i Oria med OsloMet-ID (med same brukarnamn og passord som til Canvas eller Feide) og bestille ved å klikke på "Bestill dokument" og deretter velje hentested. Dersom denne boka ikkje finst i samlinga til OsloMet-biblioteka, kan du velje fanen "Norske fagbibliotek" og søkje om det er andre som har boka. Du kan då bestille boka på same måte som du bestiller ei bok som er utlånt.
  • Du får beskjed på SMS/e-post når boka kan hentast. Har du bestilt ein artikkel, blir denne sendt til deg i posten (internpost til tilsette).

  Tilsette: Ta kontakt med oss om du har problem med å logge på.

  Fjernlån: Har du spørsmål som gjeld fjernlån, ta kontakt med biblioteket ved avdelinga di.

  Eksterne lånarar kan berre reservere OsloMet sitt materiale, det vil si vi bestiller ikkje inn lån frå andre bibliotek. 

  Forny lån

  • Logg på Oria (oria.no) øvst i høgre hjørne, klikk deretter på "Mine lån". Eksterne lånarar og studentar som ikkje høyrer til OsloMet må kontakte biblioteket for å fornye lån.
  • Trykk på Forny-knappen på dei titlane du ønskjer å fornye. Er det ingen Forny-knapp ved ønska tittel, er lånet ikkje mogleg å fornye og du må levere.

  Du kan fornye lån inntil fem gonger dersom det ikkje er venteliste. Lån frå andre bibliotek får du berre fornya ved å spørje biblioteket ved di avdeling.

  Påloggingsrettleiing til Oria (unit.no), inkluderer også rettleiing for eksterne lånarar.

  Tilsette: Ta kontakt med oss om du har problem med å logge på.

  Bestill artikler i Oria

  • Søk på artikkeltittelen i Oria (oria.no).
  • Viss du ikkje får treff på artikkelen i Oria, huk av for «Inkluder materiale ditt bibliotek ikkje har tilgang til» i fasettmenyen, til høgre for trefflista. Då får du treff på artiklar OsloMet ikkje har tilgang til, men kan bestille. Du kan også prøve med eit søk på tidsskrifttittelen.
  • Dersom tidsskriftet ikkje finst ved OsloMet, klikk på fanen "Norske fagbibliotek" over søkjefeltet.
  • Finn artikkelen du vil ha, i trefflista. Klikk på "Finn og bestill". Logg på Oria, og klikk deretter på "Be om bestilling fra annet bibliotek".
  • Fyll ut flest mogleg av følgjande felt på bestillingsskjemaet: artikkeltittel, tidsskrifttittel, forfattar(ar), volum (årgang), (hefte-)nummer, sidetal og år.

  Merk: Artikkelkopiar kan berre bestillast om OsloMet ikkje har artikkelen i trykt eller elektronisk form.

  Bestilling via fagdatabasar

  • Søk opp artikkelen i vald database (oria.no).
  • Klikk på ikonet "@OsloMet" i trefflista.
  • Klikk på Fulltekst-lenke om mogleg, viss fulltekst ikkje finst, klikkar du "Finn og bestill", og fyller ut bestillingsskjemaet. Bla deg deretter heilt ned på sida, og klikk på "Bestill dokument."

  Lån av AV-utstyr

  Visste du at studentar og tilsette ved OsloMet kan låne audiovisuelt utstyr til prosjekt? Lån AV-utstyr.

 • Aviser, ordbøker og oppslagsverk

  Aviser - digital tilgang

  Få tilgang til en rekke aviser i digitalt format hjemmefra eller på OsloMets studiesteder.

  Pressreader (oria.no): Her får du tilgang til aviser og magasiner fra hele verden, inkludert Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen og Washington Post. Hver utgave er tilgjengelig i inntil 90 dager. Last ned appen Pressreader når du er på OsloMets nett. Da vil du også få tilgang hjemmefra, i en uke av gangen. For å aktivere tilgangen på nytt, må du åpne appen neste gang du er på campus.

  Mediearkiv

  Nasjonalbibliotekets avistjeneste (oria.no): Tjenesten dekker store deler av norske avisutgivelser, og de fleste av disse er tilgjengelig fra 14 dager etter utgivelsesdato. Materialet kan lastes ned og skrives ut. Ta kontakt med ditt bibliotek for å få brukernavn og dagens passord.

  Atekst Retriever (oria.no): Nordens største digitale mediearkiv, som samler nyheter fra nordiske print- og nettmedier, TV og radio. Inneholder også analyseverktøy. Biblioteket gir tilgang til Atekst for studenter og faglige ansatte som har et dokumentert faglig behov. Klikk på lenken for å finne søknadsskjema.

  Ordbøker og oppslagsverk

  Via Oria har du tilgang til en rekke ordbøker og oppslagsverk, blant annet Ordnett og Oxford English Dictionary (oria.no).

 • OsloMets studentoppgaver, filmer, tidsskrifter, rapporter, avhandlinger, Startpakka og digitale læreverk

  Studentoppgaver, avhandlinger, vitenskapelige artikler med mer

  I OsloMets digitale vitenarkiv, ODA – Open Digital Archive (oda.oslomet.no), finner du blant annet faglige arbeider, rapportserier, doktoravhandlinger, beståtte masteroppgaver og et utvalg av inntil fem bacheloroppgaver per årskull produsert ved OsloMet. Informasjon om publisering i ODA (ansatt.oslomet.no).

  Opptak av undervisning, arrangementer med mer

  FilMet (film.oslomet.no) er OsloMets portal for undervisningsfilm. Her finner du filmer som forklarer vanskelige emner og gjør det enklere å studere og repetere. I tillegg kan du finne opptak fra arrangementer og lignende. Informasjon om FilMet (film.oslomet.no). 

  Utgivelser av rapporter, utredninger og avhandlinger

  Skriftserien (skriftserien.oslomet.no) utgir trykte rapporter, utredninger og annet med tilknytning til OsloMet. Skriftserien gir også ut ph.d.-avhandlinger med opphav i OsloMets doktorgradsprogrammer etter avtale med kandidater som ønsker videre publisering. På nettsiden kan du bestille trykte utgaver eller laste ned pdf-er. Informasjon om Skriftserien (ansatt.oslomet.no).

  Open Access-tidsskrifter

  OJS (journals.oslomet.no) er publiseringsplattformen for OsloMets vitenskapelige Open Access-tidsskrifter. Om publisering av Open Access-tidsskrift på ansattsidene.

  Digitale læreverk/lærebøker

  OsloMetX (x.oslomet.no) er OsloMet sin digitale forlagsvirksomhet, og publiserer og vedlikeholder digitale læremidler, enten som helthetlige læreverk ("digitale lærebøker") innenfor ulike fagområder, eller mindre omfangsrike kurs som tar for seg hele eller deler av emner.  Felles for disse er at de er spesialtilpassede for nett. Informasjon om OsloMetX.

  Startpakka

  Startpakka (x.oslomet.no) er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk. Startpakkas innhold er åpent tilgjengelig. Det er også mulig å registrere seg, da husker programmet hvor du stoppet sist. Noen av de viktigste delene av Startpakka finnes også tilgjengelig i Canvas (student.oslomet.no).