English version
Johanne Ilje-Lien

Johanne Ilje-Lien

Kort om

Jeg underviser og veileder på bachelor- og masternivå på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. Mine forskningsinteresser er knyttet til kulturelt mangfold og flerspråklighet drevet av et ønske om å forebygge utenforskap og å bidra til sosial rettferdighet. 

I tidligere arbeid har jeg sett nærmere på betydningen av de estetiske dimensjonene i språklig samhandling når barn og personalet i barnehagen ikke ennå deler et felles talespråk. Jeg ønsker å bidra med forskning som skaper forbindelser mellom estetikk og flerspråkligehet, og har erfaring med estetikk-baserte og aksjonsforskningsinspirerte metoder. Siden 2021 har jeg ledet et skandinavisk forskningsnettverk for flerspråklighet, estetikk og mangfold (FEM). 

For tiden jobber jeg med flerspråklighet som ressurs i høyere utdanning og undersøker hvordan undervisere kan legge tilrette for flere språk og uttrykksformer å artikulere fagkunnskap på.

Fagområder

Emner

Barn i barnehage/førskole   Flerspråklighet   Estetikk

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Ilje-Lien, Johanne (2023). Att lyssna efter vita skygglappar. Andersen, Camilla Eline; Aronsson, Lena; Taguchi, Hillevi Lenz (Red.). s. 203-215. Gleerups Utbildning AB.

Bustos, Marcela Montserrat Fonseca ; Ilje-Lien, Johanne (2023). Rethinking "ryddetid" as democratic practices in early childhood institutions. Myers, Casey Y; Smith, Kylie; Hostler, Rochelle; Tesar, Marek (Red.). Reframing the Everyday in Early Childhood Pedagogy. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003319931-12

Ilje-Lien, Johanne (2022). Barndom som kilde til motstandsdyktighet. Thuen, Harald; Myklestad, Synnøve; Vik, Stine (Red.). Pedagogikkens idé og oppdrag. s. 42-55. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa010303

Ilje-Lien, Johanne (2020). «Det der er ikke representativt for en barnehagehverdag» – en utforsking av forskeren som konstruktør av «utopiske» undersøkelsessituasjoner. Forskning og forandring. Vol. 3.
https://doi.org/10.23865/fof.v3.1840

Ilje-Lien, Johanne (2019). Å få øye på det tause som blir "sagt": en estetisk tilnærming til barns uartikulerte perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 5.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1364

Ilje-Lien, Johanne (2018). Se hun snakker! En undersøkelse av estetiske og kroppslige måter å snakke sammen på. NOA - Norsk som andrespråk. Vol. 33.
http://hdl.handle.net/11250/2645562

Ilje-Lien, Johanne (2016). Et nødvendig fremtredelsesrom for kroppslige møter. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. s. 219-229. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig